Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-22 04:31:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9315° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2747° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 3.6 χμ ΒΒΑ της Ανδραβίδας
31.6 χμ ΒΒΔ του Πύργου
215.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANDMHL5.7358 P04:31:39.69 -0.61.0M
ANDMHL5.7358 S04:31:41.23 -0.31.0M
RLSHL21.6 50 P04:31:43.08 0.11.0M
RLSHL21.6 50 S04:31:46.43 0.11.0M
AXSHP30.7 17 P04:31:44.79 0.31.0M
AXSHP30.7 17 S04:31:49.63 0.51.0M
DROHP38.3 87 P04:31:45.17 -0.61.0M
DROHP38.3 87 S04:31:50.73 -0.71.0M
KTLOHL32.2173 P04:31:44.92 0.21.0M
KTLOHL32.2173 S04:31:49.51 0.01.0M
LTHKHP45.7237 P04:31:46.60 -0.31.0M
LTHKHP45.7237 S04:31:53.11 -0.41.0M
AGRPCL64.8 37 P04:31:50.66 0.61.0M
AGRPCL64.8 37 S04:31:59.24 0.11.0M
PSDAHT63.8288 P04:31:50.05 0.11.0M
PSDAHT63.8288 S04:31:58.42 -0.41.0M
VLSHL66.0294 P04:31:50.80 0.51.0M
VLSHL66.0294 S04:31:59.74 0.21.0M
EFPHP78.0 45 P04:31:52.70 0.51.0M
EFPHP78.0 45 S04:32:02.48 -0.51.0M
DMLNHT86.0293 P04:31:54.14 0.51.0M
DMLNHT86.0293 S04:32:05.14 -0.31.0M
EVGIHT93.8325 P04:31:55.08 0.31.0M
EVGIHT93.8325 S04:32:07.42 -0.11.0M
FSKHP85.6313 P04:31:53.56 0.11.0M
FSKHP85.6313 S04:32:04.82 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jxyx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-22
  Time         04:31:38.65
  Latitude       37.9315 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2747 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.07 +/- 0.12 11      
  M     2.07      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANDM HL  0.1 358 P    04:31:39.69 -0.6 M 1.0 ANDM 
  ANDM HL  0.1 358 S    04:31:41.23 -0.3 M 1.0 ANDM 
  RLS  HL  0.2 50 P    04:31:43.08  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 50 S    04:31:46.43  0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.3 17 P    04:31:44.79  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 17 S    04:31:49.63  0.5 M 1.0 AXS 
  KTLO HL  0.3 173 P    04:31:44.92  0.2 M 1.0 KTLO 
  KTLO HL  0.3 173 S    04:31:49.51  0.0 M 1.0 KTLO 
  DRO  HP  0.3 87 P    04:31:45.17 -0.6 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 87 S    04:31:50.73 -0.7 M 1.0 DRO 
  LTHK HP  0.4 237 P    04:31:46.60 -0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 237 S    04:31:53.11 -0.4 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.6 288 P    04:31:50.05  0.1 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.6 288 S    04:31:58.42 -0.4 M 1.0 PSDA 
  AGRP CL  0.6 37 P    04:31:50.66  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 37 S    04:31:59.24  0.1 M 1.0 AGRP 
  VLS  HL  0.6 294 P    04:31:50.80  0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 294 S    04:31:59.74  0.2 M 1.0 VLS 
  EFP  HP  0.7 45 P    04:31:52.70  0.5 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.7 45 S    04:32:02.48 -0.5 M 1.0 EFP 
  FSK  HP  0.8 313 P    04:31:53.56  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 313 S    04:32:04.82 -0.4 M 1.0 FSK 
  DMLN HT  0.8 293 P    04:31:54.14  0.5 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 293 S    04:32:05.14 -0.3 M 1.0 DMLN 
  EVGI HT  0.8 325 P    04:31:55.08  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.8 325 S    04:32:07.42 -0.1 M 1.0 EVGI 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANDM HL  0.1 358 MLv   3.20 1.13   108.34   
  RLS  HL  0.2 50 MLv   2.05 -0.02  2.58159   
  AXS  HP  0.3 17 MLv   1.70 -0.37  0.684969   
  KTLO HL  0.3 173 MLv   2.29 0.22  2.41025   
  DRO  HP  0.3 87 MLv   1.79 -0.28  1.12533   
  LTHK HP  0.4 237 MLv   2.28 0.21  1.08166   
  PSDA HT  0.6 288 MLv   2.03 -0.04  0.259647   
  AGRP CL  0.6 37 MLv   2.06 -0.01  0.274709   
  VLS  HL  0.6 294 MLv   2.11 0.04  0.301738   
  EFP  HP  0.7 45 MLv   2.12 0.05  0.268444   
  FSK  HP  0.8 313 MLv   1.92 -0.15  0.157276   
  DMLN HT  0.8 293 MLv   2.07 0.00  0.304091   
  EVGI HT  0.8 325 MLv   2.01 -0.06  0.174546