Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 06:48:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9097° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0495° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 29.1 χμ Β της Αταλάντης
47.1 χμ ΝΔ της Σκιάθου
119.0 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATALHA24.3186 P06:48:48.50 -0.11.0M
ATALHA24.3186 S06:48:51.76 -0.51.0M
AXARHA37.4245 P06:48:50.95 0.01.0M
AXARHA37.4245 S06:48:55.98 -0.31.0M
LKRHL29.3189 P06:48:49.29 -0.21.0M
LKRHL29.3189 S06:48:53.45 -0.31.0M
AGGHT62.9281 P06:48:55.16 0.01.0M
AGGHT62.9281 S06:49:03.97 0.21.0M
AOS2HT73.5 69 P06:48:56.97 0.11.0M
AOS2HT73.5 69 S06:49:06.61 -0.11.0M
MAKRHA80.2278 P06:48:58.67 0.71.0M
MAKRHA80.2278 S06:49:08.11 -0.61.0M
STFNHA92.2152 P06:48:59.76 -0.11.0M
STFNHA92.2152 S06:49:11.88 -0.21.0M
VILLHA86.0165 P06:48:58.27 -0.61.0M
VILLHA86.0165 S06:49:10.15 -0.21.0M
ANXHP104.0250 P06:49:02.08 0.21.0M
LTKHP98.9184 P06:49:01.22 0.31.0M
LTKHP98.9184 S06:49:14.25 0.31.0M
EFPHP112.9242 P06:49:03.85 0.71.0M
EFPHP112.9242 S06:49:18.33 0.51.0M
MG00CL110.5240 P06:49:03.37 0.61.0M
MG00CL110.5240 S06:49:17.06 -0.11.0M
THLHL115.1309 P06:49:03.54 0.01.0M
THLHL115.1309 S06:49:17.95 -0.51.0M
VLYHL134.3151 P06:49:07.31 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boso
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         06:48:43.89
  Latitude       38.9097 deg +/-   0 km
  Longitude       23.0495 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.33 +/- 0.12  8      
  M     2.33      8 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ATAL HA  0.2 186 P    06:48:48.50 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.2 186 S    06:48:51.76 -0.5 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.3 189 P    06:48:49.29 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.3 189 S    06:48:53.45 -0.3 M 1.0 LKR 
  AXAR HA  0.3 245 P    06:48:50.95  0.0 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.3 245 S    06:48:55.98 -0.3 M 1.0 AXAR 
  AGG  HT  0.6 281 P    06:48:55.16 -0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 281 S    06:49:03.97  0.2 M 1.0 AGG 
  AOS2 HT  0.7 69 P    06:48:56.97  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7 69 S    06:49:06.61 -0.1 M 1.0 AOS2 
  MAKR HA  0.7 278 P    06:48:58.67  0.7 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  0.7 278 S    06:49:08.11 -0.6 M 1.0 MAKR 
  VILL HA  0.8 165 P    06:48:58.27 -0.6 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.8 165 S    06:49:10.15 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.8 152 P    06:48:59.76 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.8 152 S    06:49:11.88 -0.2 M 1.0 STFN 
  LTK  HP  0.9 184 P    06:49:01.22  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.9 184 S    06:49:14.25  0.3 M 1.0 LTK 
  ANX  HP  0.9 250 P    06:49:02.08  0.2 M 1.0 ANX 
  MG00 CL  1.0 240 P    06:49:03.37  0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.0 240 S    06:49:17.06 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  1.0 242 P    06:49:03.85  0.7 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.0 242 S    06:49:18.33  0.5 M 1.0 EFP 
  THL  HL  1.0 309 P    06:49:03.54  0.0 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.0 309 S    06:49:17.95 -0.5 M 1.0 THL 
  VLY  HL  1.2 151 P    06:49:07.31  0.8 M 1.0 VLY 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ATAL HA  0.2 186 MLv   2.22 -0.11  2.04687   
  LKR  HL  0.3 189 MLv   2.01 -0.32  0.943213   
  AXAR HA  0.3 245 MLv   2.31 -0.02  1.18064   
  AGG  HT  0.6 281 MLv   2.24 -0.09  0.26726   
  AOS2 HT  0.7 69 MLv   2.66 0.33  0.61651   
  MAKR HA  0.7 278 MLv   2.33 0.00  0.267591   
  VILL HA  0.8 165 MLv   2.78 0.45  0.701135   
  STFN HA  0.8 152 MLv   2.84 0.51  0.759479   
  LTK  HP  0.9 184 MLv   1.88 -0.45  0.0763806   
  ANX  HP  0.9 250 MLv   2.42 0.09  0.249539   
  MG00 CL  1.0 240 MLv   2.45 0.13  0.252578   
  EFP  HP  1.0 242 MLv   2.50 0.17  0.271073   
  THL  HL  1.0 309 MLv   2.16 -0.17  0.120916   
  VLY  HL  1.2 151 MLv   2.98 0.65  0.639984