Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-19 20:23:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2007° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7150° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 39.7 χμ ΔΒΔ της Καλαμάτας
42.7 χμ Β της Μεθώνης
198.0 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL18.8 97 P20:23:49.35 -0.21.0M
ITMHL18.8 97 S20:23:52.73 0.31.0M
VLXHP61.7 72 P20:23:56.47 -0.31.0M
VLXHP61.7 72 S20:24:05.20 0.01.0M
DROHP83.6360 P20:24:00.16 -0.11.0M
DROHP83.6360 S20:24:11.15 -0.21.0M
GURHP98.7 34 P20:24:02.19 -0.61.0M
GURHP98.7 34 S20:24:15.70 -0.11.0M
KLVHL101.3 22 P20:24:02.65 -0.51.0M
KLVHL101.3 22 S20:24:15.99 -0.41.0M
RLSHL97.6347 P20:24:02.62 0.11.0M
AXSHP114.6345 P20:24:05.09 -0.11.0M
AXSHP114.6345 S20:24:19.67 -0.31.0M
ROD3CL124.1 7 P20:24:07.09 0.31.0M
VLIHL121.9116 P20:24:06.54 0.11.0M
ZIRICL125.0 9 P20:24:06.82 0.01.0M
ZIRICL125.0 9 S20:24:23.19 0.41.0M
AGRPCL132.9 0 P20:24:08.65 0.61.0M
AGRPCL132.9 0 S20:24:25.29 0.31.0M
KALEHA137.5 16 P20:24:08.45 -0.41.0M
KALEHA137.5 16 S20:24:26.78 0.41.0M
KRNDHT128.6 81 P20:24:07.97 0.51.0M
MG00CL136.5 9 P20:24:08.60 0.01.0M
PYRGCL137.1 11 P20:24:08.55 -0.21.0M
PYRGCL137.1 11 S20:24:26.48 0.21.0M
PSDAHT142.2315 P20:24:08.93 -0.61.0M
PSDAHT142.2315 S20:24:27.93 0.41.0M
ANXHP155.9 7 P20:24:12.18 0.51.0M
ANXHP155.9 7 S20:24:31.60 0.21.0M
DIONHL218.3 64 P20:24:19.76 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fmgc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2019-03-19
  Time         20:23:45.75
  Latitude       37.2007 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7150 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       199 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.88 +/- 0.11 14      
  M     1.88      14 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.2 97 P    20:23:49.35 -0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.2 97 S    20:23:52.73  0.3 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.6 72 P    20:23:56.47 -0.3 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.6 72 S    20:24:05.20 -0.0 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  0.8 360 P    20:24:00.16 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 360 S    20:24:11.15 -0.2 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.9 347 P    20:24:02.62  0.1 M 1.0 RLS 
  GUR  HP  0.9 34 P    20:24:02.19 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.9 34 S    20:24:15.70 -0.1 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.9 22 P    20:24:02.65 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.9 22 S    20:24:15.99 -0.4 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  1.0 345 P    20:24:05.09 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.0 345 S    20:24:19.67 -0.3 M 1.0 AXS 
  VLI  HL  1.1 116 P    20:24:06.54  0.1 M 1.0 VLI 
  ROD3 CL  1.1  7 P    20:24:07.09  0.3 M 1.0 ROD3 
  ZIRI CL  1.1  9 P    20:24:06.82  0.0 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  1.1  9 S    20:24:23.19  0.4 M 1.0 ZIRI 
  KRND HT  1.2 81 P    20:24:07.97  0.5 M 1.0 KRND 
  AGRP CL  1.2  0 P    20:24:08.65  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.2  0 S    20:24:25.29  0.3 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  1.2  9 P    20:24:08.60  0.0 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  1.2 11 P    20:24:08.55 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.2 11 S    20:24:26.48  0.2 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  1.2 16 P    20:24:08.45 -0.4 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.2 16 S    20:24:26.78  0.4 M 1.0 KALE 
  PSDA HT  1.3 315 P    20:24:08.93 -0.6 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  1.3 315 S    20:24:27.93  0.4 M 1.0 PSDA 
  ANX  HP  1.4  7 P    20:24:12.18  0.5 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4  7 S    20:24:31.60  0.2 M 1.0 ANX 
  DION HL  2.0 64 P    20:24:19.76 -0.3 M 1.0 DION 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.2 97 MLv   1.91 0.03  2.17028   
  VLX  HP  0.6 72 MLv   1.97 0.09  0.229336   
  DRO  HP  0.8 360 MLv   1.90 0.02  0.321141   
  RLS  HL  0.9 347 MLv   1.98 0.10  0.154102   
  GUR  HP  0.9 34 MLv   2.09 0.21  0.199265   
  KLV  HL  0.9 22 MLv   1.93 0.05  0.100367   
  AXS  HP  1.0 345 MLv   1.59 -0.29  0.0523002   
  VLI  HL  1.1 116 MLv   2.03 0.15  0.169642   
  ROD3 CL  1.1  7 MLv   1.95 0.07  0.163609   
  ZIRI CL  1.1  9 MLv   2.08 0.20   0.1445   
  KRND HT  1.2 81 MLv   1.70 -0.18  0.056642   
  AGRP CL  1.2  0 MLv   1.75 -0.13  0.0612928   
  MG00 CL  1.2  9 MLv   1.81 -0.07  0.0861646   
  PYRG CL  1.2 11 MLv   1.82 -0.06  0.0434253   
  KALE HA  1.2 16 MLv   1.68 -0.20  0.0497196   
  PSDA HT  1.3 315 MLv   2.07 0.19  0.113531   
  ANX  HP  1.4  7 MLv   1.82 -0.06  0.0556084   
  DION HL  2.0 64 MLv   1.64 -0.24  0.0501096