Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 04:32:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2888° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7667° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 5.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
27.9 χμ Δ του Αιγίου
175.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL12.5342 P04:32:03.84 0.01.0M
AGRPCL12.5342 S04:32:05.61 -0.21.0M
EFPHP19.6 38 P04:32:05.34 0.11.0M
EFPHP19.6 38 S04:32:08.38 0.01.0M
MG00CL21.0 48 P04:32:05.62 0.11.0M
MG00CL21.0 48 S04:32:09.07 0.21.0M
AXSHP35.6253 P04:32:08.32 0.21.0M
AXSHP35.6253 S04:32:13.33 0.01.0M
KLVHL43.2129 P04:32:09.47 0.01.0M
KLVHL43.2129 S04:32:15.64 -0.11.0M
PVOHP42.1330 P04:32:08.86 -0.31.0M
PVOHP42.1330 S04:32:15.24 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boob
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         04:32:01.17
  Latitude       38.2888 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7667 deg +/-   0 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       124 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.01 +/- 0.15  4      
  M     1.01      4 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 342 P    04:32:03.84  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 342 S    04:32:05.61 -0.2 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 38 P    04:32:05.34  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 38 S    04:32:08.38  0.0 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 48 P    04:32:05.62  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 48 S    04:32:09.07  0.2 M 1.0 MG00 
  AXS  HP  0.3 253 P    04:32:08.32  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 253 S    04:32:13.33 -0.0 M 1.0 AXS 
  PVO  HP  0.4 330 P    04:32:08.86 -0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 330 S    04:32:15.24 -0.1 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  0.4 129 P    04:32:09.47  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 129 S    04:32:15.64 -0.1 M 1.0 KLV 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 342 MLv   0.69 -0.32  0.118289   
  EFP  HP  0.2 38 MLv   0.89 -0.12  0.125126   
  MG00 CL  0.2 48 MLv   0.87 -0.14  0.110722   
  AXS  HP  0.3 253 MLv   1.11 0.10  0.0828733   
  PVO  HP  0.4 330 MLv   1.26 0.25  0.0820505   
  KLV  HL  0.4 129 MLv   1.17 0.16  0.0620815