Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-20 23:24:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
36.7555° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9815° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
62
 Επίκεντρο 47.3 χμ ΝΝΑ του Λεωνιδίου
56.1 χμ Β των Κυθήρων
151.8 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLIHL5.2217 P23:24:04.75 0.11.0M
VLIHL5.2217 S23:24:06.34 -0.21.0M
KRNDHT71.4 12 P23:24:15.04 0.61.0M
KRNDHT71.4 12 S23:24:24.13 0.31.0M
VLXHP86.8322 P23:24:16.88 -0.21.0M
VLXHP86.8322 S23:24:27.53 -0.81.0M
ANKYHL102.9164 P23:24:20.18 0.71.0M
ANKYHL102.9164 S23:24:33.27 0.71.0M
ARS1HI100.3347 P23:24:19.47 0.41.0M
ARS1HI100.3347 S23:24:32.43 0.61.0M
ITMHL105.0297 P23:24:19.43 -0.41.0M
GURHP142.9337 P23:24:25.58 -0.21.0M
GURHP142.9337 S23:24:44.12 0.51.0M
LTKHP140.9359 P23:24:25.66 0.31.0M
VLYHL141.6 31 P23:24:25.44 0.01.0M
VLYHL141.6 31 S23:24:43.23 0.11.0M
ATHHL150.3 26 P23:24:27.42 0.71.0M
ATHHL150.3 26 S23:24:45.53 0.11.0M
ATHUHA152.2 28 P23:24:27.12 0.01.0M
KLVHL161.0333 P23:24:28.23 -0.21.0M
KLVHL161.0333 S23:24:48.37 0.01.0M
VILLHA159.3 11 P23:24:27.79 -0.41.0M
VILLHA159.3 11 S23:24:47.83 -0.11.0M
CH01HI166.4146 P23:24:28.49 -0.51.0M
DIONHL169.4 30 P23:24:29.36 -0.11.0M
IMMVHL169.7148 P23:24:29.04 -0.41.0M
IMMVHL169.7148 S23:24:49.58 -0.61.0M
KLV1HI161.6331 P23:24:29.01 0.51.0M
PTLHL163.4 29 P23:24:28.74 0.01.0M
PTLHL163.4 29 S23:24:48.61 -0.21.0M
DROHP174.1320 P23:24:31.02 0.91.0M
KNDRHC178.7161 P23:24:31.39 0.81.0M
KNDRHC178.7161 S23:24:52.05 -0.11.0M
TEMECL181.0335 P23:24:30.72 -0.11.0M
AGEOCL186.4334 P23:24:31.43 -0.11.0M
KARYHA191.5 42 P23:24:32.19 -0.11.0M
MG00CL205.8334 P23:24:34.40 0.31.0M
PYRGCL202.7335 P23:24:33.51 -0.21.0M
PYRGCL202.7335 S23:24:57.69 0.01.0M
ZIRICL195.1332 P23:24:33.21 0.51.0M
EFPHP208.6333 P23:24:34.42 0.01.0M
EFPHP208.6333 S23:24:58.72 -0.21.0M
LKRHL210.6 0 P23:24:34.22 -0.51.0M
LKRHL210.6 0 S23:24:58.61 -0.71.0M
SAP3HL214.0100 P23:24:35.51 0.31.0M
SAP3HL214.0100 S23:25:00.23 -0.11.0M
AXARHA225.4353 P23:24:36.79 0.21.0M
APEHL228.7 81 P23:24:36.75 -0.41.0M
KYMIHL230.8 25 P23:24:37.03 -0.31.0M
KYMIHL230.8 25 S23:25:03.54 -0.41.0M
AGGHT258.2347 P23:24:40.71 -0.11.0M
EVRHL261.4337 P23:24:42.30 1.01.0M
MAKRHA261.9343 P23:24:41.75 0.41.0M
MAKRHA261.9343 S23:25:10.58 -0.41.0M
NEOHL284.3 4 P23:24:43.63 -0.51.0M
THLHL323.6345 P23:24:48.67 -0.51.0M
IGTHT386.0323 P23:24:58.00 0.81.0M
PRKHL399.2 46 P23:24:58.42 -0.51.0M
PRKHL399.2 46 S23:25:41.11 -0.91.0M
HORTHT427.4 1 P23:25:02.36 -0.21.0M
KNTHT490.0359 P23:25:10.01 -0.51.0M
TIPMN608.3296 P23:25:25.74 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hsyd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-04-20
  Time         23:24:02.20
  Latitude       36.7555 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9815 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.31 +/- 0.17 34      
  M     3.31      34 preferred 

