Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 23:25:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3257° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7438° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
64
 Επίκεντρο 9.1 χμ Β της Πάτρας
27.9 χμ Α του Μεσολογγίου
178.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL8.0347 P23:25:12.56 -0.21.0M
AGRPCL8.0347 S23:25:14.11 -0.31.0M
PATCHL6.4167 P23:25:13.13 0.61.0M
PATGHL9.8189 P23:25:13.76 0.71.0M
EFPHP18.1 52 P23:25:14.28 -0.11.0M
EFPHP18.1 52 S23:25:17.13 -0.11.0M
MG00CL20.3 61 P23:25:14.69 -0.11.0M
MG00CL20.3 61 S23:25:17.58 -0.31.0M
PYRGCL25.6 69 P23:25:15.55 -0.21.0M
PYRGCL25.6 69 S23:25:19.23 -0.31.0M
ZIRICL18.4 97 P23:25:14.46 0.01.0M
ZIRICL18.4 97 S23:25:17.17 -0.11.0M
AGEOCL28.7104 P23:25:16.25 0.11.0M
AGEOCL28.7104 S23:25:20.24 -0.11.0M
AXSHP35.2246 P23:25:17.28 0.11.0M
AXSHP35.2246 S23:25:21.80 -0.41.0M
KALEHA35.3 78 P23:25:17.06 -0.31.0M
KALEHA35.3 78 S23:25:21.73 -0.61.0M
PVOHP37.5329 P23:25:17.48 -0.11.0M
RLSHL38.7219 P23:25:18.10 0.31.0M
TEMECL34.3108 P23:25:17.24 0.11.0M
TEMECL34.3108 S23:25:21.45 -0.51.0M
DROHP41.6184 P23:25:18.45 0.11.0M
DROHP41.6184 S23:25:23.85 -0.21.0M
KLVHL47.4131 P23:25:19.11 -0.21.0M
KLVHL47.4131 S23:25:25.41 -0.41.0M
KLV1HI45.6136 P23:25:18.97 0.01.0M
KLV1HI45.6136 S23:25:24.95 -0.41.0M
EVRHL65.9 5 P23:25:22.85 0.51.0M
EVRHL65.9 5 S23:25:30.65 -0.61.0M
GURHP67.9129 P23:25:22.20 -0.51.0M
GURHP67.9129 S23:25:31.60 -0.21.0M
AXARHA93.5 58 P23:25:26.01 -0.81.0M
AXARHA93.5 58 S23:25:38.92 -0.11.0M
MAKRHA83.5 24 P23:25:25.11 -0.11.0M
EVGIHT100.2289 P23:25:27.73 -0.11.0M
FSKHP104.0278 P23:25:28.39 -0.11.0M
NYDRHT100.7295 P23:25:27.58 -0.31.0M
NYDRHT100.7295 S23:25:40.95 0.01.0M
PSDAHT104.0257 P23:25:28.24 -0.21.0M
VLSHL102.2261 P23:25:28.04 -0.21.0M
LKRHL115.0 72 P23:25:29.69 -0.51.0M
LKRHL115.0 72 S23:25:45.59 0.61.0M
LTKHP112.1107 P23:25:30.22 0.51.0M
LTKHP112.1107 S23:25:44.68 0.51.0M
TSLKHT109.7300 P23:25:29.70 0.41.0M
TETRHL120.4340 P23:25:31.29 0.21.0M
TETRHL120.4340 S23:25:46.85 0.31.0M
ITMHL128.5173 P23:25:32.50 0.21.0M
ITMHL128.5173 S23:25:49.25 0.61.0M
THLHL139.7 10 P23:25:34.84 0.91.0M
THLHL139.7 10 S23:25:52.45 0.91.0M
TYRNHT159.7 15 P23:25:37.80 0.81.0M
TYRNHT159.7 15 S23:25:56.91 -0.11.0M
KRNDHT162.0130 P23:25:38.31 0.91.0M
KRNDHT162.0130 S23:25:58.05 0.31.0M
NEOHL168.1 50 P23:25:38.70 0.31.0M
NEOHL168.1 50 S23:25:59.18 -0.21.0M
DIONHL193.3 98 P23:25:41.99 0.31.0M
DIONHL193.3 98 S23:26:05.25 0.01.0M
VLYHL187.0106 P23:25:40.92 0.11.0M
VLYHL187.0106 S23:26:03.74 0.01.0M
VLIHL207.9149 P23:25:43.59 0.11.0M
VLIHL207.9149 S23:26:07.93 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hutr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         23:25:10.74
  Latitude       38.3257 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7438 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       30 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.09 +/- 0.15 29      
  M     2.09      29 preferred 

