Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 05:16:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1285° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.8997° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 142.3 χμ Α της Μυτιλήνης
172.4 χμ ΒΒΑ της Σάμου
384.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL141.5276 P05:16:30.03 -0.11.0M
PRKHL141.5276 S05:16:47.45 -0.11.0M
CHOSHT180.3243 P05:16:34.57 -0.91.0M
CHOSHT180.3243 S05:16:57.51 0.21.0M
SIGRHT176.5274 P05:16:34.45 -0.51.0M
SIGRHT176.5274 S05:16:56.65 0.31.0M
SMGHL183.4211 P05:16:36.15 0.31.0M
SMGHL183.4211 S05:16:58.15 0.21.0M
LIAHL248.4291 P05:16:44.53 0.21.0M
ALNHT251.9322 P05:16:45.05 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bopm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         05:16:06.57 +/-  2.1 s
  Latitude       39.1285 deg +/-   4 km
  Longitude       27.8997 deg +/-   10 km
  Depth            4 km  +/-  13 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       249 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.88 +/- 0.17  6      
  M     2.88      6 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 276 P    05:16:30.03 -0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 276 S    05:16:47.45 -0.1 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.6 274 P    05:16:34.45 -0.5 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.6 274 S    05:16:56.65  0.3 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.6 243 P    05:16:34.57 -0.9 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.6 243 S    05:16:57.51  0.2 M 1.0 CHOS 
  SMG  HL  1.6 211 P    05:16:36.15  0.3 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 211 S    05:16:58.15  0.2 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 291 P    05:16:44.53  0.2 M 1.0 LIA 
  ALN  HT  2.3 322 P    05:16:45.05  0.4 M 1.0 ALN 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 276 MLv   2.90 0.02  0.779013   
  SIGR HT  1.6 274 MLv   3.04 0.16  0.719342   
  CHOS HT  1.6 243 MLv   3.00 0.12  0.627999   
  SMG  HL  1.6 211 MLv   2.80 -0.08  0.382403   
  LIA  HL  2.2 291 MLv   2.35 -0.53  0.129726   
  ALN  HT  2.3 322 MLv   2.93 0.04  0.180391