62 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLI  HL  0.0 217 P    23:24:04.75  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.0 217 S    23:24:06.34 -0.2 M 1.0 VLI 
  KRND HT  0.6 12 P    23:24:15.04  0.6 M 1.0 KRND 
  KRND HT  0.6 12 S    23:24:24.13  0.3 M 1.0 KRND 
  VLX  HP  0.8 322 P    23:24:16.88 -0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.8 322 S    23:24:27.53 -0.8 M 1.0 VLX 
  ARS1 HI  0.9 347 P    23:24:19.47  0.4 M 1.0 ARS1 
  ARS1 HI  0.9 347 S    23:24:32.43  0.6 M 1.0 ARS1 
  ANKY HL  0.9 164 P    23:24:20.18  0.7 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.9 164 S    23:24:33.27  0.7 M 1.0 ANKY 
  ITM  HL  0.9 297 P    23:24:19.43 -0.4 M 1.0 ITM 
  LTK  HP  1.3 359 P    23:24:25.66  0.3 M 1.0 LTK 
  VLY  HL  1.3 31 P    23:24:25.44  0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.3 31 S    23:24:43.23  0.1 M 1.0 VLY 
  GUR  HP  1.3 337 P    23:24:25.58 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 337 S    23:24:44.12  0.5 M 1.0 GUR 
  ATH  HL  1.4 26 P    23:24:27.42  0.7 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.4 26 S    23:24:45.53  0.1 M 1.0 ATH 
  ATHU HA  1.4 28 P    23:24:27.12  0.0 M 1.0 ATHU 
  VILL HA  1.4 11 P    23:24:27.79 -0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.4 11 S    23:24:47.83 -0.1 M 1.0 VILL 
  KLV  HL  1.4 333 P    23:24:28.23 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.4 333 S    23:24:48.37  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV1 HI  1.5 331 P    23:24:29.01  0.5 M 1.0 KLV1 
  PTL  HL  1.5 29 P    23:24:28.74  0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.5 29 S    23:24:48.61 -0.2 M 1.0 PTL 
  CH01 HI  1.5 146 P    23:24:28.49 -0.5 M 1.0 CH01 
  DION HL  1.5 30 P    23:24:29.36 -0.1 M 1.0 DION 
  IMMV HL  1.5 148 P    23:24:29.04 -0.4 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.5 148 S    23:24:49.58 -0.6 M 1.0 IMMV 
  DRO  HP  1.6 320 P    23:24:31.02  0.9 M 1.0 DRO 
  KNDR HC  1.6 161 P    23:24:31.39  0.8 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.6 161 S    23:24:52.05 -0.1 M 1.0 KNDR 
  TEME CL  1.6 335 P    23:24:30.72 -0.1 M 1.0 TEME 
  AGEO CL  1.7 334 P    23:24:31.43 -0.1 M 1.0 AGEO 
  KARY HA  1.7 42 P    23:24:32.19 -0.1 M 1.0 KARY 
  ZIRI CL  1.8 332 P    23:24:33.21  0.5 M 1.0 ZIRI 
  PYRG CL  1.8 335 P    23:24:33.51 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.8 335 S    23:24:57.69 -0.0 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  1.8 334 P    23:24:34.40  0.3 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  1.9 333 P    23:24:34.42  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.9 333 S    23:24:58.72 -0.2 M 1.0 EFP 
  LKR  HL  1.9  0 P    23:24:34.22 -0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.9  0 S    23:24:58.61 -0.7 M 1.0 LKR 
  SAP3 HL  1.9 100 P    23:24:35.51  0.3 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.9 100 S    23:25:00.23 -0.1 M 1.0 SAP3 
  AXAR HA  2.0 353 P    23:24:36.79  0.2 M 1.0 AXAR 
