Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-08-06 01:46:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.0638° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9095° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
85
 Επίκεντρο 18.4 χμ Δ της Καλαμάτας
33.2 χμ ΒΑ της Μεθώνης
190.6 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL12.9 6 P01:46:57.04 0.01.0M
ITMHL12.9 6 S01:46:59.35 0.21.0M
PYL1HI25.3229 P01:46:59.33 0.11.0M
PYL1HI25.3229 S01:47:02.75 -0.31.0M
AMTHP55.0341 P01:47:04.51 0.21.0M
AMTHP55.0341 S01:47:11.71 -0.31.0M
MNVAHL108.7113 P01:47:12.98 0.01.0M
KLV1HI109.1 9 P01:47:12.71 -0.41.0M
KLV1HI109.1 9 S01:47:27.72 0.31.0M
RLSHL117.1340 P01:47:14.90 0.61.0M
RLSHL117.1340 S01:47:29.38 -0.11.0M
KRI1HI117.2304 P01:47:14.67 0.31.0M
KRI1HI117.2304 S01:47:30.32 0.71.0M
LTHKHP118.9307 P01:47:14.85 0.21.0M
LTHKHP118.9307 S01:47:30.61 0.51.0M
TEMECL131.2 8 P01:47:15.90 -0.61.0M
TEMECL131.2 8 S01:47:32.94 -0.41.0M
AXSHP134.4339 P01:47:17.26 0.31.0M
AXSHP134.4339 S01:47:34.32 0.01.0M
KTHAHL136.5131 P01:47:17.18 -0.21.0M
ORTHHL138.3309 P01:47:17.72 0.01.0M
ORTHHL138.3309 S01:47:36.15 0.61.0M
ZIRICL138.5 1 P01:47:17.59 0.01.0M
LOUTHA139.2 43 P01:47:17.79 0.01.0M
YDRAHL141.4 77 P01:47:18.26 0.11.0M
YDRAHL141.4 77 S01:47:36.33 0.01.0M
LTKHP141.7 41 P01:47:17.58 -0.61.0M
PSARCL142.9 9 P01:47:17.68 -0.61.0M
PSARCL142.9 9 S01:47:36.76 0.21.0M
TRIZCL145.5 6 P01:47:18.14 -0.61.0M
TRIZCL145.5 6 S01:47:37.63 0.41.0M
MALACL147.9359 P01:47:19.49 0.41.0M
MALACL147.9359 S01:47:38.34 0.51.0M
KALEHA149.0 8 P01:47:18.69 -0.61.0M
KALEHA149.0 8 S01:47:38.60 0.21.0M
PYRGCL150.0 4 P01:47:19.28 -0.21.0M
PYRGCL150.0 4 S01:47:38.34 -0.31.0M
MG00CL150.2 1 P01:47:19.40 0.01.0M
MG00CL150.2 1 S01:47:38.54 0.01.0M
EFPHP151.6360 P01:47:19.77 0.11.0M
EFPHP151.6360 S01:47:39.09 0.21.0M
PSDAHT165.1315 P01:47:21.92 0.21.0M
VLSHL169.9317 P01:47:22.55 0.01.0M
VLSHL169.9317 S01:47:44.36 0.31.0M
ANXHP170.1 0 P01:47:22.92 0.31.0M
ANXHP170.1 0 S01:47:43.51 -0.61.0M
VILLHA173.9 45 P01:47:22.78 -0.41.0M
VILLHA173.9 45 S01:47:44.45 -0.71.0M
PARN3HL179.7 52 P01:47:23.89 0.11.0M
PARN3HL179.7 52 S01:47:45.47 -0.81.0M
MAGUHA180.9 52 P01:47:23.43 -0.61.0M
MAGUHA180.9 52 S01:47:46.25 -0.31.0M
ANKYHL182.2137 P01:47:24.50 0.31.0M
ANKYHL182.2137 S01:47:47.53 0.71.0M
PARN2HL185.3 48 P01:47:24.14 -0.51.0M
PARN2HL185.3 48 S01:47:47.60 -0.11.0M
ATHHL188.9 58 P01:47:24.61 -0.41.0M
ATHHL188.9 58 S01:47:48.04 -0.41.0M
STFNHA189.8 49 P01:47:25.15 -0.11.0M
STFNHA189.8 49 S01:47:48.32 -0.41.0M
PARN1HL193.4 53 P01:47:25.05 -0.61.0M
PARN1HL193.4 53 S01:47:49.14 -0.31.0M
FYLHHA194.8 53 P01:47:25.01 -0.81.0M
FYLHHA194.8 53 S01:47:49.58 -0.31.0M
LKRHL200.6 29 P01:47:26.54 0.01.0M
DIONHL211.0 58 P01:47:27.33 -0.61.0M
KARYHA247.5 64 P01:47:32.05 -0.51.0M
CHANHC257.0132 P01:47:34.13 0.41.0M
CHANHC257.0132 S01:48:04.12 0.41.0M
KYMIHL259.7 48 P01:47:33.66 -0.51.0M
NEOHL274.4 25 P01:47:35.99 0.11.0M
AOS2HT286.9 36 P01:47:36.98 -0.61.0M
