Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-20 03:47:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4357° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.6963° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 9.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
50.4 χμ Β της Αθήνας
65.2 χμ ΑΝΑ της Αταλάντης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DIONHL44.8152 P03:47:22.24 0.41.0M
DIONHL44.8152 S03:47:27.83 -0.21.0M
KYMIHL41.4 58 P03:47:21.42 0.11.0M
KYMIHL41.4 58 S03:47:26.89 -0.11.0M
PTLHL45.6161 P03:47:22.15 0.11.0M
PTLHL45.6161 S03:47:27.84 -0.41.0M
VILLHA45.1228 P03:47:21.78 -0.21.0M
VILLHA45.1228 S03:47:28.12 -0.11.0M
LKRHL65.2291 P03:47:25.22 0.01.0M
LKRHL65.2291 S03:47:33.71 -0.21.0M
AOS2HT80.2 9 P03:47:27.71 0.11.0M
AOS2HT80.2 9 S03:47:37.80 -0.21.0M
KARYHA78.7125 P03:47:27.63 0.31.0M
KARYHA78.7125 S03:47:37.55 -0.21.0M
LTKHP78.5234 P03:47:28.03 0.71.0M
LTKHP78.5234 S03:47:37.63 -0.11.0M
NEOHL105.1337 P03:47:31.81 0.31.0M
NEOHL105.1337 S03:47:44.84 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jugk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-05-20
  Time         03:47:13.75
  Latitude       38.4357 deg +/-   0 km
  Longitude       23.6963 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       67 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.13  7      
  M     1.91      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KYMI HL  0.4 58 P    03:47:21.42  0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.4 58 S    03:47:26.89 -0.1 M 1.0 KYMI 
  DION HL  0.4 152 P    03:47:22.24  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  0.4 152 S    03:47:27.83 -0.2 M 1.0 DION 
  VILL HA  0.4 228 P    03:47:21.78 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 228 S    03:47:28.12 -0.1 M 1.0 VILL 
  PTL  HL  0.4 161 P    03:47:22.15  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 161 S    03:47:27.84 -0.4 M 1.0 PTL 
  LKR  HL  0.6 291 P    03:47:25.22  0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 291 S    03:47:33.71 -0.2 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  0.7 234 P    03:47:28.03  0.7 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 234 S    03:47:37.63 -0.1 M 1.0 LTK 
  KARY HA  0.7 125 P    03:47:27.63  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.7 125 S    03:47:37.55 -0.2 M 1.0 KARY 
  AOS2 HT  0.7  9 P    03:47:27.71  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7  9 S    03:47:37.80 -0.2 M 1.0 AOS2 
  NEO  HL  0.9 337 P    03:47:31.81  0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.9 337 S    03:47:44.84 -0.2 M 1.0 NEO 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KYMI HL  0.4 58 MLv   1.75 -0.16  0.258468   
  DION HL  0.4 152 MLv   1.99 0.09  0.374739   
  VILL HA  0.4 228 MLv   1.76 -0.14  0.216943   
  PTL  HL  0.4 161 MLv   1.93 0.02  0.30671   
  LKR  HL  0.6 291 MLv   1.84 -0.07  0.103965   
  LTK  HP  0.7 234 MLv   1.42 -0.48  0.0339116   
  KARY HA  0.7 125 MLv   2.11 0.20  0.162789   
  AOS2 HT  0.7  9 MLv   1.98 0.07  0.120155   
  NEO  HL  0.9 337 MLv   2.10 0.20  0.120011