Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 05:00:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6302° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2175° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 57.1 χμ ΒΒΔ της Σερίφου
57.9 χμ ΝΑ της Αθήνας
66.2 χμ ΔΒΔ της Ερμούπολης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KARYHA48.7 23 P05:00:10.94 -0.71.0M
KARYHA48.7 23 S05:00:17.68 -0.91.0M
VLYHL44.7303 P05:00:11.60 0.51.0M
VLYHL44.7303 S05:00:16.80 -0.71.0M
DIONHL55.7333 P05:00:12.67 -0.11.0M
DIONHL55.7333 S05:00:19.91 -0.71.0M
STFNHA84.8316 P05:00:17.81 0.41.0M
STFNHA84.8316 S05:00:28.51 -0.41.0M
VILLHA99.2307 P05:00:20.06 0.41.0M
VILLHA99.2307 S05:00:32.78 -0.11.0M
KYMIHL112.0355 P05:00:22.44 0.91.0M
KYMIHL112.0355 S05:00:36.50 0.31.0M
LTKHP118.2292 P05:00:23.44 0.91.0M
LTKHP118.2292 S05:00:38.40 0.31.0M
APEHL131.0118 P05:00:25.12 0.61.0M
APEHL131.0118 S05:00:41.52 -0.11.0M
LKRHL155.6317 P05:00:29.10 0.91.0M
LKRHL155.6317 S05:00:48.54 0.31.0M
GURHP168.3282 P05:00:29.80 -0.21.0M
GURHP168.3282 S05:00:51.34 -0.11.0M
SNT5HA171.9142 P05:00:31.25 0.91.0M
SNT5HA171.9142 S05:00:51.53 -0.41.0M
KLVHL187.3284 P05:00:31.99 -0.41.0M
KLVHL187.3284 S05:00:55.58 -0.21.0M
KTHAHL184.0214 P05:00:31.94 0.11.0M
KTHAHL184.0214 S05:00:54.40 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020booz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         05:00:02.94
  Latitude       37.6302 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2175 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.53 s
  Azimuthal gap       95 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.35 11      
  M     1.91      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLY  HL  0.4 303 P    05:00:11.60  0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.4 303 S    05:00:16.80 -0.7 M 1.0 VLY 
  KARY HA  0.4 23 P    05:00:10.94 -0.7 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.4 23 S    05:00:17.68 -0.9 M 1.0 KARY 
  DION HL  0.5 333 P    05:00:12.67 -0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 333 S    05:00:19.91 -0.7 M 1.0 DION 
  STFN HA  0.8 316 P    05:00:17.81  0.4 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.8 316 S    05:00:28.51 -0.4 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.9 307 P    05:00:20.06  0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.9 307 S    05:00:32.78 -0.1 M 1.0 VILL 
  KYMI HL  1.0 355 P    05:00:22.44  0.9 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.0 355 S    05:00:36.50  0.3 M 1.0 KYMI 
  LTK  HP  1.1 292 P    05:00:23.44  0.9 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.1 292 S    05:00:38.40  0.3 M 1.0 LTK 
  APE  HL  1.2 118 P    05:00:25.12  0.6 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.2 118 S    05:00:41.52 -0.1 M 1.0 APE 
  LKR  HL  1.4 317 P    05:00:29.10  0.9 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.4 317 S    05:00:48.54  0.3 M 1.0 LKR 
  GUR  HP  1.5 282 P    05:00:29.80 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 282 S    05:00:51.34 -0.1 M 1.0 GUR 
  SNT5 HA  1.5 142 P    05:00:31.25  0.9 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.5 142 S    05:00:51.53 -0.4 M 1.0 SNT5 
  KTHA HL  1.7 214 P    05:00:31.94  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.7 214 S    05:00:54.40 -0.4 M 1.0 KTHA 
  KLV  HL  1.7 284 P    05:00:31.99 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.7 284 S    05:00:55.58 -0.2 M 1.0 KLV 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLY  HL  0.4 303 MLv   1.40 -0.51  0.151411   
  KARY HA  0.4 23 MLv   1.58 -0.32  0.185193   
  DION HL  0.5 333 MLv   1.13 -0.77  0.123577   
  STFN HA  0.8 316 MLv   2.02 0.11  0.195852   
  VILL HA  0.9 307 MLv   1.81 -0.10  0.102694   
  KYMI HL  1.0 355 MLv   1.87 -0.04  0.102217   
  LTK  HP  1.1 292 MLv   0.79 -1.11  0.0303261   
  APE  HL  1.2 118 MLv   2.08 0.17  0.132518   
  LKR  HL  1.4 317 MLv   2.21 0.31  0.0736748   
  GUR  HP  1.5 282 MLv   1.93 0.03  0.0616662   
  SNT5 HA  1.5 142 MLv   2.68 0.77  0.194218   
  KTHA HL  1.7 214 MLv   2.62 0.72  0.252348   
  KLV  HL  1.7 284 MLv   2.28 0.37  0.0837843