Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 02:46:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4363° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5085° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 29.4 χμ Β του Αργοστολίου
33.0 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
286.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
FSKHP5.3 62 P02:46:22.10 0.11.0M
FSKHP5.3 62 S02:46:23.41 -0.11.0M
EVGIHT24.2 32 P02:46:25.04 0.21.0M
EVGIHT24.2 32 S02:46:28.34 -0.11.0M
DRAGHT28.1 12 P02:46:25.50 0.11.0M
DRAGHT28.1 12 S02:46:29.39 -0.11.0M
NYDRHT35.0 28 P02:46:26.61 0.11.0M
NYDRHT35.0 28 S02:46:31.36 -0.11.0M
VLSHL29.7166 P02:46:25.74 0.01.0M
VLSHL29.7166 S02:46:29.97 0.01.0M
RTZLHT46.2150 P02:46:28.52 0.11.0M
PVOHP90.7 77 P02:46:36.34 0.81.0M
PVOHP90.7 77 S02:46:47.62 0.21.0M
KLVHL149.9107 P02:46:44.66 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boko
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         02:46:20.10
  Latitude       38.4363 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5085 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       205 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.59 +/- 0.23  6      
  M     1.59      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  FSK  HP  0.0 62 P    02:46:22.10  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.0 62 S    02:46:23.41 -0.1 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.2 32 P    02:46:25.04  0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.2 32 S    02:46:28.34 -0.1 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.3 12 P    02:46:25.50  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.3 12 S    02:46:29.39 -0.1 M 1.0 DRAG 
  VLS  HL  0.3 166 P    02:46:25.74  0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.3 166 S    02:46:29.97 -0.0 M 1.0 VLS 
  NYDR HT  0.3 28 P    02:46:26.61  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.3 28 S    02:46:31.36 -0.1 M 1.0 NYDR 
  RTZL HT  0.4 150 P    02:46:28.52  0.1 M 1.0 RTZL 
  PVO  HP  0.8 77 P    02:46:36.34  0.8 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 77 S    02:46:47.62  0.2 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  1.4 107 P    02:46:44.66 -0.3 M 1.0 KLV 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  FSK  HP  0.0 62 MLv   1.23 -0.36  0.993849   
  EVGI HT  0.2 32 MLv   1.40 -0.19  0.491289   
  DRAG HT  0.3 12 MLv   2.48 0.89  0.313133   
  VLS  HL  0.3 166 MLv   1.54 -0.05  0.498952   
  NYDR HT  0.3 28 MLv   1.33 -0.26  0.163801   
  RTZL HT  0.4 150 MLv   1.51 -0.08  0.180816   
  PVO  HP  0.8 77 MLv   1.85 0.26  0.125498   
  KLV  HL  1.4 107 MLv   1.89 0.31  0.0530497