Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-22 22:36:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3855° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0308° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 15.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
30.2 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
155.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYRGCL3.0336 P22:36:59.27 -0.11.0M
PYRGCL3.0336 S22:37:00.61 -0.11.0M
TRIZCL4.3121 P22:36:59.37 0.11.0M
TRIZCL4.3121 S22:37:00.74 0.01.0M
EFPHP11.8293 P22:37:00.15 -0.11.0M
EFPHP11.8293 S22:37:02.52 0.21.0M
MG00CL8.0294 P22:36:59.64 -0.11.0M
MG00CL8.0294 S22:37:01.38 -0.11.0M
ANXHP25.0337 P22:37:02.24 -0.21.0M
ANXHP25.0337 S22:37:06.41 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boci
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-22
  Time         22:36:57.47
  Latitude       38.3855 deg +/-   1 km
  Longitude       22.0308 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       171 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.26 +/- 0.18  5      
  M     0.26      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYRG CL  0.0 336 P    22:36:59.27 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.0 336 S    22:37:00.61 -0.1 M 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.0 121 P    22:36:59.37  0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.0 121 S    22:37:00.74  0.0 M 1.0 TRIZ 
  MG00 CL  0.1 294 P    22:36:59.64 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 294 S    22:37:01.38 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.1 293 P    22:37:00.15 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 293 S    22:37:02.52  0.2 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.2 337 P    22:37:02.24 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 337 S    22:37:06.41  0.2 M 1.0 ANX 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYRG CL  0.0 336 MLv   0.56 0.30  0.152678   
  TRIZ CL  0.0 121 MLv   0.01 -0.25  0.0628801   
  MG00 CL  0.1 294 MLv   0.14 -0.12  0.088928   
  EFP  HP  0.1 293 MLv   0.23 -0.03  0.0678118   
  ANX  HP  0.2 337 MLv   0.38 0.13  0.0456848