Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-20 23:56:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.2430° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9230° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 10.6 χμ ΒΒΔ της Αρτας
35.8 χμ ΒΒΑ της Πρέβεζας
281.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TETRHL32.3 70 P23:56:48.54 0.01.0M
TETRHL32.3 70 S23:56:53.37 -0.11.0M
AMPLHP43.6145 P23:56:50.34 -0.11.0M
AMPLHP43.6145 S23:56:56.62 -0.11.0M
JANHL46.4352 P23:56:50.79 -0.11.0M
JANHL46.4352 S23:56:57.34 -0.21.0M
IGTHT60.2302 P23:56:52.98 -0.21.0M
IGTHT60.2302 S23:57:01.84 0.31.0M
TSLKHT51.9207 P23:56:52.40 0.61.0M
TSLKHT51.9207 S23:56:58.93 -0.21.0M
NYDRHT62.0198 P23:56:53.49 0.11.0M
NYDRHT62.0198 S23:57:01.91 -0.11.0M
EVGIHT72.9199 P23:56:55.21 0.01.0M
EVGIHT72.9199 S23:57:04.68 -0.51.0M
EVRHL84.8115 P23:56:58.24 0.91.0M
FSKHP92.6200 P23:56:58.00 -0.41.0M
FSKHP92.6200 S23:57:10.82 0.01.0M
PVOHP87.0143 P23:56:58.02 0.51.0M
PVOHP87.0143 S23:57:09.12 -0.11.0M
ANXHP112.6130 P23:57:01.86 0.11.0M
ANXHP112.6130 S23:57:16.55 -0.11.0M
AGGHT124.3101 P23:57:04.01 0.41.0M
AGGHT124.3101 S23:57:20.38 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jvui
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2019-05-20
  Time         23:56:42.15
  Latitude       39.2430 deg +/-   0 km
  Longitude       20.9230 deg +/-   0 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       96 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.09 10      
  M     1.77      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TETR HL  0.3 70 P    23:56:48.54 -0.0 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.3 70 S    23:56:53.37 -0.1 M 1.0 TETR 
  AMPL HP  0.4 145 P    23:56:50.34 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.4 145 S    23:56:56.62 -0.1 M 1.0 AMPL 
  JAN  HL  0.4 352 P    23:56:50.79 -0.1 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.4 352 S    23:56:57.34 -0.2 M 1.0 JAN 
  TSLK HT  0.5 207 P    23:56:52.40  0.6 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.5 207 S    23:56:58.93 -0.2 M 1.0 TSLK 
  IGT  HT  0.5 302 P    23:56:52.98 -0.2 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.5 302 S    23:57:01.84  0.3 M 1.0 IGT 
  NYDR HT  0.6 198 P    23:56:53.49  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 198 S    23:57:01.91 -0.1 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.7 199 P    23:56:55.21 -0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.7 199 S    23:57:04.68 -0.5 M 1.0 EVGI 
  EVR  HL  0.8 115 P    23:56:58.24  0.9 M 1.0 EVR 
  PVO  HP  0.8 143 P    23:56:58.02  0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 143 S    23:57:09.12 -0.1 M 1.0 PVO 
  FSK  HP  0.8 200 P    23:56:58.00 -0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 200 S    23:57:10.82  0.0 M 1.0 FSK 
  ANX  HP  1.0 130 P    23:57:01.86  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 130 S    23:57:16.55 -0.1 M 1.0 ANX 
  AGG  HT  1.1 101 P    23:57:04.01  0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.1 101 S    23:57:20.38  0.5 M 1.0 AGG 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TETR HL  0.3 70 MLv   1.88 0.11  0.945127   
  AMPL HP  0.4 145 MLv   1.63 -0.14  0.278924   
  JAN  HL  0.4 352 MLv   1.69 -0.08  0.355305   
  TSLK HT  0.5 207 MLv   1.77 0.00  0.236388   
  IGT  HT  0.5 302 MLv   1.72 -0.05  0.130216   
  NYDR HT  0.6 198 MLv   2.03 0.26  0.189649   
  EVGI HT  0.7 199 MLv   2.12 0.35  0.283093   
  EVR  HL  0.8 115 MLv   1.68 -0.09  0.0896359   
  PVO  HP  0.8 143 MLv   1.70 -0.06  0.0933532   
  FSK  HP  0.8 200 MLv   1.82 0.05  0.11466   
  ANX  HP  1.0 130 MLv   1.76 -0.01  0.0793378   
  AGG  HT  1.1 101 MLv   1.73 -0.04  0.049651