Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 18:53:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6010° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6477° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 30.4 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
63.8 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
274.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP20.6 54 P18:53:16.34 0.01.0M
LTHKHP20.6 54 S18:53:18.93 -0.51.0M
PSDAHT57.3354 P18:53:22.51 0.21.0M
PSDAHT57.3354 S18:53:30.52 0.51.0M
VLSHL64.2355 P18:53:23.32 -0.21.0M
VLSHL64.2355 S18:53:32.27 0.21.0M
DMLNHT74.9341 P18:53:25.21 0.01.0M
DMLNHT74.9341 S18:53:35.27 0.11.0M
AXSHP92.0 44 P18:53:27.72 -0.31.0M
AXSHP92.0 44 S18:53:39.79 -0.11.0M
RLSHL87.8 55 P18:53:27.38 0.11.0M
RLSHL87.8 55 S18:53:38.96 0.21.0M
DROHP101.3 67 P18:53:29.67 0.21.0M
DROHP101.3 67 S18:53:43.14 0.51.0M
FSKHP95.7355 P18:53:28.20 -0.31.0M
FSKHP95.7355 S18:53:40.12 -0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019huks
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         18:53:12.25
  Latitude       37.6010 deg +/-   1 km
  Longitude       20.6477 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       274 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.96 +/- 0.21  7      
  M     1.96      7 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 54 P    18:53:16.34  0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 54 S    18:53:18.93 -0.5 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.5 354 P    18:53:22.51  0.2 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.5 354 S    18:53:30.52  0.5 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.6 355 P    18:53:23.32 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 355 S    18:53:32.27  0.2 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.7 341 P    18:53:25.21 -0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.7 341 S    18:53:35.27  0.1 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.8 55 P    18:53:27.38  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.8 55 S    18:53:38.96  0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.8 44 P    18:53:27.72 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 44 S    18:53:39.79 -0.1 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.9 355 P    18:53:28.20 -0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9 355 S    18:53:40.12 -0.8 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.9 67 P    18:53:29.67  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 67 S    18:53:43.14  0.5 M 1.0 DRO 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PSDA HT  0.5 354 MLv   2.30 0.34  0.585619   
  VLS  HL  0.6 355 MLv   1.92 -0.04  0.199566   
  DMLN HT  0.7 341 MLv   2.31 0.35  0.599729   
  RLS  HL  0.8 55 MLv   1.82 -0.15  0.119398   
  AXS  HP  0.8 44 MLv   1.84 -0.12  0.120934   
  FSK  HP  0.9 355 MLv   1.94 -0.02  0.144251   
  DRO  HP  0.9 67 MLv   1.55 -0.41  0.116491