Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-22 03:35:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9542° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2690° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 6.0 χμ Β της Ανδραβίδας
34.1 χμ ΒΒΔ του Πύργου
216.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANDMHL3.2 5 P03:35:30.13 -0.11.0M
ANDMHL3.2 5 S03:35:31.24 -0.11.0M
RLSHL20.5 57 P03:35:33.47 0.51.0M
RLSHL20.5 57 S03:35:35.89 -0.31.0M
DROHP38.8 90 P03:35:35.67 -0.31.0M
DROHP38.8 90 S03:35:41.53 -0.11.0M
KTLOHL34.8173 P03:35:35.32 0.11.0M
KTLOHL34.8173 S03:35:40.09 -0.31.0M
LTHKHP46.7234 P03:35:37.20 -0.11.0M
LTHKHP46.7234 S03:35:44.25 0.31.0M
KRESHL50.8142 P03:35:38.00 0.11.0M
KRESHL50.8142 S03:35:45.32 0.21.0M
AGRPCL63.1 39 P03:35:40.18 0.21.0M
AGRPCL63.1 39 S03:35:49.26 0.51.0M
VLSHL64.5292 P03:35:40.57 0.31.0M
VLSHL64.5292 S03:35:48.87 -0.41.0M
KLVHL77.9 83 P03:35:42.03 -0.41.0M
KLVHL77.9 83 S03:35:53.00 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jxxa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-22
  Time         03:35:28.82
  Latitude       37.9542 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2690 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       73 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.28  7      
  M     1.68      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANDM HL  0.0  5 P    03:35:30.13 -0.1 M 1.0 ANDM 
  ANDM HL  0.0  5 S    03:35:31.24 -0.1 M 1.0 ANDM 
  RLS  HL  0.2 57 P    03:35:33.47  0.5 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 57 S    03:35:35.89 -0.3 M 1.0 RLS 
  KTLO HL  0.3 173 P    03:35:35.32  0.1 M 1.0 KTLO 
  KTLO HL  0.3 173 S    03:35:40.09 -0.3 M 1.0 KTLO 
  DRO  HP  0.3 90 P    03:35:35.67 -0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 90 S    03:35:41.53 -0.1 M 1.0 DRO 
  LTHK HP  0.4 234 P    03:35:37.20 -0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 234 S    03:35:44.25  0.3 M 1.0 LTHK 
  KRES HL  0.5 142 P    03:35:38.00  0.1 M 1.0 KRES 
  KRES HL  0.5 142 S    03:35:45.32  0.2 M 1.0 KRES 
  AGRP CL  0.6 39 P    03:35:40.18  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 39 S    03:35:49.26  0.5 M 1.0 AGRP 
  VLS  HL  0.6 292 P    03:35:40.57  0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 292 S    03:35:48.87 -0.4 M 1.0 VLS 
  KLV  HL  0.7 83 P    03:35:42.03 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 83 S    03:35:53.00 -0.2 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANDM HL  0.0  5 MLv   2.96 1.28   53.895   
  RLS  HL  0.2 57 MLv   1.39 -0.29  0.596709   
  KTLO HL  0.3 173 MLv   1.88 0.20  0.814499   
  DRO  HP  0.3 90 MLv   1.18 -0.50  0.270455   
  LTHK HP  0.4 234 MLv   1.70 0.01  0.26808   
  KRES HL  0.5 142 MLv   2.24 0.55  0.737944   
  AGRP CL  0.6 39 MLv   1.44 -0.24  0.0667478   
  VLS  HL  0.6 292 MLv   1.59 -0.10  0.091926   
  KLV  HL  0.7 83 MLv   1.59 -0.10  0.0597233