64 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PATC HL  0.1 167 P    23:25:13.13  0.6 M 1.0 PATC 
  AGRP CL  0.1 347 P    23:25:12.56 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 347 S    23:25:14.11 -0.3 M 1.0 AGRP 
  PATG HL  0.1 189 P    23:25:13.76  0.7 M 1.0 PATG 
  ZIRI CL  0.2 97 P    23:25:14.46  0.0 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.2 97 S    23:25:17.17 -0.1 M 1.0 ZIRI 
  EFP  HP  0.2 52 P    23:25:14.28 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 52 S    23:25:17.13 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 61 P    23:25:14.69 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 61 S    23:25:17.58 -0.3 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 69 P    23:25:15.55 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 69 S    23:25:19.23 -0.3 M 1.0 PYRG 
  AGEO CL  0.3 104 P    23:25:16.25  0.1 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.3 104 S    23:25:20.24 -0.1 M 1.0 AGEO 
  TEME CL  0.3 108 P    23:25:17.24  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 108 S    23:25:21.45 -0.5 M 1.0 TEME 
  AXS  HP  0.3 246 P    23:25:17.28  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 246 S    23:25:21.80 -0.4 M 1.0 AXS 
  KALE HA  0.3 78 P    23:25:17.06 -0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 78 S    23:25:21.73 -0.6 M 1.0 KALE 
  PVO  HP  0.3 329 P    23:25:17.48 -0.1 M 1.0 PVO 
  RLS  HL  0.3 219 P    23:25:18.10  0.3 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.4 184 P    23:25:18.45  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 184 S    23:25:23.85 -0.2 M 1.0 DRO 
  KLV1 HI  0.4 136 P    23:25:18.97 -0.0 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.4 136 S    23:25:24.95 -0.4 M 1.0 KLV1 
  KLV  HL  0.4 131 P    23:25:19.11 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 131 S    23:25:25.41 -0.4 M 1.0 KLV 
  EVR  HL  0.6  5 P    23:25:22.85  0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.6  5 S    23:25:30.65 -0.6 M 1.0 EVR 
  GUR  HP  0.6 129 P    23:25:22.20 -0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 129 S    23:25:31.60 -0.2 M 1.0 GUR 
  MAKR HA  0.8 24 P    23:25:25.11 -0.1 M 1.0 MAKR 
  AXAR HA  0.8 58 P    23:25:26.01 -0.8 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.8 58 S    23:25:38.92 -0.1 M 1.0 AXAR 
  EVGI HT  0.9 289 P    23:25:27.73 -0.1 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.9 295 P    23:25:27.58 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.9 295 S    23:25:40.95  0.0 M 1.0 NYDR 
  VLS  HL  0.9 261 P    23:25:28.04 -0.2 M 1.0 VLS 
  FSK  HP  0.9 278 P    23:25:28.39 -0.1 M 1.0 FSK 
  PSDA HT  0.9 257 P    23:25:28.24 -0.2 M 1.0 PSDA 
  TSLK HT  1.0 300 P    23:25:29.70  0.4 M 1.0 TSLK 
  LTK  HP  1.0 107 P    23:25:30.22  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 107 S    23:25:44.68  0.5 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  1.0 72 P    23:25:29.69 -0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.0 72 S    23:25:45.59  0.6 M 1.0 LKR 
