Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 07:40:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.2
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0569° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.7682° Α
 Εστιακό Βάθος
33 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 131.6 χμ Α της Μυτιλήνης
160.1 χμ ΒΒΑ της Σάμου
370.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL131.3280 P07:41:03.25 -0.21.1M
PRKHL131.3280 S07:41:18.75 0.31.0M
CHOSHT166.6244 P07:41:07.09 -0.50.7M
CHOSHT166.6244 S07:41:26.14 0.21.0M
KRL1HI168.0214 P07:41:07.82 0.11.2M
KRL1HI168.0214 S07:41:26.00 -0.30.9M
SIGRHT165.9277 P07:41:07.51 0.01.2M
SIGRHT165.9277 S07:41:25.83 0.01.0M
SMGHL170.9209 P07:41:08.03 -0.11.3M
SMGHL170.9209 S07:41:27.08 0.21.0M
LIAHL240.9294 P07:41:16.42 -0.40.9M
SMTHHL247.6310 P07:41:17.76 0.21.1M
ALNHT251.5325 P07:41:18.45 0.41.1M
ALNHT251.5325 S07:41:44.06 -0.80.6M
APEHL295.5222 P07:41:24.04 0.50.9M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bouh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         07:40:43.06
  Latitude       39.0569 deg +/-   2 km
  Longitude       27.7682 deg +/-   4 km
  Depth           33 km  +/-  16 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       244 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.20 +/- 0.18  7      
  M     3.20      7 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 280 P    07:41:03.25 -0.2 M 1.1 PRK 
  PRK  HL  1.2 280 S    07:41:18.75  0.3 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 277 P    07:41:07.51  0.0 M 1.2 SIGR 
  SIGR HT  1.5 277 S    07:41:25.83  0.0 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.5 244 P    07:41:07.09 -0.5 M 0.7 CHOS 
  CHOS HT  1.5 244 S    07:41:26.14  0.2 M 1.0 CHOS 
  KRL1 HI  1.5 214 P    07:41:07.82  0.1 M 1.2 KRL1 
  KRL1 HI  1.5 214 S    07:41:26.00 -0.3 M 0.9 KRL1 
  SMG  HL  1.5 209 P    07:41:08.03 -0.1 M 1.3 SMG 
  SMG  HL  1.5 209 S    07:41:27.08  0.2 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 294 P    07:41:16.42 -0.4 M 0.9 LIA 
  SMTH HL  2.2 310 P    07:41:17.76  0.2 M 1.1 SMTH 
  ALN  HT  2.3 325 P    07:41:18.45  0.4 M 1.1 ALN 
  ALN  HT  2.3 325 S    07:41:44.06 -0.8 M 0.6 ALN 
  APE  HL  2.7 222 P    07:41:24.04  0.5 M 0.9 APE 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 280 MLv   3.40 0.20  1.73831   
  SIGR HT  1.5 277 MLv   2.92 -0.27  0.392754   
  CHOS HT  1.5 244 MLv   3.37 0.18   1.0968   
  KRL1 HI  1.5 214 MLv   3.56 0.37  1.67322   
  SMG  HL  1.5 209 MLv   3.33 0.13  0.943364   
  LIA  HL  2.2 294 MLv   3.10 -0.09  0.249193   
  SMTH HL  2.2 310 MLv   3.03 -0.16  0.19765   
  ALN  HT  2.3 325 MLv   2.88 -0.31  0.134908   
  APE  HL  2.7 222 MLv   3.21 0.01  0.169356