Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 09:13:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7320° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6175° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 25.3 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
50.5 χμ ΝΝΑ του Αργοστολίου
275.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRI1HI19.2114 P09:13:39.11 0.31.0M
KRI1HI19.2114 S09:13:41.87 -0.11.0M
LTHKHP19.4 97 P09:13:39.05 0.21.0M
LTHKHP19.4 97 S09:13:41.53 -0.51.0M
PSDAHT42.6356 P09:13:43.03 0.21.0M
PSDAHT42.6356 S09:13:49.18 0.01.0M
VLSHL49.5357 P09:13:43.92 -0.11.0M
VLSHL49.5357 S09:13:51.13 -0.11.0M
DMLNHT60.2339 P09:13:45.68 -0.11.0M
DMLNHT60.2339 S09:13:54.57 0.21.0M
FSKHP81.0357 P09:13:48.80 -0.41.0M
FSKHP81.0357 S09:14:00.74 0.31.0M
RLSHL82.6 64 P09:13:49.70 0.21.0M
RLSHL82.6 64 S09:14:00.88 -0.11.0M
AXSHP84.2 52 P09:13:49.64 -0.11.0M
AXSHP84.2 52 S09:14:01.30 -0.11.0M
DROHP99.1 76 P09:13:52.55 0.41.0M
DROHP99.1 76 S09:14:05.66 -0.11.0M
EVGIHT98.9 2 P09:13:51.82 -0.21.0M
EVGIHT98.9 2 S09:14:05.30 -0.31.0M
NYDRHT109.4 4 P09:13:53.61 -0.11.0M
NYDRHT109.4 4 S09:14:08.59 0.01.0M
AGRPCL121.7 53 P09:13:55.67 -0.11.0M
AGRPCL121.7 53 S09:14:12.48 0.31.0M
PVOHP126.4 39 P09:13:56.90 0.51.0M
PVOHP126.4 39 S09:14:13.81 0.41.0M
TSLKHT121.6 2 P09:13:55.50 -0.11.0M
TSLKHT121.6 2 S09:14:12.22 0.21.0M
EFPHP136.7 56 P09:13:58.30 0.31.0M
EFPHP136.7 56 S09:14:16.19 -0.11.0M
KLVHL138.9 76 P09:13:58.74 0.21.0M
KLVHL138.9 76 S09:14:17.01 -0.11.0M
PYRGCL143.8 58 P09:13:58.89 -0.31.0M
PYRGCL143.8 58 S09:14:18.26 -0.21.0M
KALEHA152.1 61 P09:14:00.26 -0.21.0M
KALEHA152.1 61 S09:14:20.83 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019htrp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         09:13:34.90
  Latitude       37.7320 deg +/-   1 km
  Longitude       20.6175 deg +/-   1 km
  Depth            3 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       225 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.65 +/- 0.21 14      
  M     2.65      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRI1 HI  0.2 114 P    09:13:39.11  0.3 M 1.0 KRI1 
  KRI1 HI  0.2 114 S    09:13:41.87 -0.1 M 1.0 KRI1 
  LTHK HP  0.2 97 P    09:13:39.05  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 97 S    09:13:41.53 -0.5 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.4 356 P    09:13:43.03  0.2 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.4 356 S    09:13:49.18  0.0 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.4 357 P    09:13:43.92 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.4 357 S    09:13:51.13 -0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.5 339 P    09:13:45.68 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.5 339 S    09:13:54.57  0.2 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.7 357 P    09:13:48.80 -0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 357 S    09:14:00.74  0.3 M 1.0 FSK 
  RLS  HL  0.7 64 P    09:13:49.70  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 64 S    09:14:00.88 -0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.8 52 P    09:13:49.64 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 52 S    09:14:01.30 -0.1 M 1.0 AXS 
  EVGI HT  0.9  2 P    09:13:51.82 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9  2 S    09:14:05.30 -0.3 M 1.0 EVGI 
  DRO  HP  0.9 76 P    09:13:52.55  0.4 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 76 S    09:14:05.66 -0.1 M 1.0 DRO 
  NYDR HT  1.0  4 P    09:13:53.61 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.0  4 S    09:14:08.59  0.0 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  1.1  2 P    09:13:55.50 -0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.1  2 S    09:14:12.22  0.2 M 1.0 TSLK 
  AGRP CL  1.1 53 P    09:13:55.67 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 53 S    09:14:12.48  0.3 M 1.0 AGRP 
  PVO  HP  1.1 39 P    09:13:56.90  0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.1 39 S    09:14:13.81  0.4 M 1.0 PVO 
  EFP  HP  1.2 56 P    09:13:58.30  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.2 56 S    09:14:16.19 -0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  1.3 76 P    09:13:58.74  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 76 S    09:14:17.01 -0.1 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  1.3 58 P    09:13:58.89 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 58 S    09:14:18.26 -0.2 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  1.4 61 P    09:14:00.26 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.4 61 S    09:14:20.83  0.1 M 1.0 KALE 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRI1 HI  0.2 114 MLv   2.52 -0.13  8.80201   
  LTHK HP  0.2 97 MLv   2.78 0.12  15.4798   
  PSDA HT  0.4 356 MLv   2.86 0.21  5.02305   
  VLS  HL  0.4 357 MLv   3.01 0.36  4.69434   
  DMLN HT  0.5 339 MLv   3.13 0.48  4.68805   
  FSK  HP  0.7 357 MLv   3.21 0.56   3.1998   
  RLS  HL  0.7 64 MLv   2.44 -0.21  0.529038   
  AXS  HP  0.8 52 MLv   2.31 -0.35  0.384235   
  EVGI HT  0.9  2 MLv   3.00 0.35   1.6231   
  DRO  HP  0.9 76 MLv   2.22 -0.43  0.55487   
  NYDR HT  1.0  4 MLv   2.86 0.21  0.752547   
  TSLK HT  1.1  2 MLv   2.71 0.06  0.629453   
  AGRP CL  1.1 53 MLv   2.51 -0.14  0.401988   
  PVO  HP  1.1 39 MLv   2.62 -0.03  0.491433   
  EFP  HP  1.2 56 MLv   2.52 -0.13  0.342444   
  KLV  HL  1.3 76 MLv   2.54 -0.11  0.264459   
  PYRG CL  1.3 58 MLv   2.42 -0.23  0.158459   
  KALE HA  1.4 61 MLv   2.32 -0.33  0.183893