Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 18:05:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8868° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8383° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 29.0 χμ ΝΔ των Καλαβρύτων
40.8 χμ ΝΝΑ της Πάτρας
166.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DROHP13.3303 P18:05:31.36 0.01.0M
DROHP13.3303 S18:05:34.60 -0.11.0M
KLVHL32.4 58 P18:05:33.84 0.11.0M
KLVHL32.4 58 S18:05:38.95 0.01.0M
RLSHL37.8300 P18:05:34.19 -0.21.0M
RLSHL37.8300 S18:05:40.11 0.01.0M
AGEOCL46.5 25 P18:05:35.68 0.11.0M
AGEOCL46.5 25 S18:05:42.01 -0.31.0M
AIOACL39.2 30 P18:05:34.75 0.11.0M
AIOACL39.2 30 S18:05:40.66 0.21.0M
AMTHP41.0196 P18:05:34.88 0.01.0M
AMTHP41.0196 S18:05:41.06 0.01.0M
GURHP44.6 83 P18:05:35.46 -0.11.0M
GURHP44.6 83 S18:05:42.03 -0.11.0M
TEMECL45.5 33 P18:05:35.82 0.31.0M
TEMECL45.5 33 S18:05:42.08 0.01.0M
ZIRICL48.0 12 P18:05:36.26 0.41.0M
ZIRICL48.0 12 S18:05:42.57 -0.21.0M
AGRPCL57.5350 P18:05:37.21 -0.11.0M
AGRPCL57.5350 S18:05:45.32 -0.11.0M
AXSHP53.1310 P18:05:36.51 -0.11.0M
AXSHP53.1310 S18:05:44.29 0.11.0M
EFPHP60.3 6 P18:05:37.90 0.21.0M
EFPHP60.3 6 S18:05:46.33 0.21.0M
MG00CL59.4 9 P18:05:37.91 0.31.0M
MG00CL59.4 9 S18:05:45.75 -0.11.0M
PYRGCL60.3 15 P18:05:37.87 0.11.0M
PYRGCL60.3 15 S18:05:45.91 -0.31.0M
KALEHA62.0 25 P18:05:38.12 0.11.0M
KALEHA62.0 25 S18:05:46.63 -0.11.0M
SERGHP61.6 18 P18:05:38.09 0.11.0M
SERGHP61.6 18 S18:05:46.65 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hujd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         18:05:27.14
  Latitude       37.8868 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8383 deg +/-   0 km
  Depth           20 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.36 +/- 0.12 12      
  M     1.36      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRO  HP  0.1 303 P    18:05:31.36  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.1 303 S    18:05:34.60 -0.1 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.3 58 P    18:05:33.84  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 58 S    18:05:38.95  0.0 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.3 300 P    18:05:34.19 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.3 300 S    18:05:40.11  0.0 M 1.0 RLS 
  AIOA CL  0.4 30 P    18:05:34.75  0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.4 30 S    18:05:40.66  0.2 M 1.0 AIOA 
  AMT  HP  0.4 196 P    18:05:34.88 -0.0 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.4 196 S    18:05:41.06  0.0 M 1.0 AMT 
  GUR  HP  0.4 83 P    18:05:35.46 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 83 S    18:05:42.03 -0.1 M 1.0 GUR 
  TEME CL  0.4 33 P    18:05:35.82  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.4 33 S    18:05:42.08  0.0 M 1.0 TEME 
  AGEO CL  0.4 25 P    18:05:35.68  0.1 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.4 25 S    18:05:42.01 -0.3 M 1.0 AGEO 
  ZIRI CL  0.4 12 P    18:05:36.26  0.4 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.4 12 S    18:05:42.57 -0.2 M 1.0 ZIRI 
  AXS  HP  0.5 310 P    18:05:36.51 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 310 S    18:05:44.29  0.1 M 1.0 AXS 
  AGRP CL  0.5 350 P    18:05:37.21 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.5 350 S    18:05:45.32 -0.1 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  0.5  9 P    18:05:37.91  0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.5  9 S    18:05:45.75 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.5  6 P    18:05:37.90  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.5  6 S    18:05:46.33  0.2 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.5 15 P    18:05:37.87  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 15 S    18:05:45.91 -0.3 M 1.0 PYRG 
  SERG HP  0.6 18 P    18:05:38.09  0.1 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.6 18 S    18:05:46.65  0.1 M 1.0 SERG 
  KALE HA  0.6 25 P    18:05:38.12  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 25 S    18:05:46.63 -0.1 M 1.0 KALE 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRO  HP  0.1 303 MLv   0.58 -0.78  0.294865   
  KLV  HL  0.3 58 MLv   1.21 -0.16  0.150552   
  RLS  HL  0.3 300 MLv   0.91 -0.46  0.0734586   
  AIOA CL  0.4 30 MLv   1.45 0.08  0.0598565   
  AMT  HP  0.4 196 MLv   1.24 -0.12  0.13066   
  GUR  HP  0.4 83 MLv   1.03 -0.33  0.0662403   
  TEME CL  0.4 33 MLv   2.05 0.68  0.21304   
  AGEO CL  0.4 25 MLv   1.27 -0.10  0.0293163   
  ZIRI CL  0.4 12 MLv   1.48 0.12  0.156948   
  AXS  HP  0.5 310 MLv   1.22 -0.15  0.0616715   
  AGRP CL  0.5 350 MLv   1.34 -0.02  0.0640383   
  MG00 CL  0.5  9 MLv   1.55 0.19  0.119624   
  EFP  HP  0.5  6 MLv   1.50 0.13  0.0786464   
  PYRG CL  0.5 15 MLv   1.39 0.03  0.0390074   
  SERG HP  0.6 18 MLv   1.37 0.00  0.0573542   
  KALE HA  0.6 25 MLv   1.36 -0.00  0.0562784