Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-23 08:46:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.6
 Γεωγρ. Πλάτος
36.1200° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.4133° Α
 Εστιακό Βάθος
43 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 56.0 χμ ΒΒΑ της Καρπάθου
80.8 χμ ΔΝΔ της Ρόδου
386.7 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RGE1HI47.6102 P08:47:11.98 0.61.0M
RGE1HI47.6102 S08:47:20.27 0.21.0M
NISRHL60.1335 P08:47:12.23 -0.41.0M
NISRHL60.1335 S08:47:21.74 -0.41.0M
ARGHL64.4 81 P08:47:13.63 0.61.0M
ARGHL64.4 81 S08:47:22.67 -0.31.0M
KARPHL67.6200 P08:47:13.23 -0.11.0M
KARPHL67.6200 S08:47:23.43 0.01.0M
RODBHL81.0 63 P08:47:14.73 0.11.0M
RODBHL81.0 63 S08:47:25.76 0.01.0M
ZKRHL155.5225 P08:47:23.17 0.11.0M
ZKRHL155.5225 S08:47:40.75 0.01.0M
SNT5HA183.7280 P08:47:26.84 0.31.0M
SNT5HA183.7280 S08:47:47.28 0.21.0M
KSLHL195.1 88 P08:47:27.83 -0.11.0M
KSLHL195.1 88 S08:47:49.09 -0.61.0M
IDIMN245.9249 P08:47:33.59 -0.61.0M
IMMVHL318.1258 P08:47:42.69 -0.51.0M
IMMVHL318.1258 S08:48:17.16 0.11.0M
GVDHL333.1246 P08:47:45.32 0.31.0M
GVDHL333.1246 S08:48:20.13 -0.21.0M
ANKYHL371.0267 P08:47:49.45 -0.31.0M
SIGRHT370.1339 P08:47:49.75 0.31.0M
VLYHL374.7302 P08:47:50.51 0.41.0M
VLIHL405.1281 P08:47:54.29 0.31.0M
VLIHL405.1281 S08:48:36.22 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fsrd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2019-03-23
  Time         08:46:59.99 +/-  0.3 s
  Latitude       36.1200 deg +/-   3 km
  Longitude       27.4133 deg +/-   2 km
  Depth           43 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       97 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.58 +/- 0.18 12      
  M     3.58      12 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RGE1 HI  0.4 102 P    08:47:11.98  0.6 M 1.0 RGE1 
  RGE1 HI  0.4 102 S    08:47:20.27  0.2 M 1.0 RGE1 
  NISR HL  0.5 335 P    08:47:12.23 -0.4 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.5 335 S    08:47:21.74 -0.4 M 1.0 NISR 
  ARG  HL  0.6 81 P    08:47:13.63  0.6 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.6 81 S    08:47:22.67 -0.3 M 1.0 ARG 
  KARP HL  0.6 200 P    08:47:13.23 -0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.6 200 S    08:47:23.43 -0.0 M 1.0 KARP 
  RODB HL  0.7 63 P    08:47:14.73  0.1 M 1.0 RODB 
  RODB HL  0.7 63 S    08:47:25.76 -0.0 M 1.0 RODB 
  ZKR  HL  1.4 225 P    08:47:23.17  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.4 225 S    08:47:40.75 -0.0 M 1.0 ZKR 
  SNT5 HA  1.7 280 P    08:47:26.84  0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.7 280 S    08:47:47.28  0.2 M 1.0 SNT5 
  KSL  HL  1.8 88 P    08:47:27.83 -0.1 M 1.0 KSL 
  KSL  HL  1.8 88 S    08:47:49.09 -0.6 M 1.0 KSL 
  IDI  MN  2.2 249 P    08:47:33.59 -0.6 M 1.0 IDI 
  IMMV HL  2.9 258 P    08:47:42.69 -0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  2.9 258 S    08:48:17.16  0.1 M 1.0 IMMV 
  GVD  HL  3.0 246 P    08:47:45.32  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  3.0 246 S    08:48:20.13 -0.2 M 1.0 GVD 
  SIGR HT  3.3 339 P    08:47:49.75  0.3 M 1.0 SIGR 
  ANKY HL  3.3 267 P    08:47:49.45 -0.3 M 1.0 ANKY 
  VLY  HL  3.4 302 P    08:47:50.51  0.4 M 1.0 VLY 
  VLI  HL  3.7 281 P    08:47:54.29  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  3.7 281 S    08:48:36.22 -0.1 M 1.0 VLI 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.5 335 MLv   2.63 -0.94  1.07731   
  ARG  HL  0.6 81 MLv   3.57 -0.00  8.95477   
  KARP HL  0.6 200 MLv   3.48 -0.10  9.11826   
  RODB HL  0.7 63 MLv   3.48 -0.10  5.93814   
  ZKR  HL  1.4 225 MLv   3.36 -0.22  1.91707   
  SNT5 HA  1.7 280 MLv   3.34 -0.23  0.78117   
  KSL  HL  1.8 88 MLv   3.62 0.04  1.73311   
  IDI  MN  2.2 249 MLv   3.24 -0.34  0.513134   
  IMMV HL  2.9 258 MLv   3.67 0.10  0.606544   
  GVD  HL  3.0 246 MLv   3.85 0.27  0.583645   
  SIGR HT  3.3 339 MLv   3.67 0.09  0.330055   
  ANKY HL  3.3 267 MLv   3.96 0.38  0.633869   
  VLY  HL  3.4 302 MLv   3.70 0.13  0.340385   
  VLI  HL  3.7 281 MLv   3.96 0.39  0.579016