Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-22 06:28:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9600° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6290° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 20.0 χμ ΒΒΔ του Καρπενησίου
51.7 χμ ΝΝΔ της Καρδίτσας
213.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EVRHL16.4107 P06:29:02.24 0.71.0M
EVRHL16.4107 S06:29:04.46 -0.11.0M
AMPLHP36.2263 P06:29:04.40 -0.11.0M
AMPLHP36.2263 S06:29:09.51 -0.31.0M
ANXHP48.0148 P06:29:06.43 0.01.0M
ANXHP48.0148 S06:29:12.93 -0.31.0M
MAKRHA43.8 82 P06:29:05.99 0.31.0M
MAKRHA43.8 82 S06:29:11.88 -0.11.0M
PVOHP39.2193 P06:29:05.02 0.11.0M
PVOHP39.2193 S06:29:10.39 -0.21.0M
TETRHL52.6324 P06:29:07.17 0.11.0M
TETRHL52.6324 S06:29:14.32 -0.21.0M
AGGHT61.5 84 P06:29:08.68 0.11.0M
AGGHT61.5 84 S06:29:17.08 0.01.0M
AGRPCL63.3173 P06:29:08.43 -0.31.0M
AGRPCL63.3173 S06:29:17.07 -0.41.0M
AXSHP87.7195 P06:29:13.01 0.41.0M
AXSHP87.7195 S06:29:24.08 -0.21.0M
NYDRHT85.1251 P06:29:12.68 0.51.0M
NYDRHT85.1251 S06:29:23.97 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jyct
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-05-22
  Time         06:28:57.71
  Latitude       38.9600 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6290 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.12  8      
  M     1.49      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EVR  HL  0.1 107 P    06:29:02.24  0.7 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.1 107 S    06:29:04.46 -0.1 M 1.0 EVR 
  AMPL HP  0.3 263 P    06:29:04.40 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.3 263 S    06:29:09.51 -0.3 M 1.0 AMPL 
  PVO  HP  0.4 193 P    06:29:05.02  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 193 S    06:29:10.39 -0.2 M 1.0 PVO 
  MAKR HA  0.4 82 P    06:29:05.99  0.3 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  0.4 82 S    06:29:11.88 -0.1 M 1.0 MAKR 
  ANX  HP  0.4 148 P    06:29:06.43  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 148 S    06:29:12.93 -0.3 M 1.0 ANX 
  TETR HL  0.5 324 P    06:29:07.17  0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.5 324 S    06:29:14.32 -0.2 M 1.0 TETR 
  AGG  HT  0.6 84 P    06:29:08.68  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 84 S    06:29:17.08  0.0 M 1.0 AGG 
  AGRP CL  0.6 173 P    06:29:08.43 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 173 S    06:29:17.07 -0.4 M 1.0 AGRP 
  NYDR HT  0.8 251 P    06:29:12.68  0.5 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.8 251 S    06:29:23.97  0.3 M 1.0 NYDR 
  AXS  HP  0.8 195 P    06:29:13.01  0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 195 S    06:29:24.08 -0.2 M 1.0 AXS 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EVR  HL  0.1 107 MLv   1.62 0.14  1.29402   
  AMPL HP  0.3 263 MLv   1.24 -0.24  0.173791   
  PVO  HP  0.4 193 MLv   1.26 -0.23  0.150983   
  MAKR HA  0.4 82 MLv   1.52 0.04  0.321203   
  ANX  HP  0.4 148 MLv   1.55 0.06  0.177749   
  TETR HL  0.5 324 MLv   1.58 0.09  0.146505   
  AGG  HT  0.6 84 MLv   1.88 0.39  0.145686   
  AGRP CL  0.6 173 MLv   1.40 -0.09  0.060573   
  NYDR HT  0.8 251 MLv   1.57 0.08  0.0505685   
  AXS  HP  0.8 195 MLv   1.37 -0.11  0.043136