  TETR HL  1.1 340 P    23:25:31.29  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.1 340 S    23:25:46.85  0.3 M 1.0 TETR 
  ITM  HL  1.2 173 P    23:25:32.50  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 173 S    23:25:49.25  0.6 M 1.0 ITM 
  THL  HL  1.3 10 P    23:25:34.84  0.9 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.3 10 S    23:25:52.45  0.9 M 1.0 THL 
  TYRN HT  1.4 15 P    23:25:37.80  0.8 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.4 15 S    23:25:56.91 -0.1 M 1.0 TYRN 
  KRND HT  1.5 130 P    23:25:38.31  0.9 M 1.0 KRND 
  KRND HT  1.5 130 S    23:25:58.05  0.3 M 1.0 KRND 
  NEO  HL  1.5 50 P    23:25:38.70  0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.5 50 S    23:25:59.18 -0.2 M 1.0 NEO 
  VLY  HL  1.7 106 P    23:25:40.92  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.7 106 S    23:26:03.74  0.0 M 1.0 VLY 
  DION HL  1.7 98 P    23:25:41.99  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  1.7 98 S    23:26:05.25  0.0 M 1.0 DION 
  VLI  HL  1.9 149 P    23:25:43.59  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.9 149 S    23:26:07.93 -0.4 M 1.0 VLI 

37 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PATC HL  0.1 167 MLv   2.43 0.34  14.7828   
  AGRP CL  0.1 347 MLv   2.56 0.47  18.1252   
  PATG HL  0.1 189 MLv   2.45 0.36  12.7872   
  ZIRI CL  0.2 97 MLv   2.39 0.30   6.9289   
  EFP  HP  0.2 52 MLv   2.05 -0.04  3.15059   
  MG00 CL  0.2 61 MLv   2.26 0.17  5.76257   
  PYRG CL  0.2 69 MLv   2.31 0.23   2.3712   
  AGEO CL  0.3 104 MLv   1.92 -0.17  0.363775   
  TEME CL  0.3 108 MLv   1.96 -0.13  0.331096   
  AXS  HP  0.3 246 MLv   1.60 -0.48  0.421516   
  KALE HA  0.3 78 MLv   1.88 -0.21  0.784789   
  PVO  HP  0.3 329 MLv   2.73 0.65  4.96021   
  RLS  HL  0.3 219 MLv   1.85 -0.24   0.6107   
  DRO  HP  0.4 184 MLv   2.08 -0.01  1.80368   
  KLV1 HI  0.4 136 MLv   2.08 -0.00  0.698337   
  KLV  HL  0.4 131 MLv   2.08 -0.01  0.468928   
  EVR  HL  0.6  5 MLv   2.19 0.10   0.3636   
  GUR  HP  0.6 129 MLv   2.27 0.18   0.4267   
  MAKR HA  0.8 24 MLv   2.20 0.11  0.457091   
  AXAR HA  0.8 58 MLv   1.84 -0.25  0.472172   
  EVGI HT  0.9 289 MLv   2.07 -0.02  0.184726   
  NYDR HT  0.9 295 MLv   1.83 -0.26  0.0767479   
  VLS  HL  0.9 261 MLv   2.17 0.08  0.228959   
  FSK  HP  0.9 278 MLv   2.06 -0.03  0.172132   
  PSDA HT  0.9 257 MLv   2.25 0.16  0.269426   
  TSLK HT  1.0 300 MLv   1.93 -0.16  0.12126   
  LTK  HP  1.0 107 MLv   0.70 -1.39  0.0262244   
  LKR  HL  1.0 72 MLv   2.35 0.27  0.162156   
  TETR HL  1.1 340 MLv   2.02 -0.06  0.132277   
  ITM  HL  1.2 173 MLv   2.05 -0.04  0.127859   
  THL  HL  1.3 10 MLv   1.99 -0.09  0.059661   
  TYRN HT  1.4 15 MLv   2.16 0.07  0.0886563   
  KRND HT  1.5 130 MLv   2.06 -0.02  0.0901154   
  NEO  HL  1.5 50 MLv   1.75 -0.33  0.0565249   
  VLY  HL  1.7 106 MLv   2.07 -0.01  0.0690031   
  DION HL  1.7 98 MLv   1.63 -0.45  0.0658145   
  VLI  HL  1.9 149 MLv   2.19 0.10  0.0910626