Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 07:18:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4185° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8368° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 21.3 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
28.5 χμ ΒΔ του Αιγίου
172.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MALACL4.2132 P07:18:26.58 0.01.0M
MALACL4.2132 S07:18:27.53 0.01.0M
AGRPCL10.2256 P07:18:27.86 0.21.0M
AGRPCL10.2256 S07:18:29.18 -0.31.0M
EFPHP6.1 81 P07:18:27.22 0.31.0M
EFPHP6.1 81 S07:18:28.15 0.01.0M
MG00CL9.6 93 P07:18:27.54 0.01.0M
MG00CL9.6 93 S07:18:28.75 -0.51.0M
ANXHP20.8 21 P07:18:30.11 0.51.0M
ANXHP20.8 21 S07:18:32.58 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020botn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         07:18:25.39
  Latitude       38.4185 deg +/-   1 km
  Longitude       21.8368 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       125 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.50 +/- 0.13  5      
  M     0.50      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 132 P    07:18:26.58 -0.0 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 132 S    07:18:27.53 -0.0 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.1 81 P    07:18:27.22  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 81 S    07:18:28.15  0.0 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 93 P    07:18:27.54  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 93 S    07:18:28.75 -0.5 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 256 P    07:18:27.86  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 256 S    07:18:29.18 -0.3 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.2 21 P    07:18:30.11  0.5 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 21 S    07:18:32.58 -0.3 M 1.0 ANX 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 132 MLv   0.63 0.13  0.205203   
  EFP  HP  0.1 81 MLv   0.42 -0.08  0.14696   
  MG00 CL  0.1 93 MLv   0.69 0.19  0.288234   
  AGRP CL  0.1 256 MLv   0.42 -0.07  0.116951   
  ANX  HP  0.2 21 MLv   0.36 -0.14  0.0548473