Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-20 04:39:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4578° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5923° Α
 Εστιακό Βάθος
1 χμ
 Αρ. αφίξεων
37
 Επίκεντρο 45.7 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
77.1 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
282.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PSDAHT73.0359 P04:39:40.28 -0.31.0M
PSDAHT73.0359 S04:39:50.56 0.01.0M
VLSHL79.9360 P04:39:41.36 -0.41.0M
VLSHL79.9360 S04:39:52.51 -0.21.0M
ANDMHL83.6 46 P04:39:41.90 -0.51.0M
ANDMHL83.6 46 S04:39:53.58 -0.11.0M
DMLNHT88.9347 P04:39:43.05 -0.21.0M
DMLNHT88.9347 S04:39:54.86 -0.41.0M
AMTHP98.9 85 P04:39:45.00 0.11.0M
AMTHP98.9 85 S04:39:58.10 -0.11.0M
RLSHL101.5 49 P04:39:45.17 -0.11.0M
RLSHL101.5 49 S04:39:58.91 0.11.0M
AXSHP107.2 40 P04:39:45.87 -0.31.0M
AXSHP107.2 40 S04:40:00.54 0.21.0M
ITMHL121.9105 P04:39:48.11 -0.51.0M
ITMHL121.9105 S04:40:04.57 -0.11.0M
EVGIHT129.5 2 P04:39:49.49 -0.21.0M
EVGIHT129.5 2 S04:40:06.67 0.11.0M
AGRPCL143.9 44 P04:39:51.69 -0.21.0M
AGRPCL143.9 44 S04:40:11.09 0.51.0M
NYDRHT139.9 4 P04:39:51.53 0.31.0M
NYDRHT139.9 4 S04:40:09.75 0.41.0M
KLVHL151.7 65 P04:39:53.52 0.31.0M
KLVHL151.7 65 S04:40:13.27 0.41.0M
MG00CL159.4 48 P04:39:54.21 -0.11.0M
MG00CL159.4 48 S04:40:14.65 -0.11.0M
TSLKHT152.1 2 P04:39:53.88 0.81.0M
TSLKHT152.1 2 S04:40:12.96 0.31.0M
VLXHP158.1 94 P04:39:54.29 0.01.0M
VLXHP158.1 94 S04:40:14.56 -0.11.0M
KALEHA170.9 53 P04:39:56.73 0.61.0M
KALEHA170.9 53 S04:40:17.50 -0.51.0M
PYRGCL163.8 50 P04:39:55.00 0.01.0M
PYRGCL163.8 50 S04:40:15.36 -0.71.0M
KTHAHL257.1121 P04:40:07.78 0.51.0M
THLHL264.9 28 P04:40:08.20 0.01.0M
THLHL264.9 28 S04:40:38.46 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019juid
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-05-20
  Time         04:39:27.41
  Latitude       37.4578 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5923 deg +/-   1 km
  Depth            1 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       226 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.33 +/- 0.25 16      
  M     3.33      16 preferred 

37 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PSDA HT  0.7 359 P    04:39:40.28 -0.3 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.7 359 S    04:39:50.56 -0.0 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.7 360 P    04:39:41.36 -0.4 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 360 S    04:39:52.51 -0.2 M 1.0 VLS 
  ANDM HL  0.8 46 P    04:39:41.90 -0.5 M 1.0 ANDM 
  ANDM HL  0.8 46 S    04:39:53.58 -0.1 M 1.0 ANDM 
  DMLN HT  0.8 347 P    04:39:43.05 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 347 S    04:39:54.86 -0.4 M 1.0 DMLN 
  AMT  HP  0.9 85 P    04:39:45.00  0.1 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.9 85 S    04:39:58.10 -0.1 M 1.0 AMT 
  RLS  HL  0.9 49 P    04:39:45.17 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.9 49 S    04:39:58.91  0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  1.0 40 P    04:39:45.87 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.0 40 S    04:40:00.54  0.2 M 1.0 AXS 
  ITM  HL  1.1 105 P    04:39:48.11 -0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 105 S    04:40:04.57 -0.1 M 1.0 ITM 
  EVGI HT  1.2  2 P    04:39:49.49 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.2  2 S    04:40:06.67  0.1 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  1.3  4 P    04:39:51.53  0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.3  4 S    04:40:09.75  0.4 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.3 44 P    04:39:51.69 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.3 44 S    04:40:11.09  0.5 M 1.0 AGRP 
  TSLK HT  1.4  2 P    04:39:53.88  0.8 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.4  2 S    04:40:12.96  0.3 M 1.0 TSLK 
  KLV  HL  1.4 65 P    04:39:53.52  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.4 65 S    04:40:13.27  0.4 M 1.0 KLV 
  VLX  HP  1.4 94 P    04:39:54.29  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.4 94 S    04:40:14.56 -0.1 M 1.0 VLX 
  MG00 CL  1.4 48 P    04:39:54.21 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.4 48 S    04:40:14.65 -0.1 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  1.5 50 P    04:39:55.00 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.5 50 S    04:40:15.36 -0.7 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  1.5 53 P    04:39:56.73  0.6 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.5 53 S    04:40:17.50 -0.5 M 1.0 KALE 
  KTHA HL  2.3 121 P    04:40:07.78  0.5 M 1.0 KTHA 
  THL  HL  2.4 28 P    04:40:08.20  0.0 M 1.0 THL 
  THL  HL  2.4 28 S    04:40:38.46 -0.7 M 1.0 THL 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PSDA HT  0.7 359 MLv   3.70 0.37  6.86209   
  VLS  HL  0.7 360 MLv   3.76 0.42  7.23516   
  ANDM HL  0.8 46 MLv   3.81 0.47  7.77373   
  DMLN HT  0.8 347 MLv   3.98 0.64  10.7892   
  AMT  HP  0.9 85 MLv   3.73 0.40   5.4519   
  RLS  HL  0.9 49 MLv   3.13 -0.21   1.3264   
  AXS  HP  1.0 40 MLv   3.06 -0.27  1.06009   
  ITM  HL  1.1 105 MLv   3.30 -0.04  1.53922   
  EVGI HT  1.2  2 MLv   3.62 0.29   3.0053   
  NYDR HT  1.3  4 MLv   3.44 0.10  1.73723   
  AGRP CL  1.3 44 MLv   3.16 -0.18  0.863494   
  TSLK HT  1.4  2 MLv   3.50 0.17  1.75565   
  KLV  HL  1.4 65 MLv   3.17 -0.17  0.811074   
  VLX  HP  1.4 94 MLv   2.87 -0.46  0.381852   
  MG00 CL  1.4 48 MLv   3.14 -0.20  0.689402   
  PYRG CL  1.5 50 MLv   3.04 -0.30  0.522355   
  KALE HA  1.5 53 MLv   3.25 -0.09  0.782306   
  KTHA HL  2.3 121 MLv   3.22 -0.12  0.269203   
  THL  HL  2.4 28 MLv   3.16 -0.18  0.215485