Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 05:34:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0641° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.8285° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 136.7 χμ Α της Μυτιλήνης
163.2 χμ ΒΒΑ της Σάμου
375.9 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL136.3279 P05:35:18.05 -0.21.0M
PRKHL136.3279 S05:35:35.24 0.51.0M
CHOSHT171.6245 P05:35:22.60 -0.21.0M
CHOSHT171.6245 S05:35:43.08 0.11.0M
SMGHL174.1210 P05:35:23.00 0.01.0M
SMGHL174.1210 S05:35:43.60 0.21.0M
LIAHL245.4293 P05:35:31.88 -0.11.0M
LIAHL245.4293 S05:35:58.96 -0.71.0M
ALNHT253.9324 P05:35:32.82 -0.11.0M
ALNHT253.9324 S05:36:01.62 0.31.0M
SMTHHL251.1309 P05:35:32.42 -0.21.0M
SMTHHL251.1309 S05:36:00.81 -0.11.0M
RDOHL302.6320 P05:35:39.33 0.31.0M
RDOHL302.6320 S05:36:12.52 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boqc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         05:34:56.14 +/-  1.1 s
  Latitude       39.0641 deg +/-   3 km
  Longitude       27.8285 deg +/-   6 km
  Depth           17 km  +/-  10 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       247 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.28 +/- 0.19  7      
  M     3.28      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 279 P    05:35:18.05 -0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 279 S    05:35:35.24  0.5 M 1.0 PRK 
  CHOS HT  1.5 245 P    05:35:22.60 -0.2 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.5 245 S    05:35:43.08  0.1 M 1.0 CHOS 
  SMG  HL  1.6 210 P    05:35:23.00 -0.0 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 210 S    05:35:43.60  0.2 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 293 P    05:35:31.88 -0.1 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.2 293 S    05:35:58.96 -0.7 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.3 309 P    05:35:32.42 -0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.3 309 S    05:36:00.81 -0.1 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.3 324 P    05:35:32.82 -0.1 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.3 324 S    05:36:01.62  0.3 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.7 320 P    05:35:39.33  0.3 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.7 320 S    05:36:12.52  0.2 M 1.0 RDO 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 279 MLv   3.29 0.01  2.03129   
  CHOS HT  1.5 245 MLv   3.04 -0.24  0.756034   
  SMG  HL  1.6 210 MLv   2.62 -0.66  0.281367   
  LIA  HL  2.2 293 MLv   3.38 0.10  1.43477   
  SMTH HL  2.3 309 MLv   3.42 0.14  0.47041   
  ALN  HT  2.3 324 MLv   3.32 0.04  0.439534   
  RDO  HL  2.7 320 MLv   3.54 0.26  0.363409