SNT5HA319.2103 P01:47:42.11 0.31.0M
THERAHL327.1104 P01:47:42.72 -0.11.0M
IDIMN332.5126 P01:47:44.26 0.71.0M
IDIMN332.5126 S01:48:20.98 0.01.0M
PLGHL391.1 20 P01:47:50.57 -0.41.0M
OURHT405.6 26 P01:47:52.17 -0.51.0M
FNAHT415.9354 P01:47:54.46 0.31.0M
FNAHT415.9354 S01:48:39.55 -0.11.0M
THASHT463.0 32 P01:47:59.32 -0.81.0M
KNTHT463.6 11 P01:48:00.28 0.11.0M
SRSHT472.4 18 P01:48:01.50 0.11.0M
TIPMN508.2297 P01:48:05.88 -0.31.0M
CUCMN622.0301 P01:48:20.70 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019pgpr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-08-06
  Time         01:46:54.27
  Latitude       37.0638 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9095 deg +/-   0 km
  Depth            3 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       92 deg

5 Network magnitudes:
  MLv    3.68 +/- 0.19 45      
  M     3.68      45 preferred 
  mb    4.29      1      
  mB    4.40      1      
  Mw(mB)  3.53      1      

85 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.1  6 P    01:46:57.04 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.1  6 S    01:46:59.35  0.2 M 1.0 ITM 
  PYL1 HI  0.2 229 P    01:46:59.33  0.1 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.2 229 S    01:47:02.75 -0.3 M 1.0 PYL1 
  AMT  HP  0.5 341 P    01:47:04.51  0.2 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.5 341 S    01:47:11.71 -0.3 M 1.0 AMT 
  KLV1 HI  1.0  9 P    01:47:12.71 -0.4 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  1.0  9 S    01:47:27.72  0.3 M 1.0 KLV1 
  MNVA HL  1.0 113 P    01:47:12.98 -0.0 M 1.0 MNVA 
  RLS  HL  1.1 340 P    01:47:14.90  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.1 340 S    01:47:29.38 -0.1 M 1.0 RLS 
  KRI1 HI  1.1 304 P    01:47:14.67  0.3 M 1.0 KRI1 
  KRI1 HI  1.1 304 S    01:47:30.32  0.7 M 1.0 KRI1 
  LTHK HP  1.1 307 P    01:47:14.85  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  1.1 307 S    01:47:30.61  0.5 M 1.0 LTHK 
  TEME CL  1.2  8 P    01:47:15.90 -0.6 M 1.0 TEME 
  TEME CL  1.2  8 S    01:47:32.94 -0.4 M 1.0 TEME 
  AXS  HP  1.2 339 P    01:47:17.26  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.2 339 S    01:47:34.32  0.0 M 1.0 AXS 
  KTHA HL  1.2 131 P    01:47:17.18 -0.2 M 1.0 KTHA 
  ZIRI CL  1.2  1 P    01:47:17.59 -0.0 M 1.0 ZIRI 
  ORTH HL  1.2 309 P    01:47:17.72  0.0 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  1.2 309 S    01:47:36.15  0.6 M 1.0 ORTH 
  LOUT HA  1.3 43 P    01:47:17.79  0.0 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  1.3 41 P    01:47:17.58 -0.6 M 1.0 LTK 
  YDRA HL  1.3 77 P    01:47:18.26  0.1 M 1.0 YDRA 
  YDRA HL  1.3 77 S    01:47:36.33  0.0 M 1.0 YDRA 
  PSAR CL  1.3  9 P    01:47:17.68 -0.6 M 1.0 PSAR 
  PSAR CL  1.3  9 S    01:47:36.76  0.2 M 1.0 PSAR 
  TRIZ CL  1.3  6 P    01:47:18.14 -0.6 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.3  6 S    01:47:37.63  0.4 M 1.0 TRIZ 
