Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-21 09:24:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9073° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2702° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 0.9 χμ ΒΒΑ της Ανδραβίδας
29.5 χμ ΒΒΔ του Πύργου
216.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANDMHL8.4 1 P09:24:34.97 -0.41.0M
RLSHL23.7 46 P09:24:38.23 0.01.0M
RLSHL23.7 46 S09:24:41.83 0.01.0M
AXSHP33.4 16 P09:24:40.12 0.21.0M
AXSHP33.4 16 S09:24:44.25 -0.61.0M
DROHP39.0 83 P09:24:40.57 -0.41.0M
DROHP39.0 83 S09:24:46.15 -0.51.0M
AMTHP56.8137 P09:24:43.21 -0.71.0M
AMTHP56.8137 S09:24:51.60 -0.21.0M
AGRPCL67.2 36 P09:24:46.14 0.61.0M
AGRPCL67.2 36 S09:24:54.76 0.01.0M
VLSHL66.8297 P09:24:45.36 -0.21.0M
VLSHL66.8297 S09:24:54.09 -0.61.0M
DMLNHT86.7295 P09:24:48.76 -0.11.0M
DMLNHT86.7295 S09:25:00.43 0.01.0M
FSKHP87.2315 P09:24:48.87 0.11.0M
FSKHP87.2315 S09:25:00.43 0.01.0M
PYRGCL86.0 50 P09:24:49.14 0.51.0M
PYRGCL86.0 50 S09:25:00.23 0.01.0M
ANXHP95.1 37 P09:24:50.83 0.61.0M
ANXHP95.1 37 S09:25:03.17 0.31.0M
ITMHL99.5144 P09:24:51.44 0.61.0M
ITMHL99.5144 S09:25:04.07 0.11.0M
NYDRHT102.6331 P09:24:51.52 0.21.0M
NYDRHT102.6331 S09:25:05.15 0.41.0M
PYLHP120.0160 P09:24:54.11 0.11.0M
PYLHP120.0160 S09:25:09.70 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jwnb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-21
  Time         09:24:33.52
  Latitude       37.9073 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2702 deg +/-   0 km
  Depth            3 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.53 +/- 0.17 12      
  M     2.53      12 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANDM HL  0.1  1 P    09:24:34.97 -0.4 M 1.0 ANDM 
  RLS  HL  0.2 46 P    09:24:38.23 -0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 46 S    09:24:41.83  0.0 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.3 16 P    09:24:40.12  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 16 S    09:24:44.25 -0.6 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.4 83 P    09:24:40.57 -0.4 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 83 S    09:24:46.15 -0.5 M 1.0 DRO 
  AMT  HP  0.5 137 P    09:24:43.21 -0.7 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.5 137 S    09:24:51.60 -0.2 M 1.0 AMT 
  VLS  HL  0.6 297 P    09:24:45.36 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 297 S    09:24:54.09 -0.6 M 1.0 VLS 
  AGRP CL  0.6 36 P    09:24:46.14  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 36 S    09:24:54.76  0.0 M 1.0 AGRP 
  PYRG CL  0.8 50 P    09:24:49.14  0.5 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.8 50 S    09:25:00.23  0.0 M 1.0 PYRG 
  DMLN HT  0.8 295 P    09:24:48.76 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 295 S    09:25:00.43  0.0 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.8 315 P    09:24:48.87  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 315 S    09:25:00.43 -0.0 M 1.0 FSK 
  ANX  HP  0.9 37 P    09:24:50.83  0.6 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 37 S    09:25:03.17  0.3 M 1.0 ANX 
  ITM  HL  0.9 144 P    09:24:51.44  0.6 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 144 S    09:25:04.07  0.1 M 1.0 ITM 
  NYDR HT  0.9 331 P    09:24:51.52  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.9 331 S    09:25:05.15  0.4 M 1.0 NYDR 
  PYL  HP  1.1 160 P    09:24:54.11  0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 160 S    09:25:09.70  0.1 M 1.0 PYL 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANDM HL  0.1  1 MLv   4.51 1.97  991.014   
  RLS  HL  0.2 46 MLv   2.38 -0.16  3.03565   
  AXS  HP  0.3 16 MLv   2.13 -0.41  0.976444   
  DRO  HP  0.4 83 MLv   2.58 0.05  2.05236   
  AMT  HP  0.5 137 MLv   2.98 0.45  1.83628   
  VLS  HL  0.6 297 MLv   2.52 -0.01  0.483852   
  AGRP CL  0.6 36 MLv   2.53 -0.01  0.489073   
  PYRG CL  0.8 50 MLv   2.26 -0.27  0.215678   
  DMLN HT  0.8 295 MLv   2.82 0.29  0.767666   
  FSK  HP  0.8 315 MLv   2.57 0.04  0.431353   
  ANX  HP  0.9 37 MLv   2.54 0.01  0.370271   
  ITM  HL  0.9 144 MLv   2.55 0.02  0.35949   
  NYDR HT  0.9 331 MLv   2.56 0.02  0.350218   
  PYL  HP  1.1 160 MLv   1.13 -1.40  0.0107761