Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-21 00:47:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8037° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.0477° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 13.5 χμ Α της Ζακύνθου
22.0 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
236.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP21.3241 P00:47:50.46 0.31.0M
LTHKHP21.3241 S00:47:52.60 -0.71.0M
ANDMHL28.1 45 P00:47:51.46 0.21.0M
ANDMHL28.1 45 S00:47:54.38 -0.91.0M
RLSHL46.1 53 P00:47:54.76 0.61.0M
RLSHL46.1 53 S00:47:59.77 -0.71.0M
AXSHP52.3 34 P00:47:55.87 0.71.0M
AXSHP52.3 34 S00:48:01.86 -0.41.0M
DROHP60.5 74 P00:47:57.36 0.81.0M
DROHP60.5 74 S00:48:03.99 -0.71.0M
PSDAHT53.3310 P00:47:56.10 0.81.0M
PSDAHT53.3310 S00:48:02.08 -0.51.0M
VLSHL57.8316 P00:47:56.62 0.51.0M
VLSHL57.8316 S00:48:03.51 -0.41.0M
DMLNHT76.3309 P00:47:59.84 0.71.0M
DMLNHT76.3309 S00:48:08.95 -0.31.0M
FSKHP84.4330 P00:48:00.80 0.41.0M
KLVHL100.3 75 P00:48:03.95 0.81.0M
KLVHL100.3 75 S00:48:15.76 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jvwa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-21
  Time         00:47:45.89
  Latitude       37.8037 deg +/-   0 km
  Longitude       21.0477 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.60 s
  Azimuthal gap       166 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.53 +/- 0.20  8      
  M     1.53      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 241 P    00:47:50.46  0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 241 S    00:47:52.60 -0.7 M 1.0 LTHK 
  ANDM HL  0.3 45 P    00:47:51.46  0.2 M 1.0 ANDM 
  ANDM HL  0.3 45 S    00:47:54.38 -0.9 M 1.0 ANDM 
  RLS  HL  0.4 53 P    00:47:54.76  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 53 S    00:47:59.77 -0.7 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.5 34 P    00:47:55.87  0.7 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 34 S    00:48:01.86 -0.4 M 1.0 AXS 
  PSDA HT  0.5 310 P    00:47:56.10  0.8 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.5 310 S    00:48:02.08 -0.5 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.5 316 P    00:47:56.62  0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 316 S    00:48:03.51 -0.4 M 1.0 VLS 
  DRO  HP  0.5 74 P    00:47:57.36  0.8 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 74 S    00:48:03.99 -0.7 M 1.0 DRO 
  DMLN HT  0.7 309 P    00:47:59.84  0.7 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.7 309 S    00:48:08.95 -0.3 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.8 330 P    00:48:00.80  0.4 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  0.9 75 P    00:48:03.95  0.8 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.9 75 S    00:48:15.76 -0.4 M 1.0 KLV 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 241 MLv   1.31 -0.22  0.474444   
  ANDM HL  0.3 45 MLv   1.95 0.42  1.39707   
  RLS  HL  0.4 53 MLv   1.20 -0.33  0.0881896   
  AXS  HP  0.5 34 MLv   1.24 -0.29  0.0688027   
  PSDA HT  0.5 310 MLv   1.70 0.17  0.186021   
  VLS  HL  0.5 316 MLv   1.66 0.13  0.129541   
  DRO  HP  0.5 74 MLv   1.29 -0.24  0.10267   
  DMLN HT  0.7 309 MLv   1.71 0.18  0.146279   
  FSK  HP  0.8 330 MLv   1.66 0.13  0.0876099   
  KLV  HL  0.9 75 MLv   1.65 0.12  0.053106