Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-21 10:03:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4063° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4612° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 26.0 χμ Β του Αργοστολίου
37.6 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
289.8 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
FSKHP10.6 56 P10:03:39.55 0.21.0M
FSKHP10.6 56 S10:03:41.49 0.11.0M
DMLNHT20.2202 P10:03:40.89 0.11.0M
DMLNHT20.2202 S10:03:43.83 -0.11.0M
EVGIHT29.3 35 P10:03:42.44 0.11.0M
EVGIHT29.3 35 S10:03:46.23 -0.31.0M
PSDAHT34.2162 P10:03:43.14 0.11.0M
PSDAHT34.2162 S10:03:48.00 0.11.0M
VLSHL27.8156 P10:03:42.12 0.11.0M
VLSHL27.8156 S10:03:45.91 -0.21.0M
NYDRHT39.9 31 P10:03:44.04 0.11.0M
NYDRHT39.9 31 S10:03:49.24 -0.31.0M
TSLKHT49.5 20 P10:03:45.71 0.11.0M
TSLKHT49.5 20 S10:03:52.21 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jwoi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-05-21
  Time         10:03:36.74
  Latitude       38.4063 deg +/-   0 km
  Longitude       20.4612 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       178 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.28 +/- 0.15  7      
  M     2.28      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  FSK  HP  0.1 56 P    10:03:39.55  0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.1 56 S    10:03:41.49  0.1 M 1.0 FSK 
  DMLN HT  0.2 202 P    10:03:40.89  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.2 202 S    10:03:43.83 -0.1 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.3 156 P    10:03:42.12  0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.3 156 S    10:03:45.91 -0.2 M 1.0 VLS 
  EVGI HT  0.3 35 P    10:03:42.44  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.3 35 S    10:03:46.23 -0.3 M 1.0 EVGI 
  PSDA HT  0.3 162 P    10:03:43.14  0.1 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.3 162 S    10:03:48.00  0.1 M 1.0 PSDA 
  NYDR HT  0.4 31 P    10:03:44.04  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.4 31 S    10:03:49.24 -0.3 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.4 20 P    10:03:45.71  0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.4 20 S    10:03:52.21 -0.1 M 1.0 TSLK 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  FSK  HP  0.1 56 MLv   2.03 -0.25  2.92038   
  DMLN HT  0.2 202 MLv   2.41 0.13  4.00139   
  VLS  HL  0.3 156 MLv   2.10 -0.18  1.27138   
  EVGI HT  0.3 35 MLv   2.40 0.12   2.319   
  PSDA HT  0.3 162 MLv   2.19 -0.09  1.07889   
  NYDR HT  0.4 31 MLv   2.28 0.00  0.956629   
  TSLK HT  0.4 20 MLv   2.64 0.37   1.2787