Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-20 03:32:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4312° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.7062° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 10.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
49.9 χμ Β της Αθήνας
66.2 χμ ΑΝΑ της Αταλάντης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DIONHL44.0153 P03:32:52.68 0.31.0M
DIONHL44.0153 S03:32:58.50 0.01.0M
KYMIHL41.0 57 P03:32:51.88 -0.11.0M
KYMIHL41.0 57 S03:32:57.72 0.11.0M
PTLHL44.9162 P03:32:52.61 0.11.0M
PTLHL44.9162 S03:32:58.41 -0.31.0M
VILLHA45.4229 P03:32:52.31 -0.41.0M
VILLHA45.4229 S03:32:58.88 -0.11.0M
AOS2HT80.6 9 P03:32:58.17 0.01.0M
AOS2HT80.6 9 S03:33:08.46 -0.11.0M
KARYHA77.7125 P03:32:57.59 -0.21.0M
KARYHA77.7125 S03:33:07.97 0.11.0M
LTKHP78.9235 P03:32:58.33 0.41.0M
LTKHP78.9235 S03:33:08.42 0.11.0M
NEOHL105.9337 P03:33:02.22 0.11.0M
NEOHL105.9337 S03:33:15.42 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jufy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-05-20
  Time         03:32:44.40
  Latitude       38.4312 deg +/-   0 km
  Longitude       23.7062 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       102 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.78 +/- 0.16  6      
  M     1.78      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KYMI HL  0.4 57 P    03:32:51.88 -0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.4 57 S    03:32:57.72  0.1 M 1.0 KYMI 
  DION HL  0.4 153 P    03:32:52.68  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  0.4 153 S    03:32:58.50 -0.0 M 1.0 DION 
  PTL  HL  0.4 162 P    03:32:52.61  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 162 S    03:32:58.41 -0.3 M 1.0 PTL 
  VILL HA  0.4 229 P    03:32:52.31 -0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 229 S    03:32:58.88 -0.1 M 1.0 VILL 
  KARY HA  0.7 125 P    03:32:57.59 -0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.7 125 S    03:33:07.97  0.1 M 1.0 KARY 
  LTK  HP  0.7 235 P    03:32:58.33  0.4 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 235 S    03:33:08.42  0.1 M 1.0 LTK 
  AOS2 HT  0.7  9 P    03:32:58.17  0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7  9 S    03:33:08.46 -0.1 M 1.0 AOS2 
  NEO  HL  1.0 337 P    03:33:02.22  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.0 337 S    03:33:15.42 -0.1 M 1.0 NEO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KYMI HL  0.4 57 MLv   1.71 -0.07  0.243391   
  DION HL  0.4 153 MLv   1.78 0.00  0.238701   
  PTL  HL  0.4 162 MLv   1.74 -0.04  0.209095   
  VILL HA  0.4 229 MLv   1.53 -0.25  0.124073   
  KARY HA  0.7 125 MLv   1.95 0.17  0.114672   
  LTK  HP  0.7 235 MLv   1.31 -0.47  0.0257948   
  AOS2 HT  0.7  9 MLv   2.01 0.23  0.127814   
  NEO  HL  1.0 337 MLv   1.95 0.18  0.0837194