Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 04:04:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1673° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4135° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
42
 Επίκεντρο 6.0 χμ Δ του Αργοστολίου
59.4 χμ ΒΔ της Ζακύνθου
291.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ARG2HI6.6 80 P04:04:41.39 0.11.0M
ARG2HI6.6 80 S04:04:42.77 0.11.0M
DMLNHT8.7336 P04:04:41.77 0.11.0M
DMLNHT8.7336 S04:04:43.63 0.31.0M
VLSHL15.3 86 P04:04:43.07 0.21.0M
VLSHL15.3 86 S04:04:44.61 -0.71.0M
FSKHP35.0 22 P04:04:45.96 -0.11.0M
FSKHP35.0 22 S04:04:50.85 -0.21.0M
RTZLHT32.9108 P04:04:45.86 0.11.0M
ORTHHL43.0145 P04:04:48.18 0.71.0M
ORTHHL43.0145 S04:04:53.91 0.41.0M
DRAGHT59.1 14 P04:04:49.93 -0.21.0M
DRAGHT59.1 14 S04:04:57.96 -0.11.0M
EVGIHT54.7 23 P04:04:49.10 -0.31.0M
EVGIHT54.7 23 S04:04:56.54 -0.21.0M
LTHKHP63.0144 P04:04:50.18 -0.51.0M
LTHKHP63.0144 S04:04:58.86 -0.31.0M
NYDRHT65.6 22 P04:04:50.58 -0.51.0M
NYDRHT65.6 22 S04:04:59.95 0.11.0M
TSLKHT76.1 16 P04:04:53.02 0.21.0M
TSLKHT76.1 16 S04:05:03.15 0.21.0M
AXSHP84.2 88 P04:04:54.17 -0.11.0M
AXSHP84.2 88 S04:05:05.33 0.01.0M
RLSHL92.8 98 P04:04:55.53 -0.11.0M
AMPLHP109.0 40 P04:04:57.65 -0.51.0M
DROHP116.1102 P04:04:59.38 0.01.0M
PVOHP109.1 63 P04:04:58.43 0.31.0M
PVOHP109.1 63 S04:05:12.14 -0.11.0M
AGRPCL117.1 78 P04:04:59.07 -0.41.0M
EFPHP133.4 78 P04:05:01.89 -0.11.0M
EFPHP133.4 78 S04:05:19.60 0.61.0M
MG00CL136.6 78 P04:05:02.75 0.21.0M
ANXHP139.7 70 P04:05:03.26 0.21.0M
ANXHP139.7 70 S04:05:21.61 0.71.0M
EVRHL147.3 56 P04:05:04.25 0.01.0M
PYRGCL142.5 79 P04:05:03.27 -0.21.0M
PYRGCL142.5 79 S04:05:22.45 0.81.0M
KLVHL152.6 95 P04:05:04.80 -0.31.0M
TETRHL150.7 30 P04:05:04.65 -0.11.0M
TETRHL150.7 30 S04:05:24.38 0.61.0M
GURHP170.8 99 P04:05:07.55 -0.31.0M
KEKHL179.9343 P04:05:09.08 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bond
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         04:04:39.60
  Latitude       38.1673 deg +/-   1 km
  Longitude       20.4135 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       191 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.51 +/- 0.13 19      
  M     2.51      19 preferred 

42 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ARG2 HI  0.1 80 P    04:04:41.39  0.1 M 1.0 ARG2 
  ARG2 HI  0.1 80 S    04:04:42.77  0.1 M 1.0 ARG2 
  DMLN HT  0.1 336 P    04:04:41.77  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.1 336 S    04:04:43.63  0.3 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.1 86 P    04:04:43.07  0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 86 S    04:04:44.61 -0.7 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.3 108 P    04:04:45.86  0.1 M 1.0 RTZL 
  FSK  HP  0.3 22 P    04:04:45.96 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 22 S    04:04:50.85 -0.2 M 1.0 FSK 
  ORTH HL  0.4 145 P    04:04:48.18  0.7 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.4 145 S    04:04:53.91  0.4 M 1.0 ORTH 
  EVGI HT  0.5 23 P    04:04:49.10 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 23 S    04:04:56.54 -0.2 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.5 14 P    04:04:49.93 -0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 14 S    04:04:57.96 -0.1 M 1.0 DRAG 