  MALA CL  1.3 359 P    01:47:19.49  0.4 M 1.0 MALA 
  MALA CL  1.3 359 S    01:47:38.34  0.5 M 1.0 MALA 
  KALE HA  1.3  8 P    01:47:18.69 -0.6 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3  8 S    01:47:38.60  0.2 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  1.3  4 P    01:47:19.28 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3  4 S    01:47:38.34 -0.3 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  1.3  1 P    01:47:19.40 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.3  1 S    01:47:38.54  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  1.4 360 P    01:47:19.77  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.4 360 S    01:47:39.09  0.2 M 1.0 EFP 
  PSDA HT  1.5 315 P    01:47:21.92  0.2 M 1.0 PSDA 
  ANX  HP  1.5  0 P    01:47:22.92  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.5  0 S    01:47:43.51 -0.6 M 1.0 ANX 
  VLS  HL  1.5 317 P    01:47:22.55  0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.5 317 S    01:47:44.36  0.3 M 1.0 VLS 
  VILL HA  1.6 45 P    01:47:22.78 -0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.6 45 S    01:47:44.45 -0.7 M 1.0 VILL 
  PARN3 HL  1.6 52 P    01:47:23.89  0.1 M 1.0 PARN3
  PARN3 HL  1.6 52 S    01:47:45.47 -0.8 M 1.0 PARN3
  MAGU HA  1.6 52 P    01:47:23.43 -0.6 M 1.0 MAGU 
  MAGU HA  1.6 52 S    01:47:46.25 -0.3 M 1.0 MAGU 
  ANKY HL  1.6 137 P    01:47:24.50  0.3 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.6 137 S    01:47:47.53  0.7 M 1.0 ANKY 
  PARN2 HL  1.7 48 P    01:47:24.14 -0.5 M 1.0 PARN2
  PARN2 HL  1.7 48 S    01:47:47.60 -0.1 M 1.0 PARN2
  ATH  HL  1.7 58 P    01:47:24.61 -0.4 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.7 58 S    01:47:48.04 -0.4 M 1.0 ATH 
  STFN HA  1.7 49 P    01:47:25.15 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.7 49 S    01:47:48.32 -0.4 M 1.0 STFN 
  PARN1 HL  1.7 53 P    01:47:25.05 -0.6 M 1.0 PARN1
  PARN1 HL  1.7 53 S    01:47:49.14 -0.3 M 1.0 PARN1
  FYLH HA  1.8 53 P    01:47:25.01 -0.8 M 1.0 FYLH 
  FYLH HA  1.8 53 S    01:47:49.58 -0.3 M 1.0 FYLH 
  LKR  HL  1.8 29 P    01:47:26.54  0.0 M 1.0 LKR 
  DION HL  1.9 58 P    01:47:27.33 -0.6 M 1.0 DION 
  KARY HA  2.2 64 P    01:47:32.05 -0.5 M 1.0 KARY 
  CHAN HC  2.3 132 P    01:47:34.13  0.4 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  2.3 132 S    01:48:04.12  0.4 M 1.0 CHAN 
  KYMI HL  2.3 48 P    01:47:33.66 -0.5 M 1.0 KYMI 
  NEO  HL  2.5 25 P    01:47:35.99  0.1 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  2.6 36 P    01:47:36.98 -0.6 M 1.0 AOS2 
  SNT5 HA  2.9 103 P    01:47:42.11  0.3 M 1.0 SNT5 
  THERA HL  2.9 104 P    01:47:42.72 -0.1 M 1.0 THERA
  IDI  MN  3.0 126 P    01:47:44.26  0.7 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  3.0 126 S    01:48:20.98 -0.0 M 1.0 IDI 
  PLG  HL  3.5 20 P    01:47:50.57 -0.4 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  3.6 26 P    01:47:52.17 -0.5 M 1.0 OUR 
