Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-21 00:10:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6122° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.1678° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 47.2 χμ ΝΔ της Σκύρου
52.1 χμ ΑΒΑ της Χαλκίδας
79.5 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KYMIHL6.3291 P00:10:12.29 0.21.0M
KYMIHL6.3291 S00:10:13.94 -0.51.0M
AOS2HT65.8335 P00:10:21.27 0.61.0M
AOS2HT65.8335 S00:10:29.62 -0.11.0M
DIONHL62.8199 P00:10:20.41 0.21.0M
DIONHL62.8199 S00:10:29.16 0.31.0M
KARYHA68.6160 P00:10:21.74 0.71.0M
KARYHA68.6160 S00:10:29.86 -0.61.0M
PTLHL68.2203 P00:10:21.32 0.31.0M
PTLHL68.2203 S00:10:29.49 -0.91.0M
ATHHL81.1209 P00:10:23.32 0.31.0M
ATHHL81.1209 S00:10:34.05 0.11.0M
ATHUHA79.2205 P00:10:22.90 0.11.0M
ATHUHA79.2205 S00:10:33.01 -0.41.0M
VILLHA89.7236 P00:10:24.12 -0.31.0M
VILLHA89.7236 S00:10:37.02 0.61.0M
LKRHL101.6272 P00:10:27.19 1.01.0M
LKRHL101.6272 S00:10:38.93 -0.71.0M
NEOHL112.4313 P00:10:28.69 0.81.0M
NEOHL112.4313 S00:10:42.28 -0.31.0M
LTKHP123.5238 P00:10:30.14 0.51.0M
LTKHP123.5238 S00:10:45.44 -0.31.0M
AXARHA132.1277 P00:10:31.34 0.41.0M
KRNDHT163.2213 P00:10:34.85 -0.51.0M
KLVHL187.0250 P00:10:38.72 0.11.0M
OURHT192.1355 P00:10:39.01 0.01.0M
ANXHP195.3269 P00:10:39.83 0.11.0M
APEHL208.5145 P00:10:41.38 0.11.0M
VLIHL236.5207 P00:10:44.47 -0.31.0M
KOKKHT245.7357 P00:10:45.51 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jvut
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2019-05-21
  Time         00:10:09.21
  Latitude       38.6122 deg +/-   1 km
  Longitude       24.1678 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.12 +/- 0.21 15      
  M     2.12      15 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KYMI HL  0.1 291 P    00:10:12.29  0.2 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.1 291 S    00:10:13.94 -0.5 M 1.0 KYMI 
  DION HL  0.6 199 P    00:10:20.41  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.6 199 S    00:10:29.16  0.3 M 1.0 DION 
  AOS2 HT  0.6 335 P    00:10:21.27  0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.6 335 S    00:10:29.62 -0.1 M 1.0 AOS2 
  PTL  HL  0.6 203 P    00:10:21.32  0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.6 203 S    00:10:29.49 -0.9 M 1.0 PTL 
  KARY HA  0.6 160 P    00:10:21.74  0.7 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.6 160 S    00:10:29.86 -0.6 M 1.0 KARY 
  ATHU HA  0.7 205 P    00:10:22.90  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.7 205 S    00:10:33.01 -0.4 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.7 209 P    00:10:23.32  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.7 209 S    00:10:34.05  0.1 M 1.0 ATH 
  VILL HA  0.8 236 P    00:10:24.12 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.8 236 S    00:10:37.02  0.6 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  0.9 272 P    00:10:27.19  1.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.9 272 S    00:10:38.93 -0.7 M 1.0 LKR 
  NEO  HL  1.0 313 P    00:10:28.69  0.8 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.0 313 S    00:10:42.28 -0.3 M 1.0 NEO 
  LTK  HP  1.1 238 P    00:10:30.14  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.1 238 S    00:10:45.44 -0.3 M 1.0 LTK 
  AXAR HA  1.2 277 P    00:10:31.34  0.4 M 1.0 AXAR 
  KRND HT  1.5 213 P    00:10:34.85 -0.5 M 1.0 KRND 
  KLV  HL  1.7 250 P    00:10:38.72  0.1 M 1.0 KLV 
  OUR  HT  1.7 355 P    00:10:39.01 -0.0 M 1.0 OUR 
  ANX  HP  1.8 269 P    00:10:39.83  0.1 M 1.0 ANX 
  APE  HL  1.9 145 P    00:10:41.38  0.1 M 1.0 APE 
  VLI  HL  2.1 207 P    00:10:44.47 -0.3 M 1.0 VLI 
  KOKK HT  2.2 357 P    00:10:45.51 -0.4 M 1.0 KOKK 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KYMI HL  0.1 291 MLv   1.88 -0.24   4.1492   
  DION HL  0.6 199 MLv   2.08 -0.04  0.824173   
  AOS2 HT  0.6 335 MLv   2.29 0.18  0.462641   
  PTL  HL  0.6 203 MLv   2.36 0.25  0.528545   
  KARY HA  0.6 160 MLv   2.14 0.03  0.317047   
  ATHU HA  0.7 205 MLv   2.62 0.50  0.51835   
  ATH  HL  0.7 209 MLv   2.33 0.22  0.425691   
  VILL HA  0.8 236 MLv   2.28 0.16  0.341012   
  LKR  HL  0.9 272 MLv   2.22 0.11  0.139434   
  NEO  HL  1.0 313 MLv   2.47 0.36  0.56291   
  LTK  HP  1.1 238 MLv   1.05 -1.07  0.0511143   
  AXAR HA  1.2 277 MLv   1.59 -0.53  0.169872   
  KRND HT  1.5 213 MLv   2.01 -0.10  0.0787279   
  KLV  HL  1.7 250 MLv   2.03 -0.09  0.0473028   
  OUR  HT  1.7 355 MLv   2.10 -0.01  0.069898   
  ANX  HP  1.8 269 MLv   1.94 -0.17  0.0465082   
  APE  HL  1.9 145 MLv   2.42 0.31  0.120413   
  VLI  HL  2.1 207 MLv   2.36 0.24  0.096623   
  KOKK HT  2.2 357 MLv   2.11 -0.00  0.038505