Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-21 10:58:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9397° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2728° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 4.4 χμ Β της Ανδραβίδας
32.5 χμ ΒΒΔ του Πύργου
215.8 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANDMHL4.8360 P10:58:57.51 -0.11.0M
ANDMHL4.8360 S10:58:58.59 -0.21.0M
RLSHL21.2 53 P10:59:00.69 0.31.0M
RLSHL21.2 53 S10:59:03.47 -0.31.0M
AXSHP29.9 18 P10:59:02.59 0.61.0M
AXSHP29.9 18 S10:59:06.26 -0.21.0M
DROHP38.5 88 P10:59:03.01 -0.41.0M
DROHP38.5 88 S10:59:08.57 -0.51.0M
LTHKHP46.1236 P10:59:05.05 0.41.0M
LTHKHP46.1236 S10:59:11.00 -0.21.0M
AGRPCL64.2 38 P10:59:07.96 0.41.0M
AGRPCL64.2 38 S10:59:16.48 -0.11.0M
PSDAHT63.4288 P10:59:07.53 0.11.0M
PSDAHT63.4288 S10:59:16.09 -0.21.0M
VLSHL65.4294 P10:59:08.08 0.21.0M
VLSHL65.4294 S10:59:16.47 -0.61.0M
MG00CL79.1 48 P10:59:09.88 -0.21.0M
MG00CL79.1 48 S10:59:21.57 0.61.0M
TEMECL80.8 66 P10:59:10.77 0.51.0M
TEMECL80.8 66 S10:59:21.16 -0.31.0M
FSKHP84.8313 P10:59:11.52 0.51.0M
FSKHP84.8313 S10:59:22.76 0.11.0M
ITMHL102.3146 P10:59:13.86 0.11.0M
ITMHL102.3146 S10:59:27.68 0.01.0M
PYLHP123.3160 P10:59:16.71 -0.41.0M
PYLHP123.3160 S10:59:33.64 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jwqe
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-21
  Time         10:58:56.24
  Latitude       37.9397 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2728 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       76 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.16 11      
  M     2.03      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANDM HL  0.0 360 P    10:58:57.51 -0.1 M 1.0 ANDM 
  ANDM HL  0.0 360 S    10:58:58.59 -0.2 M 1.0 ANDM 
  RLS  HL  0.2 53 P    10:59:00.69  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 53 S    10:59:03.47 -0.3 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.3 18 P    10:59:02.59  0.6 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 18 S    10:59:06.26 -0.2 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.3 88 P    10:59:03.01 -0.4 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 88 S    10:59:08.57 -0.5 M 1.0 DRO 
  LTHK HP  0.4 236 P    10:59:05.05  0.4 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 236 S    10:59:11.00 -0.2 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.6 288 P    10:59:07.53  0.1 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.6 288 S    10:59:16.09 -0.2 M 1.0 PSDA 
  AGRP CL  0.6 38 P    10:59:07.96  0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 38 S    10:59:16.48 -0.1 M 1.0 AGRP 
  VLS  HL  0.6 294 P    10:59:08.08  0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 294 S    10:59:16.47 -0.6 M 1.0 VLS 
  MG00 CL  0.7 48 P    10:59:09.88 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.7 48 S    10:59:21.57  0.6 M 1.0 MG00 
  TEME CL  0.7 66 P    10:59:10.77  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.7 66 S    10:59:21.16 -0.3 M 1.0 TEME 
  FSK  HP  0.8 313 P    10:59:11.52  0.5 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 313 S    10:59:22.76  0.1 M 1.0 FSK 
  ITM  HL  0.9 146 P    10:59:13.86  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 146 S    10:59:27.68  0.0 M 1.0 ITM 
  PYL  HP  1.1 160 P    10:59:16.71 -0.4 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 160 S    10:59:33.64  0.1 M 1.0 PYL 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANDM HL  0.0 360 MLv   3.93 1.90  552.869   
  RLS  HL  0.2 53 MLv   1.71 -0.32  1.19712   
  AXS  HP  0.3 18 MLv   1.59 -0.44  0.554948   
  DRO  HP  0.3 88 MLv   1.81 -0.21  1.18812   
  LTHK HP  0.4 236 MLv   2.34 0.31  1.23341   
  PSDA HT  0.6 288 MLv   2.07 0.04  0.283665   
  AGRP CL  0.6 38 MLv   2.03 0.00  0.256706   
  VLS  HL  0.6 294 MLv   2.03 0.00  0.252737   
  MG00 CL  0.7 48 MLv   2.11 0.08  0.331813   
  TEME CL  0.7 66 MLv   2.28 0.26  0.125829   
  FSK  HP  0.8 313 MLv   1.91 -0.12  0.153803   
  ITM  HL  0.9 146 MLv   1.92 -0.11  0.12853   
  PYL  HP  1.1 160 MLv   2.08 0.06  0.00455111