Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 18:21:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
40.4541° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.6172° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 17.5 χμ ΑΒΑ του Πολύγυρου
58.2 χμ ΔΒΔ των Καρυών
274.9 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PLGHL17.3239 P18:21:31.41 0.21.0M
PLGHL17.3239 S18:21:33.60 0.21.0M
OURHT33.7114 P18:21:33.50 -0.41.0M
OURHT33.7114 S18:21:37.87 -0.21.0M
HORTHT46.6290 P18:21:36.08 0.01.0M
HORTHT46.6290 S18:21:41.88 0.01.0M
KAVAHT96.4 51 P18:21:44.87 0.41.0M
KAVAHT96.4 51 S18:21:56.70 0.31.0M
KNTHT99.3323 P18:21:44.57 -0.31.0M
KNTHT99.3323 S18:21:56.81 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hujr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         18:21:27.67 +/-  0.6 s
  Latitude       40.4541 deg +/-   3 km
  Longitude       23.6172 deg +/-   2 km
  Depth            3 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       125 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.20 +/- 0.19  5      
  M     1.20      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLG  HL  0.2 239 P    18:21:31.41  0.2 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.2 239 S    18:21:33.60  0.2 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.3 114 P    18:21:33.50 -0.4 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.3 114 S    18:21:37.87 -0.2 M 1.0 OUR 
  HORT HT  0.4 290 P    18:21:36.08  0.0 M 1.0 HORT 
  HORT HT  0.4 290 S    18:21:41.88 -0.0 M 1.0 HORT 
  KAVA HT  0.9 51 P    18:21:44.87  0.4 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 51 S    18:21:56.70  0.3 M 1.0 KAVA 
  KNT  HT  0.9 323 P    18:21:44.57 -0.3 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  0.9 323 S    18:21:56.81 -0.3 M 1.0 KNT 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLG  HL  0.2 239 MLv   0.99 -0.20  0.291703   
  OUR  HT  0.3 114 MLv   1.01 -0.18  0.119559   
  HORT HT  0.4 290 MLv   1.22 0.03  0.0615624   
  KAVA HT  0.9 51 MLv   1.50 0.30  0.108543   
  KNT  HT  0.9 323 MLv   1.31 0.12  0.0329867