Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 00:02:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4032° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8660° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 21.1 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
25.5 χμ ΒΔ του Αιγίου
169.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP4.4 53 P00:02:05.00 0.01.0M
EFPHP4.4 53 S00:02:06.61 0.11.0M
MALACL1.2152 P00:02:04.65 -0.21.0M
MALACL1.2152 S00:02:05.82 -0.31.0M
AGRPCL12.5266 P00:02:05.75 -0.31.0M
AGRPCL12.5266 S00:02:07.90 -0.41.0M
MG00CL7.1 80 P00:02:05.38 0.11.0M
MG00CL7.1 80 S00:02:07.19 0.21.0M
ZIRICL12.9147 P00:02:06.26 0.11.0M
ZIRICL12.9147 S00:02:08.53 0.11.0M
ANXHP21.7 13 P00:02:07.59 0.01.0M
ANXHP21.7 13 S00:02:11.10 0.21.0M
PATCHL17.5212 P00:02:06.96 0.21.0M
PATCHL17.5212 S00:02:09.72 0.21.0M
TRIZCL18.5103 P00:02:07.18 0.21.0M
TRIZCL18.5103 S00:02:10.10 0.31.0M
PVOHP37.9308 P00:02:10.16 0.11.0M
PVOHP37.9308 S00:02:15.90 0.51.0M
TEMECL29.1131 P00:02:08.90 0.31.0M
TEMECL29.1131 S00:02:13.21 0.41.0M
AXSHP48.5242 P00:02:11.83 0.01.0M
AXSHP48.5242 S00:02:18.51 0.11.0M
KLVHL47.1148 P00:02:11.33 -0.31.0M
KLVHL47.1148 S00:02:18.36 0.21.0M
DROHP51.9195 P00:02:12.25 -0.21.0M
DROHP51.9195 S00:02:19.44 0.01.0M
EVRHL57.3355 P00:02:13.13 -0.21.0M
EVRHL57.3355 S00:02:21.21 0.11.0M
RLSHL52.2222 P00:02:12.44 0.01.0M
RLSHL52.2222 S00:02:19.88 0.41.0M
GURHP66.6141 P00:02:14.38 -0.51.0M
GURHP66.6141 S00:02:23.49 -0.31.0M
AGGHT79.9 31 P00:02:16.42 -0.51.0M
AGGHT79.9 31 S00:02:27.35 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bofd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         00:02:03.14
  Latitude       38.4032 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8660 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       47 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.33 +/- 0.17 13      
  M     1.33      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 152 P    00:02:04.65 -0.2 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 152 S    00:02:05.82 -0.3 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.0 53 P    00:02:05.00 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 53 S    00:02:06.61  0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 80 P    00:02:05.38  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 80 S    00:02:07.19  0.2 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 266 P    00:02:05.75 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 266 S    00:02:07.90 -0.4 M 1.0 AGRP 
  ZIRI CL  0.1 147 P    00:02:06.26  0.1 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 147 S    00:02:08.53  0.1 M 1.0 ZIRI 
  PATC HL  0.2 212 P    00:02:06.96  0.2 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.2 212 S    00:02:09.72  0.2 M 1.0 PATC 
  TRIZ CL  0.2 103 P    00:02:07.18  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 103 S    00:02:10.10  0.3 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 13 P    00:02:07.59  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 13 S    00:02:11.10  0.2 M 1.0 ANX 
  TEME CL  0.3 131 P    00:02:08.90  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 131 S    00:02:13.21  0.4 M 1.0 TEME 
  PVO  HP  0.3 308 P    00:02:10.16  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 308 S    00:02:15.90  0.5 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  0.4 148 P    00:02:11.33 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 148 S    00:02:18.36  0.2 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  0.4 242 P    00:02:11.83 -0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 242 S    00:02:18.51  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 195 P    00:02:12.25 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 195 S    00:02:19.44 -0.0 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.5 222 P    00:02:12.44  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 222 S    00:02:19.88  0.4 M 1.0 RLS 
  EVR  HL  0.5 355 P    00:02:13.13 -0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 355 S    00:02:21.21  0.1 M 1.0 EVR 
  GUR  HP  0.6 141 P    00:02:14.38 -0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 141 S    00:02:23.49 -0.3 M 1.0 GUR 
  AGG  HT  0.7 31 P    00:02:16.42 -0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 31 S    00:02:27.35 -0.1 M 1.0 AGG 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 152 MLv   1.65 0.32  2.56899   
  EFP  HP  0.0 53 MLv   1.57 0.25  2.31853   
  MG00 CL  0.1 80 MLv   1.25 -0.07   1.2194   
  AGRP CL  0.1 266 MLv   1.10 -0.23  0.48464   
  ZIRI CL  0.1 147 MLv   1.29 -0.04  0.736077   
  PATC HL  0.2 212 MLv   1.53 0.20  0.977586   
  TRIZ CL  0.2 103 MLv   0.89 -0.44  0.213658   
  ANX  HP  0.2 13 MLv   1.43 0.10  0.617554   
  TEME CL  0.3 131 MLv   0.91 -0.42  0.039785   
  PVO  HP  0.3 308 MLv   1.26 -0.07  0.163126   
  KLV  HL  0.4 148 MLv   1.20 -0.12  0.0640645   
  AXS  HP  0.4 242 MLv   1.11 -0.21  0.0633693   
  DRO  HP  0.5 195 MLv   1.16 -0.17  0.119519   
  RLS  HL  0.5 222 MLv   1.29 -0.04  0.0769501   
  EVR  HL  0.5 355 MLv   1.58 0.26  0.112987   
  GUR  HP  0.6 141 MLv   1.51 0.18  0.0754383   
  AGG  HT  0.7 31 MLv   1.55 0.22  0.0549805