Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-22 22:39:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0522° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.8791° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
50
 Επίκεντρο 141.1 χμ Α της Μυτιλήνης
164.1 χμ ΒΒΑ της Σάμου
379.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL140.8279 P22:39:41.98 -0.21.0M
PRKHL140.8279 S22:39:59.42 0.21.0M
CHOSHT175.0246 P22:39:46.23 -0.31.0M
CHOSHT175.0246 S22:40:07.64 0.51.0M
KRL1HI173.1217 P22:39:46.64 0.41.0M
KRL1HI173.1217 S22:40:07.38 0.71.0M
SIGRHT175.5276 P22:39:46.15 -0.41.0M
SIGRHT175.5276 S22:40:07.94 0.61.0M
SMGHL175.2212 P22:39:46.96 0.51.0M
ALNHT257.5323 P22:39:56.70 0.01.0M
LIAHL249.9293 P22:39:55.70 -0.21.0M
SMTHHL255.3309 P22:39:56.46 -0.11.0M
SMTHHL255.3309 S22:40:25.96 0.61.0M
SFL1HI272.8331 P22:39:58.79 0.11.0M
SFL1HI272.8331 S22:40:29.28 0.11.0M
ARGHL316.4176 P22:40:03.61 -0.41.0M
ARGHL316.4176 S22:40:39.00 0.21.0M
RDOHL306.4320 P22:40:03.10 0.21.0M
RDOHL306.4320 S22:40:36.89 0.21.0M
KARYHA320.1250 P22:40:04.47 -0.21.0M
THASHT320.4304 P22:40:03.92 -0.71.0M
KYMIHL330.6263 P22:40:05.59 -0.31.0M
KYMIHL330.6263 S22:40:41.65 -0.61.0M
AOS2HT348.4273 P22:40:08.02 -0.11.0M
AOS2HT348.4273 S22:40:46.94 0.71.0M
DIONHL359.7254 P22:40:09.27 -0.31.0M
DIONHL359.7254 S22:40:48.10 -0.61.0M
KAVAHT358.9308 P22:40:09.22 -0.21.0M
OURHT362.6294 P22:40:09.74 -0.21.0M
THERAHL365.8216 P22:40:09.59 -0.61.0M
KARPHL394.9190 P22:40:13.54 -0.21.0M
KARPHL394.9190 S22:40:56.62 0.41.0M
NEOHL402.4275 P22:40:14.71 -0.11.0M
NEOHL402.4275 S22:40:58.27 0.01.0M
ATALHA422.4266 P22:40:17.21 -0.11.0M
ATALHA422.4266 S22:41:02.39 -0.31.0M
LKRHL424.9266 P22:40:17.45 -0.21.0M
LKRHL424.9266 S22:41:02.58 -0.71.0M
LITHT476.3286 P22:40:24.41 0.41.0M
LITHT476.3286 S22:41:14.96 0.31.0M
KNTHT484.1300 P22:40:25.24 0.31.0M
KNTHT484.1300 S22:41:15.87 -0.51.0M
GURHP497.5257 P22:40:26.80 0.21.0M
IDIMN495.2213 P22:40:25.75 -0.41.0M
VLIHL504.6241 P22:40:26.87 -0.61.0M
KLVHL510.6259 P22:40:28.54 0.31.0M
PYRGCL513.4264 P22:40:29.26 0.71.0M
THLHL507.7278 P22:40:28.35 0.51.0M
MG00CL519.3264 P22:40:29.87 0.51.0M
MG00CL519.3264 S22:41:23.69 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bock
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-22
  Time         22:39:19.27 +/-  0.6 s
  Latitude       39.0522 deg +/-   2 km
  Longitude       27.8791 deg +/-   3 km
  Depth           15 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       205 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.05 +/- 0.19 24      
  M     4.05      24 preferred 

50 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 279 P    22:39:41.98 -0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 279 S    22:39:59.42  0.2 M 1.0 PRK 
  KRL1 HI  1.6 217 P    22:39:46.64  0.4 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.6 217 S    22:40:07.38  0.7 M 1.0 KRL1 
  SMG  HL  1.6 212 P    22:39:46.96  0.5 M 1.0 SMG 
  CHOS HT  1.6 246 P    22:39:46.23 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.6 246 S    22:40:07.64  0.5 M 1.0 CHOS 
  SIGR HT  1.6 276 P    22:39:46.15 -0.4 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.6 276 S    22:40:07.94  0.6 M 1.0 SIGR 
  LIA  HL  2.3 293 P    22:39:55.70 -0.2 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.3 309 P    22:39:56.46 -0.1 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.3 309 S    22:40:25.96  0.6 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.3 323 P    22:39:56.70 -0.0 M 1.0 ALN 
  SFL1 HI  2.5 331 P    22:39:58.79  0.1 M 1.0 SFL1 
  SFL1 HI  2.5 331 S    22:40:29.28  0.1 M 1.0 SFL1 
  RDO  HL  2.8 320 P    22:40:03.10  0.2 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.8 320 S    22:40:36.89  0.2 M 1.0 RDO 
