Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-22 23:22:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
36.7900° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8375° Α
 Εστιακό Βάθος
31 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 12.6 χμ ΑΝΑ της Μεθώνης
37.0 χμ ΝΔ της Καλαμάτας
213.7 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP14.5324 P23:23:05.26 -0.21.0M
PYLHP14.5324 S23:23:09.60 -0.21.0M
PYL1HI18.7317 P23:23:05.66 -0.11.0M
PYL1HI18.7317 S23:23:10.32 0.01.0M
ITMHL43.9 10 P23:23:08.82 0.21.0M
ITMHL43.9 10 S23:23:15.50 0.11.0M
VLIHL99.2 95 P23:23:16.38 0.01.0M
VLIHL99.2 95 S23:23:28.93 -0.11.0M
KTHAHL124.5118 P23:23:19.87 0.21.0M
KTHAHL124.5118 S23:23:34.76 0.01.0M
GURHP135.0 19 P23:23:21.29 0.21.0M
GURHP135.0 19 S23:23:37.15 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bodw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-22
  Time         23:22:59.77
  Latitude       36.7900 deg +/-   1 km
  Longitude       21.8375 deg +/-   1 km
  Depth           31 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       199 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.53 +/- 0.28  6      
  M     1.53      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.1 324 P    23:23:05.26 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.1 324 S    23:23:09.60 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.2 317 P    23:23:05.66 -0.1 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.2 317 S    23:23:10.32  0.0 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.4 10 P    23:23:08.82  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.4 10 S    23:23:15.50  0.1 M 1.0 ITM 
  VLI  HL  0.9 95 P    23:23:16.38 -0.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.9 95 S    23:23:28.93 -0.1 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.1 118 P    23:23:19.87  0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.1 118 S    23:23:34.76 -0.0 M 1.0 KTHA 
  GUR  HP  1.2 19 P    23:23:21.29  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 19 S    23:23:37.15 -0.1 M 1.0 GUR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.1 324 MLv   1.37 -0.16  0.0249192   
  PYL1 HI  0.2 317 MLv   1.28 -0.25  0.518059   
  ITM  HL  0.4 10 MLv   1.26 -0.27  0.116281   
  VLI  HL  0.9 95 MLv   1.73 0.20  0.109983   
  KTHA HL  1.1 118 MLv   2.19 0.66  0.186783   
  GUR  HP  1.2 19 MLv   1.64 0.11  0.0467499