  FNA  HT  3.7 354 P    01:47:54.46  0.3 M 1.0 FNA 
  FNA  HT  3.7 354 S    01:48:39.55 -0.1 M 1.0 FNA 
  THAS HT  4.2 32 P    01:47:59.32 -0.8 M 1.0 THAS 
  KNT  HT  4.2 11 P    01:48:00.28  0.1 M 1.0 KNT 
  SRS  HT  4.2 18 P    01:48:01.50  0.1 M 1.0 SRS 
  TIP  MN  4.6 297 P    01:48:05.88 -0.3 M 1.0 TIP 
  CUC  MN  5.6 301 P    01:48:20.70 -0.0 M 1.0 CUC 

54 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.1  6 MLv   3.13 -0.54  51.6345   
  AMT  HP  0.5 341 MLv   3.94 0.26  29.0993   
  KLV1 HI  1.0  9 MLv   3.73 0.06  7.70038   
  MNVA HL  1.0 113 MLv   3.89 0.21  11.1375   
  RLS  HL  1.1 340 MLv   3.43 -0.24  3.53295   
  KRI1 HI  1.1 304 MLv   3.63 -0.04  5.57986   
  LTHK HP  1.1 307 MLv   3.68 0.01  6.12249   
  TEME CL  1.2  8 MLv   3.62 -0.05  1.53519   
  AXS  HP  1.2 339 MLv   3.18 -0.49  1.61945   
  KTHA HL  1.2 131 MLv   3.80 0.12  6.58573   
  ZIRI CL  1.2  1 MLv   3.45 -0.22  2.89256   
  ORTH HL  1.2 309 MLv   3.34 -0.33  2.25781   
  LOUT HA  1.3 43 MLv   3.84 0.16  6.92511   
  LTK  HP  1.3 41 MLv   2.58 -1.09  1.43026   
  YDRA HL  1.3 77 MLv   4.00 0.32  9.77595   
  PSAR CL  1.3  9 MLv   3.02 -0.65  1.01773   
  TRIZ CL  1.3  6 MLv   4.78 1.11  57.1927   
  MALA CL  1.3 359 MLv   3.60 -0.08   2.8055   
  KALE HA  1.3  8 MLv   3.51 -0.16   2.9437   
  PYRG CL  1.3  4 MLv   3.34 -0.34   1.2231   
  MG00 CL  1.3  1 MLv   3.44 -0.24  3.13076   
  EFP  HP  1.4 360 MLv   3.34 -0.34  1.92051   
  PSDA HT  1.5 315 MLv   3.33 -0.34  1.60807   
  ANX  HP  1.5  0 MLv   3.68 0.01  3.42105   
  VLS  HL  1.5 317 MLv   3.34 -0.34  1.55534   
  VILL HA  1.6 45 MLv   3.74 0.07  3.74704   
  PARN3 HL  1.6 52 MLv   3.93 0.25  5.36675   
  MAGU HA  1.6 52 MLv   3.60 -0.08  2.47053   
  ANKY HL  1.6 137 MLv   3.87 0.19  4.51696   
  PARN2 HL  1.7 48 MLv   3.98 0.30  5.66203   
  ATH  HL  1.7 58 MLv   3.77 0.10  3.38498   
  STFN HA  1.7 49 MLv   3.58 -0.09  2.15117   
  PARN1 HL  1.7 53 MLv   3.95 0.28  4.85337   
  FYLH HA  1.8 53 MLv   3.80 0.13  3.38252   
  LKR  HL  1.8 29 MLv   3.81 0.13  1.70945   
  DION HL  1.9 58 MLv   3.49 -0.19  3.83891   
  KARY HA  2.2 64 MLv   3.78 0.10  1.73908   
  CHAN HC  2.3 132 MLv   4.02 0.35  5.49977   
  KYMI HL  2.3 48 MLv   3.70 0.02  1.25945   
  NEO  HL  2.5 25 MLv   3.49 -0.19  0.900371   
  AOS2 HT  2.6 36 MLv   3.71 0.03  0.939421   
  SNT5 HA  2.9 103 MLv   4.03 0.35  0.798605   
  THERA HL  2.9 104 MLv   3.71 0.04  0.599672   
  IDI  MN  3.0 126 MLv   3.90 0.23  0.870777   
  PLG  HL  3.5 20 MLv   3.67 -0.01  0.259249   
  OUR  HT  3.6 26 MLv   3.74 0.06  0.265598   
  FNA  HT  3.7 354 MLv   3.72 0.04  0.240748   
  THAS HT  4.2 32 MLv   3.52 -0.16  0.120142   
  KNT  HT  4.2 11 MLv   3.66 -0.02  0.16464   
  SRS  HT  4.2 18 MLv   3.92 0.25  0.204405   
  TIP  MN  4.6 297 MLv   3.63 -0.04  0.0956246   
  CUC  MN  5.6 301 MLv   3.82 0.14  0.104752   
  CUC  MN  5.6 301 mB   4.40 0.00  321.071   
  CUC  MN  5.6 301 mb   4.29 0.00  28.1684 0.96