Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 04:02:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.8986° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.3299° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 97.9 χμ ΑΝΑ της Μυτιλήνης
119.3 χμ ΑΒΑ της Χίου
329.3 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL99.7293 P04:03:10.46 -0.51.0M
PRKHL99.7293 S04:03:24.04 0.41.0M
CHOSHT124.8243 P04:03:13.37 -0.71.0M
CHOSHT124.8243 S04:03:29.30 0.11.0M
KRL1HI134.2204 P04:03:15.78 0.61.0M
KRL1HI134.2204 S04:03:31.57 0.41.0M
SIGRHT132.0286 P04:03:14.66 -0.31.0M
SIGRHT132.0286 S04:03:30.97 0.21.0M
SMGHL139.6198 P04:03:15.39 -0.51.0M
SMGHL139.6198 S04:03:32.27 -0.11.0M
LIAHL215.5302 P04:03:25.79 0.41.0M
LIAHL215.5302 S04:03:48.87 -0.61.0M
SMTHHL233.0319 P04:03:28.14 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bonb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         04:02:54.26 +/-  1.1 s
  Latitude       38.8986 deg +/-   3 km
  Longitude       27.3299 deg +/-   6 km
  Depth           28 km  +/-  11 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       239 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.64 +/- 0.18  7      
  M     2.64      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.9 293 P    04:03:10.46 -0.5 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.9 293 S    04:03:24.04  0.4 M 1.0 PRK 
  CHOS HT  1.1 243 P    04:03:13.37 -0.7 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.1 243 S    04:03:29.30  0.1 M 1.0 CHOS 
  SIGR HT  1.2 286 P    04:03:14.66 -0.3 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.2 286 S    04:03:30.97  0.2 M 1.0 SIGR 
  KRL1 HI  1.2 204 P    04:03:15.78  0.6 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.2 204 S    04:03:31.57  0.4 M 1.0 KRL1 
  SMG  HL  1.3 198 P    04:03:15.39 -0.5 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.3 198 S    04:03:32.27 -0.1 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  1.9 302 P    04:03:25.79  0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.9 302 S    04:03:48.87 -0.6 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.1 319 P    04:03:28.14  0.7 M 1.0 SMTH 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.9 293 MLv   2.95 0.31  1.42864   
  CHOS HT  1.1 243 MLv   2.80 0.16  0.756023   
  SIGR HT  1.2 286 MLv   2.45 -0.20  0.306155   
  KRL1 HI  1.2 204 MLv   2.76 0.11  0.609523   
  SMG  HL  1.3 198 MLv   2.68 0.04  0.48145   
  LIA  HL  1.9 302 MLv   2.04 -0.61  0.0913955   
  SMTH HL  2.1 319 MLv   2.58 -0.07  0.0834481