Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 03:09:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3732° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8572° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 17.9 χμ ΒΑ της Πάτρας
24.0 χμ ΒΔ του Αιγίου
169.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MALACL2.6 31 P03:09:48.51 0.21.0M
MALACL2.6 31 S03:09:49.37 -0.11.0M
EFPHP7.3 35 P03:09:49.01 0.21.0M
EFPHP7.3 35 S03:09:50.36 0.01.0M
ANXHP25.1 13 P03:09:51.82 0.11.0M
ANXHP25.1 13 S03:09:55.12 -0.41.0M
TRIZCL18.8 93 P03:09:51.13 0.51.0M
TRIZCL18.8 93 S03:09:53.53 0.01.0M
KLVHL44.7145 P03:09:55.17 0.21.0M
KLVHL44.7145 S03:10:00.76 -0.31.0M
GURHP64.5139 P03:09:58.23 0.01.0M
GURHP64.5139 S03:10:06.71 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boli
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         03:09:46.81
  Latitude       38.3732 deg +/-   1 km
  Longitude       21.8572 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       228 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.04 +/- 0.22  6      
  M     1.04      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 31 P    03:09:48.51  0.2 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 31 S    03:09:49.37 -0.1 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.1 35 P    03:09:49.01  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 35 S    03:09:50.36 -0.0 M 1.0 EFP 
  TRIZ CL  0.2 93 P    03:09:51.13  0.5 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 93 S    03:09:53.53  0.0 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 13 P    03:09:51.82  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 13 S    03:09:55.12 -0.4 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 145 P    03:09:55.17  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 145 S    03:10:00.76 -0.3 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.6 139 P    03:09:58.23  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 139 S    03:10:06.71 -0.2 M 1.0 GUR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 31 MLv   1.16 0.12  0.626695   
  EFP  HP  0.1 35 MLv   0.95 -0.09  0.294416   
  TRIZ CL  0.2 93 MLv   0.78 -0.26  0.102966   
  ANX  HP  0.2 13 MLv   0.81 -0.23  0.077231   
  KLV  HL  0.4 145 MLv   1.18 0.13  0.0573941   
  GUR  HP  0.6 139 MLv   1.54 0.50  0.0525875