Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-19 12:08:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7307° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7148° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 23.9 χμ ΑΒΑ του Πύργου
43.6 χμ ΑΝΑ της Ανδραβίδας
179.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RLSHL42.3329 P12:08:25.49 0.41.0M
AXSHP59.7330 P12:08:27.87 0.31.0M
ITMHL64.1163 P12:08:28.10 -0.21.0M
ITMHL64.1163 S12:08:37.44 0.51.0M
TEMECL66.0 33 P12:08:28.63 0.11.0M
ZIRICL67.6 18 P12:08:29.05 0.31.0M
ZIRICL67.6 18 S12:08:38.17 0.51.0M
AGRPCL74.0 1 P12:08:29.76 0.01.0M
AGRPCL74.0 1 S12:08:39.92 0.51.0M
EFPHP79.2 12 P12:08:30.55 0.01.0M
KALEHA82.3 27 P12:08:31.20 0.11.0M
KALEHA82.3 27 S12:08:41.91 0.11.0M
MG00CL78.7 15 P12:08:30.54 0.11.0M
MG00CL78.7 15 S12:08:41.22 0.51.0M
PYRGCL80.0 19 P12:08:30.71 0.01.0M
PYRGCL80.0 19 S12:08:41.24 0.11.0M
PYLHP92.9179 P12:08:32.17 -0.51.0M
PYLHP92.9179 S12:08:44.66 0.11.0M
ANXHP97.6 11 P12:08:33.27 -0.21.0M
ANXHP97.6 11 S12:08:46.29 0.31.0M
LTKHP114.6 74 P12:08:35.77 -0.31.0M
LTKHP114.6 74 S12:08:50.56 0.11.0M
VLSHL110.5297 P12:08:34.98 -0.41.0M
FSKHP129.4309 P12:08:38.52 0.41.0M
FSKHP129.4309 S12:08:54.14 0.01.0M
AMPLHP139.5342 P12:08:40.29 0.91.0M
AMPLHP139.5342 S12:08:56.56 0.11.0M
LKRHL151.8 48 P12:08:40.27 -0.71.0M
LKRHL151.8 48 S12:08:59.22 0.01.0M
TETRHL183.5348 P12:08:45.85 0.71.0M
TETRHL183.5348 S12:09:06.40 -0.11.0M
NEOHL218.8 37 P12:08:48.99 -0.61.0M
NEOHL218.8 37 S12:09:14.10 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jtbl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-05-19
  Time         12:08:16.98
  Latitude       37.7307 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7148 deg +/-   0 km
  Depth           24 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.24 +/- 0.16 15      
  M     2.24      15 preferred 

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.4 329 P    12:08:25.49  0.4 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.5 330 P    12:08:27.87  0.3 M 1.0 AXS 
  ITM  HL  0.6 163 P    12:08:28.10 -0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.6 163 S    12:08:37.44  0.5 M 1.0 ITM 
  TEME CL  0.6 33 P    12:08:28.63  0.1 M 1.0 TEME 
  ZIRI CL  0.6 18 P    12:08:29.05  0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.6 18 S    12:08:38.17  0.5 M 1.0 ZIRI 
  AGRP CL  0.7  1 P    12:08:29.76  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7  1 S    12:08:39.92  0.5 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  0.7 15 P    12:08:30.54  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.7 15 S    12:08:41.22  0.5 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.7 12 P    12:08:30.55  0.0 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.7 19 P    12:08:30.71 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.7 19 S    12:08:41.24  0.1 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.7 27 P    12:08:31.20  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.7 27 S    12:08:41.91  0.1 M 1.0 KALE 
  PYL  HP  0.8 179 P    12:08:32.17 -0.5 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.8 179 S    12:08:44.66  0.1 M 1.0 PYL 
  ANX  HP  0.9 11 P    12:08:33.27 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 11 S    12:08:46.29  0.3 M 1.0 ANX 
  VLS  HL  1.0 297 P    12:08:34.98 -0.4 M 1.0 VLS 
  LTK  HP  1.0 74 P    12:08:35.77 -0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 74 S    12:08:50.56  0.1 M 1.0 LTK 
  FSK  HP  1.2 309 P    12:08:38.52  0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.2 309 S    12:08:54.14  0.0 M 1.0 FSK 
  AMPL HP  1.3 342 P    12:08:40.29  0.9 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.3 342 S    12:08:56.56  0.1 M 1.0 AMPL 
  LKR  HL  1.4 48 P    12:08:40.27 -0.7 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.4 48 S    12:08:59.22  0.0 M 1.0 LKR 
  TETR HL  1.6 348 P    12:08:45.85  0.7 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.6 348 S    12:09:06.40 -0.1 M 1.0 TETR 
  NEO  HL  2.0 37 P    12:08:48.99 -0.6 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  2.0 37 S    12:09:14.10 -0.2 M 1.0 NEO 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.4 329 MLv   1.68 -0.56  0.333725   
  AXS  HP  0.5 330 MLv   2.03 -0.20  0.276788   
  ITM  HL  0.6 163 MLv   2.34 0.11  0.52913   
  TEME CL  0.6 33 MLv   2.30 0.06  0.15416   
  ZIRI CL  0.6 18 MLv   2.58 0.34  0.879349   
  AGRP CL  0.7  1 MLv   2.03 -0.21  0.228614   
  MG00 CL  0.7 15 MLv   2.18 -0.06  0.395487   
  EFP  HP  0.7 12 MLv   2.07 -0.17  0.234565   
  PYRG CL  0.7 19 MLv   2.07 -0.17  0.146343   
  KALE HA  0.7 27 MLv   2.07 -0.17  0.226711   
  PYL  HP  0.8 179 MLv   2.50 0.27  0.0168465   
  ANX  HP  0.9 11 MLv   2.25 0.01  0.288748   
  VLS  HL  1.0 297 MLv   2.29 0.06  0.276619   
  LTK  HP  1.0 74 MLv   1.01 -1.23  0.0517658   
  FSK  HP  1.2 309 MLv   2.39 0.15  0.277787   
  AMPL HP  1.3 342 MLv   2.20 -0.03  0.160223   
  LKR  HL  1.4 48 MLv   2.53 0.30  0.160281   
  TETR HL  1.6 348 MLv   2.32 0.08  0.126402   
  NEO  HL  2.0 37 MLv   2.61 0.37  0.225821