Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 23:09:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.3798° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.0818° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 60.0 χμ ΝΝΔ της Κω
79.6 χμ Β της Καρπάθου
346.1 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL26.0 10 P23:09:28.68 -0.51.0M
NISRHL26.0 10 S23:09:32.89 0.01.0M
ASTAHL67.7286 P23:09:35.96 -0.11.0M
ASTAHL67.7286 S23:09:45.01 0.21.0M
KLNAHL64.9351 P23:09:35.18 -0.41.0M
KLNAHL64.9351 S23:09:44.59 0.71.0M
KARPHL92.9176 P23:09:39.64 -0.51.0M
KARPHL92.9176 S23:09:51.94 0.11.0M
ARGHL95.0101 P23:09:40.44 -0.11.0M
ARGHL95.0101 S23:09:53.00 0.41.0M
APEHL158.9299 P23:09:49.61 -0.31.0M
KSLHL225.9 96 P23:09:58.93 0.01.0M
KSLHL225.9 96 S23:10:25.84 0.21.0M
IDIMN231.9239 P23:09:58.76 -0.91.0M
IDIMN231.9239 S23:10:27.15 0.21.0M
GVDHL320.3239 P23:10:11.05 0.51.0M
GVDHL320.3239 S23:10:47.20 0.61.0M
DIONHL336.7305 P23:10:12.57 0.01.0M
DIONHL336.7305 S23:10:50.42 0.21.0M
KYMIHL363.2314 P23:10:15.29 -0.61.0M
KYMIHL363.2314 S23:10:56.20 0.11.0M
VLIHL371.3277 P23:10:17.11 0.21.0M
VLIHL371.3277 S23:10:57.92 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hute
  Type          earthquake
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         23:09:24.00 +/-  0.2 s
  Latitude       36.3798 deg +/-   2 km
  Longitude       27.0818 deg +/-   1 km
  Depth            5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.01 +/- 0.12 10      
  M     3.01      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.2 10 P    23:09:28.68 -0.5 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.2 10 S    23:09:32.89  0.0 M 1.0 NISR 
  KLNA HL  0.6 351 P    23:09:35.18 -0.4 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.6 351 S    23:09:44.59  0.7 M 1.0 KLNA 
  ASTA HL  0.6 286 P    23:09:35.96 -0.1 M 1.0 ASTA 
  ASTA HL  0.6 286 S    23:09:45.01  0.2 M 1.0 ASTA 
  KARP HL  0.8 176 P    23:09:39.64 -0.5 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.8 176 S    23:09:51.94  0.1 M 1.0 KARP 
  ARG  HL  0.9 101 P    23:09:40.44 -0.1 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.9 101 S    23:09:53.00  0.4 M 1.0 ARG 
  APE  HL  1.4 299 P    23:09:49.61 -0.3 M 1.0 APE 
  KSL  HL  2.0 96 P    23:09:58.93  0.0 M 1.0 KSL 
  KSL  HL  2.0 96 S    23:10:25.84  0.2 M 1.0 KSL 
  IDI  MN  2.1 239 P    23:09:58.76 -0.9 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  2.1 239 S    23:10:27.15  0.2 M 1.0 IDI 
  GVD  HL  2.9 239 P    23:10:11.05  0.5 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  2.9 239 S    23:10:47.20  0.6 M 1.0 GVD 
  DION HL  3.0 305 P    23:10:12.57 -0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  3.0 305 S    23:10:50.42  0.2 M 1.0 DION 
  KYMI HL  3.3 314 P    23:10:15.29 -0.6 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  3.3 314 S    23:10:56.20  0.1 M 1.0 KYMI 
  VLI  HL  3.3 277 P    23:10:17.11  0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  3.3 277 S    23:10:57.92 -0.1 M 1.0 VLI 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.2 10 MLv   3.01 -0.00  18.1427   
  KLNA HL  0.6 351 MLv   3.09 0.08  2.89921   
  ASTA HL  0.6 286 MLv   3.22 0.21  3.81214   
  KARP HL  0.8 176 MLv   3.01 0.00  2.34087   
  ARG  HL  0.9 101 MLv   3.17 0.16  2.45927   
  APE  HL  1.4 299 MLv   2.88 -0.13  0.604676   
  KSL  HL  2.0 96 MLv   2.94 -0.07  0.252312   
  IDI  MN  2.1 239 MLv   2.77 -0.24  0.205601   
  GVD  HL  2.9 239 MLv   3.21 0.20  0.155319   
  DION HL  3.0 305 MLv   2.81 -0.20  0.188504   
  KYMI HL  3.3 314 MLv   2.91 -0.10  0.0616908   
  VLI  HL  3.3 277 MLv   3.09 0.08  0.111241