Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 00:45:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0116° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.9376° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
53
 Επίκεντρο 146.7 χμ Α της Μυτιλήνης
162.7 χμ ΒΒΑ της Σάμου
383.3 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL146.6281 P00:45:46.95 0.01.0M
PRKHL146.6281 S00:46:04.25 -0.51.0M
CHOSHT177.9248 P00:45:51.00 0.01.0M
CHOSHT177.9248 S00:46:12.58 0.41.0M
KRL1HI172.6219 P00:45:50.35 0.11.0M
SIGRHT181.0278 P00:45:51.21 -0.21.0M
SIGRHT181.0278 S00:46:13.47 0.51.0M
SMGHL174.2214 P00:45:51.24 0.81.0M
SMGHL174.2214 S00:46:11.77 0.51.0M
KLNAHL243.6201 P00:45:58.99 -0.31.0M
KLNAHL243.6201 S00:46:27.49 0.31.0M
EFSAHL260.5284 P00:46:01.51 0.01.0M
LIAHL256.4293 P00:46:00.82 -0.21.0M
ALNHT264.2323 P00:46:01.80 0.01.0M
ALNHT264.2323 S00:46:32.13 0.51.0M
LMN1HI265.2292 P00:46:02.02 -0.11.0M
SMTHHL262.1309 P00:46:01.39 -0.31.0M
SFL1HI279.2331 P00:46:03.78 0.11.0M
APEHL302.0225 P00:46:05.70 -0.91.0M
ARGHL311.6177 P00:46:07.93 0.31.0M
ARGHL311.6177 S00:46:42.69 0.41.0M
RDOHL313.1320 P00:46:08.26 0.31.0M
KARYHA323.4251 P00:46:09.18 -0.11.0M
THASHT327.1304 P00:46:09.01 -0.71.0M
KYMIHL335.1264 P00:46:10.97 0.21.0M
KYMIHL335.1264 S00:46:48.00 0.21.0M
AOS2HT353.7274 P00:46:12.91 -0.21.0M
AOS2HT353.7274 S00:46:52.06 0.11.0M
DIONHL363.4255 P00:46:14.25 0.01.0M
DIONHL363.4255 S00:46:53.89 -0.21.0M
KAVAHT365.6308 P00:46:14.20 -0.31.0M
OURHT369.1295 P00:46:14.68 -0.31.0M
THERAHL365.2217 P00:46:13.78 -0.61.0M
KARPHL391.3190 P00:46:17.87 0.31.0M
KARPHL391.3190 S00:46:59.85 -0.11.0M
NEOHL407.9276 P00:46:19.68 -0.11.0M
VILLHA412.9258 P00:46:20.23 -0.21.0M
VILLHA412.9258 S00:47:04.97 -0.11.0M
ATALHA427.1267 P00:46:21.96 -0.21.0M
ATALHA427.1267 S00:47:08.62 0.31.0M
LKRHL429.6266 P00:46:22.38 -0.11.0M
SRSHT437.7304 P00:46:23.23 -0.11.0M
SRSHT437.7304 S00:47:09.95 -0.41.0M
NPSHL465.2207 P00:46:26.75 0.11.0M
NPSHL465.2207 S00:47:15.71 -0.71.0M
AGGHT483.9272 P00:46:29.77 0.61.0M
IDIMN494.3214 P00:46:30.36 0.11.0M
IDIMN494.3214 S00:47:22.03 -0.91.0M
KNTHT490.8301 P00:46:30.51 0.51.0M
LITHT482.4286 P00:46:29.39 0.41.0M
GURHP501.5258 P00:46:32.12 0.81.0M
VLIHL506.8241 P00:46:31.77 -0.21.0M
VLIHL506.8241 S00:47:26.23 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bogo
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         00:45:23.05 +/-  0.5 s
  Latitude       39.0116 deg +/-   2 km
  Longitude       27.9376 deg +/-   3 km
  Depth           11 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       206 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.14 +/- 0.14 27      
  M     4.14      27 preferred 

53 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 281 P    00:45:46.95  0.0 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 281 S    00:46:04.25 -0.5 M 1.0 PRK 
  KRL1 HI  1.6 219 P    00:45:50.35  0.1 M 1.0 KRL1 
  SMG  HL  1.6 214 P    00:45:51.24  0.8 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 214 S    00:46:11.77  0.5 M 1.0 SMG 
  CHOS HT  1.6 248 P    00:45:51.00 -0.0 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.6 248 S    00:46:12.58  0.4 M 1.0 CHOS 
  SIGR HT  1.6 278 P    00:45:51.21 -0.2 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.6 278 S    00:46:13.47  0.5 M 1.0 SIGR 
  KLNA HL  2.2 201 P    00:45:58.99 -0.3 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  2.2 201 S    00:46:27.49  0.3 M 1.0 KLNA 
  LIA  HL  2.3 293 P    00:46:00.82 -0.2 M 1.0 LIA 
  EFSA HL  2.3 284 P    00:46:01.51  0.0 M 1.0 EFSA 
  SMTH HL  2.4 309 P    00:46:01.39 -0.3 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.4 323 P    00:46:01.80  0.0 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.4 323 S    00:46:32.13  0.5 M 1.0 ALN 
  LMN1 HI  2.4 292 P    00:46:02.02 -0.1 M 1.0 LMN1 
  SFL1 HI  2.5 331 P    00:46:03.78  0.1 M 1.0 SFL1 
  APE  HL  2.7 225 P    00:46:05.70 -0.9 M 1.0 APE 