  LTHK HP  0.6 144 P    04:04:50.18 -0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.6 144 S    04:04:58.86 -0.3 M 1.0 LTHK 
  NYDR HT  0.6 22 P    04:04:50.58 -0.5 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 22 S    04:04:59.95  0.1 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.7 16 P    04:04:53.02  0.2 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.7 16 S    04:05:03.15  0.2 M 1.0 TSLK 
  AXS  HP  0.8 88 P    04:04:54.17 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 88 S    04:05:05.33 -0.0 M 1.0 AXS 
  RLS  HL  0.8 98 P    04:04:55.53 -0.1 M 1.0 RLS 
  AMPL HP  1.0 40 P    04:04:57.65 -0.5 M 1.0 AMPL 
  PVO  HP  1.0 63 P    04:04:58.43  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.0 63 S    04:05:12.14 -0.1 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  1.0 102 P    04:04:59.38  0.0 M 1.0 DRO 
  AGRP CL  1.1 78 P    04:04:59.07 -0.4 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  1.2 78 P    04:05:01.89 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.2 78 S    04:05:19.60  0.6 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.2 78 P    04:05:02.75  0.2 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  1.3 70 P    04:05:03.26  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 70 S    04:05:21.61  0.7 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  1.3 79 P    04:05:03.27 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 79 S    04:05:22.45  0.8 M 1.0 PYRG 
  EVR  HL  1.3 56 P    04:05:04.25 -0.0 M 1.0 EVR 
  TETR HL  1.4 30 P    04:05:04.65 -0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.4 30 S    04:05:24.38  0.6 M 1.0 TETR 
  KLV  HL  1.4 95 P    04:05:04.80 -0.3 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.5 99 P    04:05:07.55 -0.3 M 1.0 GUR 
  KEK  HL  1.6 343 P    04:05:09.08  0.2 M 1.0 KEK 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ARG2 HI  0.1 80 MLv   2.89 0.38  26.6113   
  DMLN HT  0.1 336 MLv   3.10 0.59  38.4357   
  VLS  HL  0.1 86 MLv   2.76 0.25  12.0255   
  RTZL HT  0.3 108 MLv   2.38 -0.13  1.79262   
  FSK  HP  0.3 22 MLv   2.62 0.11  2.80816   
  ORTH HL  0.4 145 MLv   2.56 0.05  1.54934   
  EVGI HT  0.5 23 MLv   3.04 0.53  2.38047   
  DRAG HT  0.5 14 MLv   3.04 0.53   1.8257   
  LTHK HP  0.6 144 MLv   2.69 0.18  0.755813   
  NYDR HT  0.6 22 MLv   2.64 0.13  0.64356   
  TSLK HT  0.7 16 MLv   2.51 0.00  0.431221   
  AXS  HP  0.8 88 MLv   2.24 -0.28  0.206443   
  RLS  HL  0.8 98 MLv   2.19 -0.32  0.167328   
  AMPL HP  1.0 40 MLv   2.42 -0.09  0.237195   
  PVO  HP  1.0 63 MLv   2.72 0.21  0.475319   
  DRO  HP  1.0 102 MLv   2.59 0.08  0.32754   
  AGRP CL  1.1 78 MLv   2.42 -0.09  0.217188   
  EFP  HP  1.2 78 MLv   2.47 -0.04  0.200407   
  MG00 CL  1.2 78 MLv   2.55 0.04  0.233504   
  ANX  HP  1.3 70 MLv   2.62 0.11  0.262102   
  PYRG CL  1.3 79 MLv   2.11 -0.40  0.0784448   
  EVR  HL  1.3 56 MLv   2.37 -0.14  0.136525   
  TETR HL  1.4 30 MLv   2.44 -0.07  0.155496   
  KLV  HL  1.4 95 MLv   2.34 -0.17  0.118722   
  GUR  HP  1.5 99 MLv   2.46 -0.05  0.127581   
  KEK  HL  1.6 343 MLv   2.65 0.14  0.179979