Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 09:04:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6523° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6932° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
41
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
57.4 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
269.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRI1HI11.0 84 P09:04:06.92 0.21.0M
KRI1HI11.0 84 S09:04:08.69 -0.31.0M
LTHKHP14.1 63 P09:04:07.22 0.11.0M
LTHKHP14.1 63 S09:04:09.65 0.01.0M
PSDAHT52.2349 P09:04:13.34 0.21.0M
PSDAHT52.2349 S09:04:20.04 -0.51.0M
VLSHL59.0351 P09:04:14.22 -0.11.0M
VLSHL59.0351 S09:04:21.92 -0.61.0M
DMLNHT71.0337 P09:04:16.51 0.31.0M
DMLNHT71.0337 S09:04:25.47 -0.41.0M
RLSHL81.2 57 P09:04:18.15 0.31.0M
RLSHL81.2 57 S09:04:28.45 -0.31.0M
AXSHP85.1 45 P09:04:18.57 0.11.0M
AXSHP85.1 45 S09:04:30.34 0.51.0M
FSKHP90.5353 P09:04:19.05 -0.21.0M
FSKHP90.5353 S09:04:31.55 0.21.0M
DROHP95.4 70 P09:04:20.34 0.21.0M
DROHP95.4 70 S09:04:33.10 0.21.0M
EVGIHT107.8358 P09:04:21.89 -0.11.0M
EVGIHT107.8358 S09:04:36.54 0.21.0M
AGRPCL122.4 48 P09:04:24.51 0.21.0M
AGRPCL122.4 48 S09:04:40.67 0.31.0M
ITMHL120.9116 P09:04:23.89 -0.21.0M
ITMHL120.9116 S09:04:40.04 0.01.0M
NYDRHT118.0 0 P09:04:23.39 -0.11.0M
NYDRHT118.0 0 S09:04:39.36 0.31.0M
KLVHL135.1 71 P09:04:26.23 -0.11.0M
KLVHL135.1 71 S09:04:43.95 -0.11.0M
MG00CL138.7 52 P09:04:26.78 0.01.0M
MG00CL138.7 52 S09:04:45.05 0.21.0M
TSLKHT130.4359 P09:04:25.62 0.11.0M
TSLKHT130.4359 S09:04:42.64 0.11.0M
ZIRICL132.4 57 P09:04:25.51 -0.31.0M
ZIRICL132.4 57 S09:04:42.77 -0.31.0M
ANXHP149.9 46 P09:04:28.82 0.21.0M
ANXHP149.9 46 S09:04:47.82 -0.31.0M
GURHP148.3 78 P09:04:28.53 0.11.0M
PYRGCL143.3 54 P09:04:27.46 -0.11.0M
PYRGCL143.3 54 S09:04:46.35 0.11.0M
KALEHA151.0 57 P09:04:28.46 -0.31.0M
KALEHA151.0 57 S09:04:48.23 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019htrh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         09:04:03.91
  Latitude       37.6523 deg +/-   0 km
  Longitude       20.6932 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       221 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.71 +/- 0.17 17      
  M     2.71      17 preferred 

41 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRI1 HI  0.1 84 P    09:04:06.92  0.2 M 1.0 KRI1 
  KRI1 HI  0.1 84 S    09:04:08.69 -0.3 M 1.0 KRI1 
  LTHK HP  0.1 63 P    09:04:07.22  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 63 S    09:04:09.65 -0.0 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.5 349 P    09:04:13.34  0.2 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.5 349 S    09:04:20.04 -0.5 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.5 351 P    09:04:14.22 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 351 S    09:04:21.92 -0.6 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 337 P    09:04:16.51  0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 337 S    09:04:25.47 -0.4 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.7 57 P    09:04:18.15  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 57 S    09:04:28.45 -0.3 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.8 45 P    09:04:18.57  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 45 S    09:04:30.34  0.5 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.8 353 P    09:04:19.05 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 353 S    09:04:31.55  0.2 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.9 70 P    09:04:20.34  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 70 S    09:04:33.10  0.2 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  1.0 358 P    09:04:21.89 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.0 358 S    09:04:36.54  0.2 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  1.1  0 P    09:04:23.39 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.1  0 S    09:04:39.36  0.3 M 1.0 NYDR 
  ITM  HL  1.1 116 P    09:04:23.89 -0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 116 S    09:04:40.04 -0.0 M 1.0 ITM 
  AGRP CL  1.1 48 P    09:04:24.51  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 48 S    09:04:40.67  0.3 M 1.0 AGRP 
  TSLK HT  1.2 359 P    09:04:25.62  0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.2 359 S    09:04:42.64  0.1 M 1.0 TSLK 
  ZIRI CL  1.2 57 P    09:04:25.51 -0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  1.2 57 S    09:04:42.77 -0.3 M 1.0 ZIRI 
  KLV  HL  1.2 71 P    09:04:26.23 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.2 71 S    09:04:43.95 -0.1 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  1.2 52 P    09:04:26.78 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 52 S    09:04:45.05  0.2 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  1.3 54 P    09:04:27.46 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 54 S    09:04:46.35  0.1 M 1.0 PYRG 
  GUR  HP  1.3 78 P    09:04:28.53  0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  1.3 46 P    09:04:28.82  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 46 S    09:04:47.82 -0.3 M 1.0 ANX 
  KALE HA  1.4 57 P    09:04:28.46 -0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.4 57 S    09:04:48.23 -0.2 M 1.0 KALE 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRI1 HI  0.1 84 MLv   2.93 0.23   36.354   
  LTHK HP  0.1 63 MLv   2.93 0.22  30.2378   
  PSDA HT  0.5 349 MLv   2.90 0.19  3.09843   
  VLS  HL  0.5 351 MLv   3.10 0.39  3.32198   
  DMLN HT  0.6 337 MLv   3.08 0.37  3.66128   
  RLS  HL  0.7 57 MLv   2.80 0.09  1.25257   
  AXS  HP  0.8 45 MLv   2.79 0.08  1.15899   
  FSK  HP  0.8 353 MLv   2.85 0.14  1.26025   
  DRO  HP  0.9 70 MLv   2.50 -0.21  1.11347   
  EVGI HT  1.0 358 MLv   3.21 0.50  2.37343   
  NYDR HT  1.1  0 MLv   2.67 -0.04  0.440533   
  ITM  HL  1.1 116 MLv   2.74 0.03  0.677964   
  AGRP CL  1.1 48 MLv   2.46 -0.25  0.356634   
  TSLK HT  1.2 359 MLv   2.61 -0.10  0.451259   
  ZIRI CL  1.2 57 MLv   2.62 -0.09  0.462758   
  KLV  HL  1.2 71 MLv   2.51 -0.20  0.261358   
  MG00 CL  1.2 52 MLv   2.52 -0.19  0.431245   
  PYRG CL  1.3 54 MLv   2.49 -0.22  0.186696   
  GUR  HP  1.3 78 MLv   2.57 -0.14  0.337039   
  ANX  HP  1.3 46 MLv   2.63 -0.08  0.379657   
  KALE HA  1.4 57 MLv   2.35 -0.36  0.196248