Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-04-20 23:12:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4875° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6837° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 25.8 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου
27.4 χμ Β της Πάτρας
187.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL10.7161 P23:12:42.65 -0.11.0M
AGRPCL10.7161 S23:12:44.97 0.01.0M
ANXHP23.7 60 P23:12:44.53 -0.31.0M
ANXHP23.7 60 S23:12:48.27 -0.21.0M
EFPHP20.5109 P23:12:44.02 -0.11.0M
EFPHP20.5109 S23:12:47.51 0.21.0M
MG00CL24.3109 P23:12:44.55 -0.21.0M
MG00CL24.3109 S23:12:48.50 0.11.0M
PATCHL25.2165 P23:12:45.08 0.21.0M
PVOHP19.9316 P23:12:44.02 0.01.0M
PVOHP19.9316 S23:12:47.39 0.21.0M
PYRGCL30.3106 P23:12:45.46 -0.31.0M
PYRGCL30.3106 S23:12:50.18 0.01.0M
ZIRICL30.7131 P23:12:46.10 0.31.0M
ZIRICL30.7131 S23:12:50.53 0.21.0M
AXSHP42.0220 P23:12:47.44 -0.21.0M
AXSHP42.0220 S23:12:53.56 0.11.0M
EVRHL49.0 13 P23:12:49.31 0.51.0M
EVRHL49.0 13 S23:12:55.62 0.11.0M
TEMECL47.4127 P23:12:48.95 0.51.0M
DROHP59.6178 P23:12:50.49 0.11.0M
RLSHL51.7202 P23:12:49.22 0.11.0M
KLVHL64.0140 P23:12:51.13 0.01.0M
MAKRHA70.2 34 P23:12:51.99 -0.11.0M
AGGHT82.0 44 P23:12:53.89 -0.11.0M
AGGHT82.0 44 S23:13:04.88 0.21.0M
GURHP84.1137 P23:12:54.14 -0.31.0M
GURHP84.1137 S23:13:05.83 0.41.0M
FSKHP97.7268 P23:12:56.05 -0.41.0M
VLSHL101.6250 P23:12:56.72 -0.41.0M
VLSHL101.6250 S23:13:10.62 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019hsxu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-04-20
  Time         23:12:39.95
  Latitude       38.4875 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6837 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       57 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.61 +/- 0.17 15      
  M     1.61      15 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 161 P    23:12:42.65 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 161 S    23:12:44.97  0.0 M 1.0 AGRP 
  PVO  HP  0.2 316 P    23:12:44.02 -0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.2 316 S    23:12:47.39  0.2 M 1.0 PVO 
  EFP  HP  0.2 109 P    23:12:44.02 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 109 S    23:12:47.51  0.2 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.2 60 P    23:12:44.53 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 60 S    23:12:48.27 -0.2 M 1.0 ANX 
  MG00 CL  0.2 109 P    23:12:44.55 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 109 S    23:12:48.50  0.1 M 1.0 MG00 
  PATC HL  0.2 165 P    23:12:45.08  0.2 M 1.0 PATC 
  PYRG CL  0.3 106 P    23:12:45.46 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 106 S    23:12:50.18 -0.0 M 1.0 PYRG 
  ZIRI CL  0.3 131 P    23:12:46.10  0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.3 131 S    23:12:50.53  0.2 M 1.0 ZIRI 
  AXS  HP  0.4 220 P    23:12:47.44 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 220 S    23:12:53.56  0.1 M 1.0 AXS 
  TEME CL  0.4 127 P    23:12:48.95  0.5 M 1.0 TEME 
  EVR  HL  0.4 13 P    23:12:49.31  0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.4 13 S    23:12:55.62  0.1 M 1.0 EVR 
  RLS  HL  0.5 202 P    23:12:49.22  0.1 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.5 178 P    23:12:50.49  0.1 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.6 140 P    23:12:51.13 -0.0 M 1.0 KLV 
  MAKR HA  0.6 34 P    23:12:51.99 -0.1 M 1.0 MAKR 
  AGG  HT  0.7 44 P    23:12:53.89 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 44 S    23:13:04.88  0.2 M 1.0 AGG 
  GUR  HP  0.8 137 P    23:12:54.14 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.8 137 S    23:13:05.83  0.4 M 1.0 GUR 
  FSK  HP  0.9 268 P    23:12:56.05 -0.4 M 1.0 FSK 
  VLS  HL  0.9 250 P    23:12:56.72 -0.4 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.9 250 S    23:13:10.62  0.4 M 1.0 VLS 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 161 MLv   1.42 -0.20  1.12063   
  PVO  HP  0.2 316 MLv   1.63 0.01  1.07377   
  EFP  HP  0.2 109 MLv   1.34 -0.28  0.530642   
  ANX  HP  0.2 60 MLv   1.36 -0.25  0.467251   
  MG00 CL  0.2 109 MLv   1.46 -0.16  0.721195   
  PATC HL  0.2 165 MLv   1.84 0.23  1.30269   
  PYRG CL  0.3 106 MLv   1.36 -0.25   0.2009   
  ZIRI CL  0.3 131 MLv   1.63 0.02  0.579705   
  AXS  HP  0.4 220 MLv   1.40 -0.21  0.179416   
  TEME CL  0.4 127 MLv   1.42 -0.20  0.0448083   
  EVR  HL  0.4 13 MLv   1.47 -0.14  0.140644   
  RLS  HL  0.5 202 MLv   1.83 0.22  0.274953   
  DRO  HP  0.5 178 MLv   1.81 0.19  0.344253   
  KLV  HL  0.6 140 MLv   1.70 0.08  0.0905543   
  MAKR HA  0.6 34 MLv   1.73 0.12  0.182408   
  AGG  HT  0.7 44 MLv   1.84 0.23  0.105773   
  GUR  HP  0.8 137 MLv   1.66 0.05  0.0868449   
  FSK  HP  0.9 268 MLv   1.98 0.37  0.156628   
  VLS  HL  0.9 250 MLv   1.91 0.30  0.127216