Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-23 09:39:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3973° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8357° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
41
 Επίκεντρο 19.2 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
27.1 χμ ΒΔ του Αιγίου
172.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MALACL3.2 98 P09:39:24.75 0.31.0M
MALACL3.2 98 S09:39:25.65 -0.11.0M
AGRPCL9.8269 P09:39:25.51 0.11.0M
AGRPCL9.8269 S09:39:27.13 -0.11.0M
EFPHP6.9 62 P09:39:25.12 0.21.0M
EFPHP6.9 62 S09:39:26.23 -0.21.0M
MG00CL9.9 79 P09:39:25.59 0.21.0M
MG00CL9.9 79 S09:39:26.99 -0.21.0M
PATCHL15.7205 P09:39:26.88 0.61.0M
PATCHL15.7205 S09:39:29.01 0.21.0M
PYRGCL15.8 85 P09:39:26.49 0.11.0M
PYRGCL15.8 85 S09:39:28.96 -0.11.0M
ROD3CL11.1154 P09:39:25.94 0.41.0M
ZIRICL14.2136 P09:39:26.38 0.31.0M
ZIRICL14.2136 S09:39:28.37 -0.11.0M
AGEOCL24.7126 P09:39:28.03 0.31.0M
AGEOCL24.7126 S09:39:31.02 -0.51.0M
KALEHA26.5 92 P09:39:28.28 0.11.0M
KALEHA26.5 92 S09:39:31.62 -0.61.0M
PSARCL30.5104 P09:39:28.86 0.11.0M
PSARCL30.5104 S09:39:32.69 -0.51.0M
PVOHP36.4312 P09:39:29.85 0.21.0M
PVOHP36.4312 S09:39:34.41 -0.51.0M
TEMECL30.8127 P09:39:29.08 0.31.0M
TEMECL30.8127 S09:39:32.89 -0.41.0M
AXSHP45.9241 P09:39:31.72 0.51.0M
AXSHP45.9241 S09:39:37.23 -0.51.0M
KLVHL48.0145 P09:39:31.44 -0.21.0M
KLVHL48.0145 S09:39:38.31 -0.21.0M
RLSHL49.9221 P09:39:32.31 0.41.0M
RLSHL49.9221 S09:39:38.57 -0.31.0M
DROHP50.7193 P09:39:32.21 0.21.0M
DROHP50.7193 S09:39:38.69 -0.51.0M
GURHP67.7139 P09:39:34.46 -0.51.0M
GURHP67.7139 S09:39:44.22 -0.11.0M
MAKRHA73.1 21 P09:39:35.78 0.11.0M
MAKRHA73.1 21 S09:39:45.65 -0.11.0M
LKRHL105.0 75 P09:39:41.20 0.41.0M
LKRHL105.0 75 S09:39:54.86 -0.11.0M
FSKHP111.1274 P09:39:42.35 0.61.0M
FSKHP111.1274 S09:39:56.25 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fssw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-03-23
  Time         09:39:22.98
  Latitude       38.3973 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8357 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       69 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.15 +/- 0.14 17      
  M     2.15      17 preferred 

41 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 98 P    09:39:24.75  0.3 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 98 S    09:39:25.65 -0.1 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.1 62 P    09:39:25.12  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 62 S    09:39:26.23 -0.2 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.1 269 P    09:39:25.51  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 269 S    09:39:27.13 -0.1 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  0.1 79 P    09:39:25.59  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 79 S    09:39:26.99 -0.2 M 1.0 MG00 
  ROD3 CL  0.1 154 P    09:39:25.94  0.4 M 1.0 ROD3 
  ZIRI CL  0.1 136 P    09:39:26.38  0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 136 S    09:39:28.37 -0.1 M 1.0 ZIRI 
  PATC HL  0.1 205 P    09:39:26.88  0.6 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.1 205 S    09:39:29.01  0.2 M 1.0 PATC 
  PYRG CL  0.1 85 P    09:39:26.49  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 85 S    09:39:28.96 -0.1 M 1.0 PYRG 
  AGEO CL  0.2 126 P    09:39:28.03  0.3 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.2 126 S    09:39:31.02 -0.5 M 1.0 AGEO 
  KALE HA  0.2 92 P    09:39:28.28  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 92 S    09:39:31.62 -0.6 M 1.0 KALE 
  PSAR CL  0.3 104 P    09:39:28.86  0.1 M 1.0 PSAR 
  PSAR CL  0.3 104 S    09:39:32.69 -0.5 M 1.0 PSAR 
  TEME CL  0.3 127 P    09:39:29.08  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 127 S    09:39:32.89 -0.4 M 1.0 TEME 
  PVO  HP  0.3 312 P    09:39:29.85  0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 312 S    09:39:34.41 -0.5 M 1.0 PVO 
  AXS  HP  0.4 241 P    09:39:31.72  0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 241 S    09:39:37.23 -0.5 M 1.0 AXS 
  KLV  HL  0.4 145 P    09:39:31.44 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 145 S    09:39:38.31 -0.2 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.4 221 P    09:39:32.31  0.4 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 221 S    09:39:38.57 -0.3 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.5 193 P    09:39:32.21  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 193 S    09:39:38.69 -0.5 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.6 139 P    09:39:34.46 -0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 139 S    09:39:44.22 -0.1 M 1.0 GUR 
  MAKR HA  0.7 21 P    09:39:35.78  0.1 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  0.7 21 S    09:39:45.65 -0.1 M 1.0 MAKR 
  LKR  HL  0.9 75 P    09:39:41.20  0.4 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.9 75 S    09:39:54.86 -0.1 M 1.0 LKR 
  FSK  HP  1.0 274 P    09:39:42.35  0.6 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 274 S    09:39:56.25 -0.4 M 1.0 FSK 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 98 MLv   2.21 0.07   8.3506   
  EFP  HP  0.1 62 MLv   2.17 0.02  7.83687   
  AGRP CL  0.1 269 MLv   2.31 0.16  9.13963   
  MG00 CL  0.1 79 MLv   2.39 0.24  14.1458   
  ROD3 CL  0.1 154 MLv   2.12 -0.03   8.3071   
  ZIRI CL  0.1 136 MLv   2.17 0.02  5.14637   
  PATC HL  0.1 205 MLv   2.27 0.13  6.05737   
  PYRG CL  0.1 85 MLv   2.14 -0.00  2.81038   
  AGEO CL  0.2 126 MLv   1.75 -0.40  0.307552   
  KALE HA  0.2 92 MLv   1.84 -0.30  1.20922   
  PSAR CL  0.3 104 MLv   1.99 -0.15  1.35454   
  TEME CL  0.3 127 MLv   1.85 -0.29  0.318815   
  PVO  HP  0.3 312 MLv   2.16 0.02   1.4207   
  AXS  HP  0.4 241 MLv   1.79 -0.35  0.349972   
  KLV  HL  0.4 145 MLv   2.18 0.03  0.572945   
  RLS  HL  0.4 221 MLv   2.08 -0.07  0.536608   
  DRO  HP  0.5 193 MLv   1.97 -0.17  0.846207   
  GUR  HP  0.6 139 MLv   2.33 0.18  0.489847   
  MAKR HA  0.7 21 MLv   2.51 0.36  1.05561   
  LKR  HL  0.9 75 MLv   2.32 0.18  0.169261   
  FSK  HP  1.0 274 MLv   2.28 0.13  0.262879