Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-05-19 11:09:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.0755° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3780° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 75.5 χμ ΝΔ των Χανίων
104.4 χμ ΔΝΔ του Ρεθύμνου
324.9 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNDRHC28.6 52 P11:10:03.51 -0.21.0M
KNDRHC28.6 52 S11:10:09.14 -0.21.0M
GVDHL69.8112 P11:10:08.81 -0.21.0M
GVDHL69.8112 S11:10:18.26 -0.51.0M
IMMVHL69.5 52 P11:10:09.34 0.41.0M
IMMVHL69.5 52 S11:10:19.24 0.61.0M
ANKYHL88.3355 P11:10:11.23 -0.11.0M
ANKYHL88.3355 S11:10:22.91 0.11.0M
KTHAHL134.4348 P11:10:17.61 0.41.0M
KTHAHL134.4348 S11:10:32.94 -0.41.0M
IDIMN139.4 80 P11:10:18.54 0.61.0M
IDIMN139.4 80 S11:10:34.15 -0.51.0M
KARPHL347.2 80 P11:10:43.90 0.11.0M
KARPHL347.2 80 S11:11:21.25 0.11.0M
PYRGCL390.1342 P11:10:49.02 0.11.0M
PYRGCL390.1342 S11:11:30.10 -0.31.0M
ANXHP412.1342 P11:10:52.01 0.41.0M
ANXHP412.1342 S11:11:34.95 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019jszn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2019-05-19
  Time         11:09:55.96 +/-  0.7 s
  Latitude       35.0755 deg +/-   4 km
  Longitude       23.3780 deg +/-   3 km
  Depth           24 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       230 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.70 +/- 0.27  7      
  M     2.70      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNDR HC  0.3 52 P    11:10:03.51 -0.2 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.3 52 S    11:10:09.14 -0.2 M 1.0 KNDR 
  IMMV HL  0.6 52 P    11:10:09.34  0.4 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  0.6 52 S    11:10:19.24  0.6 M 1.0 IMMV 
  GVD  HL  0.6 112 P    11:10:08.81 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.6 112 S    11:10:18.26 -0.5 M 1.0 GVD 
  ANKY HL  0.8 355 P    11:10:11.23 -0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.8 355 S    11:10:22.91  0.1 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  1.2 348 P    11:10:17.61  0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.2 348 S    11:10:32.94 -0.4 M 1.0 KTHA 
  IDI  MN  1.3 80 P    11:10:18.54  0.6 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.3 80 S    11:10:34.15 -0.5 M 1.0 IDI 
  KARP HL  3.1 80 P    11:10:43.90  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.1 80 S    11:11:21.25  0.1 M 1.0 KARP 
  PYRG CL  3.5 342 P    11:10:49.02  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  3.5 342 S    11:11:30.10 -0.3 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  3.7 342 P    11:10:52.01  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  3.7 342 S    11:11:34.95 -0.3 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNDR HC  0.3 52 MLv   2.27 -0.43  1.79974   
  IMMV HL  0.6 52 MLv   2.72 0.03  0.751201   
  GVD  HL  0.6 112 MLv   2.75 0.05  0.794899   
  ANKY HL  0.8 355 MLv   2.57 -0.13  0.422218   
  KTHA HL  1.2 348 MLv   2.57 -0.12  0.25128   
  IDI  MN  1.3 80 MLv   2.31 -0.39  0.129357   
  KARP HL  3.1 80 MLv   3.23 0.53  0.0985342   
  PYRG CL  3.5 342 MLv   2.75 0.05  0.0198039   
  ANX  HP  3.7 342 MLv   3.34 0.64  0.0650233