Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-23 07:56:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.2593° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8990° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
39
 Επίκεντρο 13.3 χμ ΒΔ της Αρτας
36.7 χμ ΒΒΑ της Πρέβεζας
284.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ART2HI14.9147 P07:56:25.49 -0.11.0M
ART2HI14.9147 S07:56:27.71 -0.51.0M
TETRHL33.7 74 P07:56:28.17 -0.51.0M
TETRHL33.7 74 S07:56:32.91 -0.81.0M
JANHL44.3354 P07:56:30.56 0.31.0M
JANHL44.3354 S07:56:37.03 0.41.0M
IGTHT57.5302 P07:56:32.74 0.31.0M
IGTHT57.5302 S07:56:40.03 -0.41.0M
DRAGHT69.9204 P07:56:34.83 0.51.0M
DRAGHT69.9204 S07:56:43.67 -0.31.0M
NYDRHT63.1196 P07:56:33.41 0.21.0M
NYDRHT63.1196 S07:56:41.75 -0.21.0M
EVGIHT74.0197 P07:56:35.25 0.21.0M
EVGIHT74.0197 S07:56:44.78 -0.31.0M
FSKHP93.6198 P07:56:37.93 -0.21.0M
FSKHP93.6198 S07:56:50.82 0.21.0M
KPROHT87.0 27 P07:56:37.37 0.21.0M
THLHL101.7 71 P07:56:38.98 -0.41.0M
THLHL101.7 71 S07:56:52.53 -0.51.0M
ANXHP115.3130 P07:56:42.10 0.41.0M
ANXHP115.3130 S07:56:57.21 0.21.0M
MAKRHA109.8104 P07:56:40.99 0.21.0M
MAKRHA109.8104 S07:56:55.39 0.01.0M
PENTHL106.1 11 P07:56:40.37 0.21.0M
PENTHL106.1 11 S07:56:53.76 -0.71.0M
AXSHP125.3161 P07:56:42.89 -0.11.0M
AXSHP125.3161 S07:56:59.82 0.31.0M
KZNHL138.5 33 P07:56:45.72 0.61.0M
KZNHL138.5 33 S07:57:03.22 -0.11.0M
NESTHT129.1 6 P07:56:44.20 0.51.0M
NESTHT129.1 6 S07:57:01.34 0.61.0M
LITHT165.1 56 P07:56:49.61 0.41.0M
LITHT165.1 56 S07:57:10.40 -0.21.0M
FNAHT174.2 14 P07:56:51.16 0.81.0M
FNAHT174.2 14 S07:57:12.55 -0.11.0M
AOS2HT254.0 93 P07:57:00.36 -0.21.0M
AOS2HT254.0 93 S07:57:30.62 -0.31.0M
PLGHL250.1 60 P07:57:00.15 0.01.0M
PLGHL250.1 60 S07:57:30.14 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fspm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2019-03-23
  Time         07:56:22.23
  Latitude       39.2593 deg +/-   0 km
  Longitude       20.8990 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       98 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.28 +/- 0.12 16      
  M     3.28      16 preferred 

39 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ART2 HI  0.1 147 P    07:56:25.49 -0.1 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  0.1 147 S    07:56:27.71 -0.5 M 1.0 ART2 
  TETR HL  0.3 74 P    07:56:28.17 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.3 74 S    07:56:32.91 -0.8 M 1.0 TETR 
  JAN  HL  0.4 354 P    07:56:30.56  0.3 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.4 354 S    07:56:37.03  0.4 M 1.0 JAN 
  IGT  HT  0.5 302 P    07:56:32.74  0.3 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.5 302 S    07:56:40.03 -0.4 M 1.0 IGT 
  NYDR HT  0.6 196 P    07:56:33.41  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 196 S    07:56:41.75 -0.2 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  0.6 204 P    07:56:34.83  0.5 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 204 S    07:56:43.67 -0.3 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.7 197 P    07:56:35.25  0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.7 197 S    07:56:44.78 -0.3 M 1.0 EVGI 
  KPRO HT  0.8 27 P    07:56:37.37  0.2 M 1.0 KPRO 
  FSK  HP  0.8 198 P    07:56:37.93 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 198 S    07:56:50.82  0.2 M 1.0 FSK 
  THL  HL  0.9 71 P    07:56:38.98 -0.4 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.9 71 S    07:56:52.53 -0.5 M 1.0 THL 
  PENT HL  1.0 11 P    07:56:40.37  0.2 M 1.0 PENT 
  PENT HL  1.0 11 S    07:56:53.76 -0.7 M 1.0 PENT 
  MAKR HA  1.0 104 P    07:56:40.99  0.2 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  1.0 104 S    07:56:55.39 -0.0 M 1.0 MAKR 
  ANX  HP  1.0 130 P    07:56:42.10  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 130 S    07:56:57.21  0.2 M 1.0 ANX 
  AXS  HP  1.1 161 P    07:56:42.89 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.1 161 S    07:56:59.82  0.3 M 1.0 AXS 
  NEST HT  1.2  6 P    07:56:44.20  0.5 M 1.0 NEST 
  NEST HT  1.2  6 S    07:57:01.34  0.6 M 1.0 NEST 
  KZN  HL  1.2 33 P    07:56:45.72  0.6 M 1.0 KZN 
  KZN  HL  1.2 33 S    07:57:03.22 -0.1 M 1.0 KZN 
  LIT  HT  1.5 56 P    07:56:49.61  0.4 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.5 56 S    07:57:10.40 -0.2 M 1.0 LIT 
  FNA  HT  1.6 14 P    07:56:51.16  0.8 M 1.0 FNA 
  FNA  HT  1.6 14 S    07:57:12.55 -0.1 M 1.0 FNA 
  PLG  HL  2.3 60 P    07:57:00.15 -0.0 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  2.3 60 S    07:57:30.14  0.0 M 1.0 PLG 
  AOS2 HT  2.3 93 P    07:57:00.36 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  2.3 93 S    07:57:30.62 -0.3 M 1.0 AOS2 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ART2 HI  0.1 147 MLv   3.11 -0.17   43.795   
  TETR HL  0.3 74 MLv   3.23 -0.05  19.2616   
  JAN  HL  0.4 354 MLv   3.37 0.09  19.3701   
  IGT  HT  0.5 302 MLv   3.27 -0.01   5.4151   
  NYDR HT  0.6 196 MLv   3.68 0.40  8.46299   
  DRAG HT  0.6 204 MLv   2.97 -0.31  0.139486   
  EVGI HT  0.7 197 MLv   3.64 0.36  9.31766   
  KPRO HT  0.8 27 MLv   3.38 0.10  4.44846   
  FSK  HP  0.8 198 MLv   3.32 0.04  3.60512   
  THL  HL  0.9 71 MLv   3.13 -0.15  1.27601   
  PENT HL  1.0 11 MLv   3.35 0.07   2.5955   
  MAKR HA  1.0 104 MLv   3.31 0.03  4.35143   
  ANX  HP  1.0 130 MLv   3.30 0.02  2.62455   
  AXS  HP  1.1 161 MLv   3.14 -0.14  1.63196   
  NEST HT  1.2  6 MLv   3.25 -0.03  2.03132   
  KZN  HL  1.2 33 MLv   3.61 0.33  1.36243   
  LIT  HT  1.5 56 MLv   3.45 0.17  1.51352   
  FNA  HT  1.6 14 MLv   3.19 -0.09  1.04895   
  PLG  HL  2.3 60 MLv   3.04 -0.24  0.305974   
  AOS2 HT  2.3 93 MLv   3.14 -0.14  0.372746