Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 02:42:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4375° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4623° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 29.4 χμ Β του Αργοστολίου
34.4 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
290.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
FSKHP9.0 75 P02:42:47.87 0.11.0M
FSKHP9.0 75 S02:42:49.25 -0.11.0M
EVGIHT26.5 40 P02:42:50.76 0.01.0M
EVGIHT26.5 40 S02:42:54.64 0.01.0M
DRAGHT29.1 20 P02:42:51.31 0.11.0M
DRAGHT29.1 20 S02:42:55.69 0.21.0M
NYDRHT36.9 34 P02:42:52.38 -0.11.0M
NYDRHT36.9 34 S02:42:57.03 -0.61.0M
VLSHL31.0159 P02:42:51.51 0.01.0M
VLSHL31.0159 S02:42:55.89 -0.11.0M
RTZLHT48.4146 P02:42:54.12 -0.21.0M
RTZLHT48.4146 S02:43:01.27 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bokl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         02:42:45.60
  Latitude       38.4375 deg +/-   1 km
  Longitude       20.4623 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       221 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.47 +/- 0.27  6      
  M     1.47      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  FSK  HP  0.1 75 P    02:42:47.87  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.1 75 S    02:42:49.25 -0.1 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.2 40 P    02:42:50.76  0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.2 40 S    02:42:54.64  0.0 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.3 20 P    02:42:51.31  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.3 20 S    02:42:55.69  0.2 M 1.0 DRAG 
  VLS  HL  0.3 159 P    02:42:51.51 -0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.3 159 S    02:42:55.89 -0.1 M 1.0 VLS 
  NYDR HT  0.3 34 P    02:42:52.38 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.3 34 S    02:42:57.03 -0.6 M 1.0 NYDR 
  RTZL HT  0.4 146 P    02:42:54.12 -0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 146 S    02:43:01.27  0.3 M 1.0 RTZL 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  FSK  HP  0.1 75 MLv   1.30 -0.17  0.942272   
  EVGI HT  0.2 40 MLv   1.38 -0.09  0.419669   
  DRAG HT  0.3 20 MLv   2.33 0.86  0.212857   
  VLS  HL  0.3 159 MLv   1.52 0.05  0.445181   
  NYDR HT  0.3 34 MLv   1.20 -0.27  0.109755   
  RTZL HT  0.4 146 MLv   1.54 0.07  0.169692