Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-19 11:21:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7230° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6953° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 19.2 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
53.4 χμ ΝΝΑ του Αργοστολίου
268.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP12.5 97 P11:21:09.02 -0.11.0M
LTHKHP12.5 97 S11:21:11.02 -0.21.0M
PSDAHT44.6347 P11:21:15.09 0.51.0M
PSDAHT44.6347 S11:21:20.21 -0.51.0M
VLSHL51.3349 P11:21:16.02 0.31.0M
VLSHL51.3349 S11:21:22.15 -0.61.0M
DMLNHT63.9334 P11:21:17.90 0.11.0M
DMLNHT63.9334 S11:21:25.81 -0.61.0M
AXSHP79.6 49 P11:21:20.40 0.11.0M
AXSHP79.6 49 S11:21:30.80 -0.11.0M
FSKHP82.7352 P11:21:20.83 0.01.0M
FSKHP82.7352 S11:21:31.26 -0.51.0M
RLSHL77.0 61 P11:21:20.00 0.11.0M
RLSHL77.0 61 S11:21:29.89 -0.21.0M
DROHP92.8 74 P11:21:22.57 0.01.0M
DROHP92.8 74 S11:21:34.14 -0.61.0M
EVGIHT99.9358 P11:21:23.85 0.31.0M
EVGIHT99.9358 S11:21:36.69 0.11.0M
NYDRHT110.1 0 P11:21:25.53 0.41.0M
NYDRHT110.1 0 S11:21:39.71 0.31.0M
AGRPCL117.0 50 P11:21:27.11 0.81.0M
AGRPCL117.0 50 S11:21:41.57 0.11.0M
MG00CL133.8 55 P11:21:29.05 0.11.0M
MG00CL133.8 55 S11:21:46.61 0.61.0M
PYRGCL138.6 57 P11:21:29.78 0.01.0M
PYRGCL138.6 57 S11:21:47.97 0.51.0M
AMPLHP140.8 19 P11:21:29.93 -0.11.0M
AMPLHP140.8 19 S11:21:47.45 -0.41.0M
IGTHT203.6351 P11:21:38.88 0.11.0M
IGTHT203.6351 S11:22:03.24 -0.11.0M
KTHAHL266.0128 P11:21:46.76 -0.11.0M
KTHAHL266.0128 S11:22:17.35 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jszx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-05-19
  Time         11:21:06.48
  Latitude       37.7230 deg +/-   1 km
  Longitude       20.6953 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       206 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.88 +/- 0.08 12      
  M     2.88      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 97 P    11:21:09.02 -0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 97 S    11:21:11.02 -0.2 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.4 347 P    11:21:15.09  0.5 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.4 347 S    11:21:20.21 -0.5 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.5 349 P    11:21:16.02  0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 349 S    11:21:22.15 -0.6 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 334 P    11:21:17.90  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 334 S    11:21:25.81 -0.6 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.7 61 P    11:21:20.00  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 61 S    11:21:29.89 -0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.7 49 P    11:21:20.40  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 49 S    11:21:30.80 -0.1 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.7 352 P    11:21:20.83  0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 352 S    11:21:31.26 -0.5 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.8 74 P    11:21:22.57  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 74 S    11:21:34.14 -0.6 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  0.9 358 P    11:21:23.85  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9 358 S    11:21:36.69  0.1 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  1.0  0 P    11:21:25.53  0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.0  0 S    11:21:39.71  0.3 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.1 50 P    11:21:27.11  0.8 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 50 S    11:21:41.57  0.1 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  1.2 55 P    11:21:29.05  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 55 S    11:21:46.61  0.6 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  1.2 57 P    11:21:29.78  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.2 57 S    11:21:47.97  0.5 M 1.0 PYRG 
  AMPL HP  1.3 19 P    11:21:29.93 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.3 19 S    11:21:47.45 -0.4 M 1.0 AMPL 
  IGT  HT  1.8 351 P    11:21:38.88  0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  1.8 351 S    11:22:03.24 -0.1 M 1.0 IGT 
  KTHA HL  2.4 128 P    11:21:46.76 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.4 128 S    11:22:17.35 -0.2 M 1.0 KTHA 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 97 MLv   2.96 0.09  22.4249   
  PSDA HT  0.4 347 MLv   2.96 0.08  3.51871   
  VLS  HL  0.5 349 MLv   2.84 -0.04  1.80901   
  DMLN HT  0.6 334 MLv   3.39 0.51  3.68943   
  RLS  HL  0.7 61 MLv   2.78 -0.10  0.789584   
  AXS  HP  0.7 49 MLv   2.88 0.00  0.966949   
  FSK  HP  0.7 352 MLv   2.95 0.07  1.09217   
  DRO  HP  0.8 74 MLv   2.90 0.02  0.855881   
  EVGI HT  0.9 358 MLv   3.00 0.12  1.00835   
  NYDR HT  1.0  0 MLv   2.81 -0.06  0.581469   
  AGRP CL  1.1 50 MLv   2.62 -0.25  0.346305   
  MG00 CL  1.2 55 MLv   2.79 -0.09  0.414644   
  PYRG CL  1.2 57 MLv   2.47 -0.41  0.189348   
  AMPL HP  1.3 19 MLv   2.77 -0.11  0.367073   
  IGT  HT  1.8 351 MLv   2.89 0.01  0.236605   
  KTHA HL  2.4 128 MLv   3.15 0.27  0.208748