Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 01:11:08 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4002° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0012° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 18.3 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
29.0 χμ ΒΑ της Πάτρας
158.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MG00CL5.0288 P01:11:10.85 0.01.0M
MG00CL5.0288 S01:11:12.35 -0.11.0M
PYRGCL1.8 51 P01:11:10.75 0.01.0M
PYRGCL1.8 51 S01:11:12.05 -0.21.0M
EFPHP8.8290 P01:11:11.28 0.11.0M
EFPHP8.8290 S01:11:13.13 0.01.0M
MALACL11.2266 P01:11:11.65 0.11.0M
MALACL11.2266 S01:11:13.63 0.01.0M
TRIZCL7.3122 P01:11:11.26 0.21.0M
TRIZCL7.3122 S01:11:12.98 0.21.0M
ZIRICL11.0204 P01:11:11.86 0.21.0M
ZIRICL11.0204 S01:11:13.94 0.11.0M
ANXHP22.6342 P01:11:13.43 0.11.0M
ANXHP22.6342 S01:11:16.76 -0.11.0M
TEMECL21.3151 P01:11:13.50 0.51.0M
TEMECL21.3151 S01:11:16.19 -0.11.0M
KLVHL41.7162 P01:11:16.19 -0.21.0M
KLVHL41.7162 S01:11:22.10 -0.11.0M
PVOHP47.9300 P01:11:17.49 0.11.0M
DROHP55.9207 P01:11:18.68 0.01.0M
DROHP55.9207 S01:11:26.05 -0.21.0M
EVRHL59.8344 P01:11:19.45 0.11.0M
EVRHL59.8344 S01:11:27.29 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bohj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         01:11:08.75
  Latitude       38.4002 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0012 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       71 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.11 +/- 0.16 10      
  M     1.11      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYRG CL  0.0 51 P    01:11:10.75  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.0 51 S    01:11:12.05 -0.2 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.0 288 P    01:11:10.85  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.0 288 S    01:11:12.35 -0.1 M 1.0 MG00 
  TRIZ CL  0.1 122 P    01:11:11.26  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 122 S    01:11:12.98  0.2 M 1.0 TRIZ 
  EFP  HP  0.1 290 P    01:11:11.28  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 290 S    01:11:13.13  0.0 M 1.0 EFP 
  MALA CL  0.1 266 P    01:11:11.65  0.1 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.1 266 S    01:11:13.63  0.0 M 1.0 MALA 
  ZIRI CL  0.1 204 P    01:11:11.86  0.2 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 204 S    01:11:13.94  0.1 M 1.0 ZIRI 
  TEME CL  0.2 151 P    01:11:13.50  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 151 S    01:11:16.19 -0.1 M 1.0 TEME 
  ANX  HP  0.2 342 P    01:11:13.43  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 342 S    01:11:16.76 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 162 P    01:11:16.19 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 162 S    01:11:22.10 -0.1 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  0.4 300 P    01:11:17.49  0.1 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  0.5 207 P    01:11:18.68 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 207 S    01:11:26.05 -0.2 M 1.0 DRO 
  EVR  HL  0.5 344 P    01:11:19.45  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 344 S    01:11:27.29 -0.2 M 1.0 EVR 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYRG CL  0.0 51 MLv   1.44 0.33  1.25585   
  MG00 CL  0.0 288 MLv   1.34 0.23   1.6728   
  TRIZ CL  0.1 122 MLv   0.77 -0.34  0.30427   
  EFP  HP  0.1 290 MLv   0.95 -0.16  0.426868   
  MALA CL  0.1 266 MLv   0.94 -0.17  0.279965   
  ZIRI CL  0.1 204 MLv   1.13 0.02  0.551578   
  TEME CL  0.2 151 MLv   0.74 -0.37  0.0419025   
  ANX  HP  0.2 342 MLv   1.14 0.03  0.297828   
  KLV  HL  0.4 162 MLv   1.06 -0.05  0.0630947   
  PVO  HP  0.4 300 MLv   1.25 0.14  0.0907171   
  DRO  HP  0.5 207 MLv   1.14 0.03  0.0917363   
  EVR  HL  0.5 344 MLv   1.32 0.21  0.0528062