  ARG  HL  2.8 176 P    22:40:03.61 -0.4 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.8 176 S    22:40:39.00  0.2 M 1.0 ARG 
  KARY HA  2.9 250 P    22:40:04.47 -0.2 M 1.0 KARY 
  THAS HT  2.9 304 P    22:40:03.92 -0.7 M 1.0 THAS 
  KYMI HL  3.0 263 P    22:40:05.59 -0.3 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  3.0 263 S    22:40:41.65 -0.6 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  3.1 273 P    22:40:08.02 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  3.1 273 S    22:40:46.94  0.7 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  3.2 308 P    22:40:09.22 -0.2 M 1.0 KAVA 
  DION HL  3.2 254 P    22:40:09.27 -0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  3.2 254 S    22:40:48.10 -0.6 M 1.0 DION 
  OUR  HT  3.3 294 P    22:40:09.74 -0.2 M 1.0 OUR 
  THERA HL  3.3 216 P    22:40:09.59 -0.6 M 1.0 THERA
  KARP HL  3.5 190 P    22:40:13.54 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.5 190 S    22:40:56.62  0.4 M 1.0 KARP 
  NEO  HL  3.6 275 P    22:40:14.71 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  3.6 275 S    22:40:58.27  0.0 M 1.0 NEO 
  ATAL HA  3.8 266 P    22:40:17.21 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  3.8 266 S    22:41:02.39 -0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  3.8 266 P    22:40:17.45 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  3.8 266 S    22:41:02.58 -0.7 M 1.0 LKR 
  LIT  HT  4.3 286 P    22:40:24.41  0.4 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  4.3 286 S    22:41:14.96  0.3 M 1.0 LIT 
  KNT  HT  4.4 300 P    22:40:25.24  0.3 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  4.4 300 S    22:41:15.87 -0.5 M 1.0 KNT 
  IDI  MN  4.5 213 P    22:40:25.75 -0.4 M 1.0 IDI 
  GUR  HP  4.5 257 P    22:40:26.80  0.2 M 1.0 GUR 
  VLI  HL  4.5 241 P    22:40:26.87 -0.6 M 1.0 VLI 
  THL  HL  4.6 278 P    22:40:28.35  0.5 M 1.0 THL 
  KLV  HL  4.6 259 P    22:40:28.54  0.3 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  4.6 264 P    22:40:29.26  0.7 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  4.7 264 P    22:40:29.87  0.5 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  4.7 264 S    22:41:23.69 -0.6 M 1.0 MG00 

32 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 279 MLv   4.52 0.48  33.1611   
  KRL1 HI  1.6 217 MLv   4.56 0.51  24.8935   
  SMG  HL  1.6 212 MLv   4.29 0.24  13.0463   
  CHOS HT  1.6 246 MLv   4.47 0.42  19.7306   
  SIGR HT  1.6 276 MLv   4.10 0.05  8.34706   
  LIA  HL  2.3 293 MLv   3.71 -0.34  2.89856   
  SMTH HL  2.3 309 MLv   4.00 -0.05  1.72154   
  ALN  HT  2.3 323 MLv   3.93 -0.12   1.7183   
  SFL1 HI  2.5 331 MLv   4.25 0.20  3.89509   
  RDO  HL  2.8 320 MLv   4.06 0.01  1.14173   
  ARG  HL  2.8 176 MLv   4.51 0.47  4.30044   
  KARY HA  2.9 250 MLv   4.14 0.09   1.7435   
  THAS HT  2.9 304 MLv   3.70 -0.35  0.625493   
  KYMI HL  3.0 263 MLv   3.87 -0.18  0.819632   
  AOS2 HT  3.1 273 MLv   3.90 -0.15  0.727968   
  KAVA HT  3.2 308 MLv   3.71 -0.34  0.862668   
  DION HL  3.2 254 MLv   3.76 -0.29  1.29097   
  OUR  HT  3.3 294 MLv   3.98 -0.07  0.731938   
  THERA HL  3.3 216 MLv   4.32 0.27  1.54695   
  KARP HL  3.5 190 MLv   4.28 0.23  1.34585   
  NEO  HL  3.6 275 MLv   3.91 -0.14  0.557498   
  ATAL HA  3.8 266 MLv   3.86 -0.19  0.321456   
  LKR  HL  3.8 266 MLv   4.19 0.14  0.366598   
  LIT  HT  4.3 286 MLv   3.72 -0.32  0.129685   
  KNT  HT  4.4 300 MLv   3.83 -0.22  0.220649   
  IDI  MN  4.5 213 MLv   4.11 0.06  0.398203   
  GUR  HP  4.5 257 MLv   4.20 0.15  0.474642   
  VLI  HL  4.5 241 MLv   4.43 0.38  1.02113   
  THL  HL  4.6 278 MLv   3.90 -0.15  0.137579   
  KLV  HL  4.6 259 MLv   4.16 0.11  0.310942   
  PYRG CL  4.6 264 MLv   3.63 -0.42  0.0752098   
  MG00 CL  4.7 264 MLv   3.98 -0.07  0.332131