Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-21 01:36:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6992° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5798° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 5.0 χμ ΔΝΔ της Λευκάδας
31.5 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
286.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT1.8195 P01:36:08.63 0.11.0M
DRAGHT1.8195 S01:36:09.52 0.51.0M
NYDRHT10.4 81 P01:36:09.69 -0.31.0M
NYDRHT10.4 81 S01:36:11.22 -0.31.0M
TSLKHT15.4 25 P01:36:10.78 0.01.0M
TSLKHT15.4 25 S01:36:13.41 0.41.0M
FSKHP26.7183 P01:36:12.55 -0.11.0M
FSKHP26.7183 S01:36:16.31 0.11.0M
VLSHL58.1179 P01:36:17.60 -0.31.0M
VLSHL58.1179 S01:36:24.87 -0.41.0M
PVOHP82.7 96 P01:36:22.29 0.31.0M
PVOHP82.7 96 S01:36:32.32 0.01.0M
TETRHL93.5 40 P01:36:23.56 -0.21.0M
TETRHL93.5 40 S01:36:35.41 0.01.0M
IGTHT95.0347 P01:36:23.94 -0.11.0M
IGTHT95.0347 S01:36:35.60 -0.21.0M
AGGHT156.2 76 P01:36:33.86 0.71.0M
AGGHT156.2 76 S01:36:52.34 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019htcn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-04-21
  Time         01:36:07.55 +/-  0.4 s
  Latitude       38.6992 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5798 deg +/-   2 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       152 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.82 +/- 0.18  6      
  M     1.82      6 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 195 P    01:36:08.63  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 195 S    01:36:09.52  0.5 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 81 P    01:36:09.69 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 81 S    01:36:11.22 -0.3 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.1 25 P    01:36:10.78 -0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 25 S    01:36:13.41  0.4 M 1.0 TSLK 
  FSK  HP  0.2 183 P    01:36:12.55 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2 183 S    01:36:16.31  0.1 M 1.0 FSK 
  VLS  HL  0.5 179 P    01:36:17.60 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 179 S    01:36:24.87 -0.4 M 1.0 VLS 
  PVO  HP  0.7 96 P    01:36:22.29  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.7 96 S    01:36:32.32 -0.0 M 1.0 PVO 
  TETR HL  0.8 40 P    01:36:23.56 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.8 40 S    01:36:35.41 -0.0 M 1.0 TETR 
  IGT  HT  0.9 347 P    01:36:23.94 -0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.9 347 S    01:36:35.60 -0.2 M 1.0 IGT 
  AGG  HT  1.4 76 P    01:36:33.86  0.7 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.4 76 S    01:36:52.34  0.1 M 1.0 AGG 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 195 MLv   1.07 -0.75  0.0561957   
  NYDR HT  0.1 81 MLv   2.17 0.35  4.72672   
  TSLK HT  0.1 25 MLv   1.95 0.12   2.8823   
  FSK  HP  0.2 183 MLv   1.53 -0.29  0.578884   
  VLS  HL  0.5 179 MLv   1.95 0.13  0.251791   
  PVO  HP  0.7 96 MLv   2.00 0.17  0.192017   
  TETR HL  0.8 40 MLv   1.76 -0.06  0.0983981   
  IGT  HT  0.9 347 MLv   1.75 -0.07  0.0940173   
  AGG  HT  1.4 76 MLv   2.05 0.23  0.0729358