  APE  HL  2.1 81 P    23:24:36.75 -0.4 M 1.0 APE 
  KYMI HL  2.1 25 P    23:24:37.03 -0.3 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  2.1 25 S    23:25:03.54 -0.4 M 1.0 KYMI 
  AGG  HT  2.3 347 P    23:24:40.71 -0.1 M 1.0 AGG 
  EVR  HL  2.3 337 P    23:24:42.30  1.0 M 1.0 EVR 
  MAKR HA  2.4 343 P    23:24:41.75  0.4 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  2.4 343 S    23:25:10.58 -0.4 M 1.0 MAKR 
  NEO  HL  2.6  4 P    23:24:43.63 -0.5 M 1.0 NEO 
  THL  HL  2.9 345 P    23:24:48.67 -0.5 M 1.0 THL 
  IGT  HT  3.5 323 P    23:24:58.00  0.8 M 1.0 IGT 
  PRK  HL  3.6 46 P    23:24:58.42 -0.5 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  3.6 46 S    23:25:41.11 -0.9 M 1.0 PRK 
  HORT HT  3.8  1 P    23:25:02.36 -0.2 M 1.0 HORT 
  KNT  HT  4.4 359 P    23:25:10.01 -0.5 M 1.0 KNT 
  TIP  MN  5.5 296 P    23:25:25.74 -0.2 M 1.0 TIP 

42 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLI  HL  0.0 217 MLv   3.62 0.31  318.008   
  KRND HT  0.6 12 MLv   3.28 -0.03  4.22737   
  VLX  HP  0.8 322 MLv   2.93 -0.38   1.5826   
  ARS1 HI  0.9 347 MLv   3.66 0.35  7.22002   
  ANKY HL  0.9 164 MLv   3.62 0.31  6.43417   
  ITM  HL  0.9 297 MLv   3.50 0.19  4.74477   
  LTK  HP  1.3 359 MLv   2.17 -1.15  0.552588   
  VLY  HL  1.3 31 MLv   3.27 -0.04  1.84293   
  GUR  HP  1.3 337 MLv   3.55 0.24  3.43893   
  ATH  HL  1.4 26 MLv   3.21 -0.11  1.43193   
  ATHU HA  1.4 28 MLv   3.04 -0.27  0.59446   
  VILL HA  1.4 11 MLv   3.24 -0.08  1.38303   
  KLV  HL  1.4 333 MLv   3.67 0.35  2.77523   
  KLV1 HI  1.5 331 MLv   3.49 0.18  2.43178   
  PTL  HL  1.5 29 MLv   3.00 -0.32  0.761711   
  CH01 HI  1.5 146 MLv   3.58 0.27  2.81327   
  DION HL  1.5 30 MLv   2.69 -0.62  0.996187   
  IMMV HL  1.5 148 MLv   3.58 0.26  2.69387   
  DRO  HP  1.6 320 MLv   3.30 -0.01  2.81736   
  KNDR HC  1.6 161 MLv   3.60 0.28  2.52974   
  TEME CL  1.6 335 MLv   3.50 0.18  0.650423   
  AGEO CL  1.7 334 MLv   3.20 -0.11  0.270277   
  KARY HA  1.7 42 MLv   3.17 -0.15  0.812484   
  ZIRI CL  1.8 332 MLv   3.42 0.10  1.39506   
  PYRG CL  1.8 335 MLv   3.31 -0.00  0.626094   
  MG00 CL  1.8 334 MLv   3.31 -0.00  1.23933   
  EFP  HP  1.9 333 MLv   3.38 0.06  1.08109   
  LKR  HL  1.9  0 MLv   3.43 0.12  0.642277   
  SAP3 HL  1.9 100 MLv   3.74 0.43  3.89423   
  AXAR HA  2.0 353 MLv   3.14 -0.17  2.06404   
  APE  HL  2.1 81 MLv   3.37 0.05  0.842757   
  KYMI HL  2.1 25 MLv   3.01 -0.30  0.363734   
  AGG  HT  2.3 347 MLv   3.24 -0.08  0.343309   
  EVR  HL  2.3 337 MLv   3.47 0.16  0.73157   
  MAKR HA  2.4 343 MLv   3.29 -0.03  0.72228   
  NEO  HL  2.6  4 MLv   3.13 -0.19   0.3517   
  THL  HL  2.9 345 MLv   3.25 -0.06  0.130925   
  IGT  HT  3.5 323 MLv   3.37 0.06  0.138501   
  PRK  HL  3.6 46 MLv   3.43 0.11  0.135745   
  HORT HT  3.8  1 MLv   3.29 -0.03  0.0571044   
  KNT  HT  4.4 359 MLv   3.41 0.09  0.0801229   
  TIP  MN  5.5 296 MLv   3.69 0.37  0.0641602