  ARG  HL  2.8 177 P    00:46:07.93  0.3 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.8 177 S    00:46:42.69  0.4 M 1.0 ARG 
  RDO  HL  2.8 320 P    00:46:08.26  0.3 M 1.0 RDO 
  KARY HA  2.9 251 P    00:46:09.18 -0.1 M 1.0 KARY 
  THAS HT  2.9 304 P    00:46:09.01 -0.7 M 1.0 THAS 
  KYMI HL  3.0 264 P    00:46:10.97  0.2 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  3.0 264 S    00:46:48.00  0.2 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  3.2 274 P    00:46:12.91 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  3.2 274 S    00:46:52.06  0.1 M 1.0 AOS2 
  DION HL  3.3 255 P    00:46:14.25  0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  3.3 255 S    00:46:53.89 -0.2 M 1.0 DION 
  THERA HL  3.3 217 P    00:46:13.78 -0.6 M 1.0 THERA
  KAVA HT  3.3 308 P    00:46:14.20 -0.3 M 1.0 KAVA 
  OUR  HT  3.3 295 P    00:46:14.68 -0.3 M 1.0 OUR 
  KARP HL  3.5 190 P    00:46:17.87  0.3 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.5 190 S    00:46:59.85 -0.1 M 1.0 KARP 
  NEO  HL  3.7 276 P    00:46:19.68 -0.1 M 1.0 NEO 
  VILL HA  3.7 258 P    00:46:20.23 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  3.7 258 S    00:47:04.97 -0.1 M 1.0 VILL 
  ATAL HA  3.9 267 P    00:46:21.96 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  3.9 267 S    00:47:08.62  0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  3.9 266 P    00:46:22.38 -0.1 M 1.0 LKR 
  SRS  HT  3.9 304 P    00:46:23.23 -0.1 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  3.9 304 S    00:47:09.95 -0.4 M 1.0 SRS 
  NPS  HL  4.2 207 P    00:46:26.75  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  4.2 207 S    00:47:15.71 -0.7 M 1.0 NPS 
  LIT  HT  4.4 286 P    00:46:29.39  0.4 M 1.0 LIT 
  AGG  HT  4.4 272 P    00:46:29.77  0.6 M 1.0 AGG 
  KNT  HT  4.4 301 P    00:46:30.51  0.5 M 1.0 KNT 
  IDI  MN  4.4 214 P    00:46:30.36  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  4.4 214 S    00:47:22.03 -0.9 M 1.0 IDI 
  GUR  HP  4.5 258 P    00:46:32.12  0.8 M 1.0 GUR 
  VLI  HL  4.6 241 P    00:46:31.77 -0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  4.6 241 S    00:47:26.23  0.3 M 1.0 VLI 

35 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 281 MLv   4.72 0.59  49.2415   
  KRL1 HI  1.6 219 MLv   4.26 0.12  12.4382   
  SMG  HL  1.6 214 MLv   3.94 -0.20  5.85731   
  CHOS HT  1.6 248 MLv   4.44 0.30  17.6476   
  SIGR HT  1.6 278 MLv   4.27 0.13  11.5179   
  KLNA HL  2.2 201 MLv   4.06 -0.07   3.5078   
  LIA  HL  2.3 293 MLv   4.15 0.01  7.32371   
  EFSA HL  2.3 284 MLv   4.33 0.19  5.36302   
  SMTH HL  2.4 309 MLv   4.68 0.54  7.60785   
  ALN  HT  2.4 323 MLv   4.43 0.29  4.96004   
  LMN1 HI  2.4 292 MLv   4.25 0.12  4.24383   
  SFL1 HI  2.5 331 MLv   5.05 0.91  22.5801   
  APE  HL  2.7 225 MLv   3.90 -0.24  1.22321   
  ARG  HL  2.8 177 MLv   4.30 0.17  2.80087   
  RDO  HL  2.8 320 MLv   4.31 0.17  1.88521   
  KARY HA  2.9 251 MLv   4.22 0.09  2.02662   
  THAS HT  2.9 304 MLv   4.11 -0.03  1.48794   
  KYMI HL  3.0 264 MLv   3.85 -0.29  0.746378   
  AOS2 HT  3.2 274 MLv   4.11 -0.03  1.10099   
  DION HL  3.3 255 MLv   3.74 -0.40  1.18525   
  THERA HL  3.3 217 MLv   3.96 -0.17  0.689909   
  KAVA HT  3.3 308 MLv   4.05 -0.09  1.75361   
  OUR  HT  3.3 295 MLv   4.17 0.03  1.05513   
  KARP HL  3.5 190 MLv   4.03 -0.10  0.792124   
  NEO  HL  3.7 276 MLv   3.92 -0.21  0.556978   
  ATAL HA  3.9 267 MLv   3.81 -0.33  0.28119   
  LKR  HL  3.9 266 MLv   4.06 -0.08  0.262927   
  SRS  HT  3.9 304 MLv   4.34 0.20  0.636787   
  NPS  HL  4.2 207 MLv   4.08 -0.06  0.428426   
  LIT  HT  4.4 286 MLv   3.86 -0.28  0.171608   
  AGG  HT  4.4 272 MLv   4.14 -0.00  0.345528   
  KNT  HT  4.4 301 MLv   4.24 0.10  0.544055   
  IDI  MN  4.4 214 MLv   3.85 -0.29  0.217279   
  GUR  HP  4.5 258 MLv   4.05 -0.09  0.330572   
  VLI  HL  4.6 241 MLv   4.19 0.05  0.571113