Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 23:12:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
36.3796° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.7723° Α
 Εστιακό Βάθος
122 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 73.4 χμ ΝΔ της Κω
86.1 χμ ΒΒΔ της Καρπάθου
322.9 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KARPHL99.0159 P23:12:32.72 0.61.0M
KARPHL99.0159 S23:12:49.22 0.41.0M
ARGHL122.3 98 P23:12:34.00 0.21.0M
ARGHL122.3 98 S23:12:52.00 0.11.0M
APEHL135.4305 P23:12:34.16 -0.91.0M
IDIMN208.6235 P23:12:42.96 0.41.0M
IDIMN208.6235 S23:13:06.98 -0.61.0M
KSLHL253.5 95 P23:12:47.19 -0.41.0M
KSLHL253.5 95 S23:13:16.16 -0.41.0M
ANKYHL316.9261 P23:12:54.89 -0.11.0M
VLIHL343.8277 P23:12:57.43 -0.71.0M
ITMHL440.7283 P23:13:09.31 -0.31.0M
DROHP481.3293 P23:13:15.37 0.91.0M
PVOHP525.3300 P23:13:20.59 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hutg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         23:12:10.47 +/-  0.7 s
  Latitude       36.3796 deg +/-   7 km
  Longitude       26.7723 deg +/-   3 km
  Depth           122 km  +/-  9 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.55 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.84 +/- 0.24  8      
  M     2.84      8 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KARP HL  0.9 159 P    23:12:32.72  0.6 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 159 S    23:12:49.22  0.4 M 1.0 KARP 
  ARG  HL  1.1 98 P    23:12:34.00  0.2 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  1.1 98 S    23:12:52.00  0.1 M 1.0 ARG 
  APE  HL  1.2 305 P    23:12:34.16 -0.9 M 1.0 APE 
  IDI  MN  1.9 235 P    23:12:42.96  0.4 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.9 235 S    23:13:06.98 -0.6 M 1.0 IDI 
  KSL  HL  2.3 95 P    23:12:47.19 -0.4 M 1.0 KSL 
  KSL  HL  2.3 95 S    23:13:16.16 -0.4 M 1.0 KSL 
  ANKY HL  2.9 261 P    23:12:54.89 -0.1 M 1.0 ANKY 
  VLI  HL  3.1 277 P    23:12:57.43 -0.7 M 1.0 VLI 
  ITM  HL  4.0 283 P    23:13:09.31 -0.3 M 1.0 ITM 
  DRO  HP  4.3 293 P    23:13:15.37  0.9 M 1.0 DRO 
  PVO  HP  4.7 300 P    23:13:20.59  0.8 M 1.0 PVO 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KARP HL  0.9 159 MLv   2.44 -0.40  0.580638   
  ARG  HL  1.1 98 MLv   2.49 -0.36  0.375938   
  APE  HL  1.2 305 MLv   2.39 -0.45  0.258179   
  IDI  MN  1.9 235 MLv   2.83 -0.02  0.303957   
  KSL  HL  2.3 95 MLv   3.03 0.19  0.227311   
  ANKY HL  2.9 261 MLv   3.02 0.17  0.135969   
  VLI  HL  3.1 277 MLv   2.90 0.06  0.0989679   
  ITM  HL  4.0 283 MLv   3.09 0.24  0.0495708   
  DRO  HP  4.3 293 MLv   2.91 0.07  0.0565418   
  PVO  HP  4.7 300 MLv   3.41 0.57  0.0677156