Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-19 19:50:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3860° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8735° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 19.9 χμ ΒΑ της Πάτρας
23.7 χμ ΒΔ του Αιγίου
168.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP5.3 32 P19:50:28.96 0.11.0M
EFPHP5.3 32 S19:50:30.26 0.11.0M
MALACL0.8354 P19:50:28.47 -0.11.0M
MALACL0.8354 S19:50:29.33 -0.21.0M
AGRPCL13.2275 P19:50:30.04 -0.11.0M
AGRPCL13.2275 S19:50:32.32 0.01.0M
MG00CL7.1 64 P19:50:29.20 0.11.0M
MG00CL7.1 64 S19:50:30.75 0.11.0M
PYRGCL12.8 78 P19:50:29.97 -0.11.0M
PYRGCL12.8 78 S19:50:31.98 -0.31.0M
ROD3CL8.8169 P19:50:29.51 0.11.0M
ROD3CL8.8169 S19:50:31.11 0.01.0M
ZIRICL11.0144 P19:50:29.83 0.11.0M
ZIRICL11.0144 S19:50:31.71 0.01.0M
ANXHP23.4 10 P19:50:31.89 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fmfa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-03-19
  Time         19:50:27.21
  Latitude       38.3860 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8735 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       105 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.57 +/- 0.17  6      
  M     0.57      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 354 P    19:50:28.47 -0.1 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 354 S    19:50:29.33 -0.2 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.0 32 P    19:50:28.96  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 32 S    19:50:30.26  0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 64 P    19:50:29.20  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 64 S    19:50:30.75  0.1 M 1.0 MG00 
  ROD3 CL  0.1 169 P    19:50:29.51  0.1 M 1.0 ROD3 
  ROD3 CL  0.1 169 S    19:50:31.11  0.0 M 1.0 ROD3 
  ZIRI CL  0.1 144 P    19:50:29.83  0.1 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 144 S    19:50:31.71 -0.0 M 1.0 ZIRI 
  PYRG CL  0.1 78 P    19:50:29.97 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 78 S    19:50:31.98 -0.3 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.1 275 P    19:50:30.04 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 275 S    19:50:32.32  0.0 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.2 10 P    19:50:31.89  0.0 M 1.0 ANX 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 354 MLv   0.58 0.01  0.223304   
  EFP  HP  0.0 32 MLv   0.65 0.08  0.261001   
  MG00 CL  0.1 64 MLv   0.86 0.29  0.49455   
  ROD3 CL  0.1 169 MLv   0.74 0.17  0.396824   
  ZIRI CL  0.1 144 MLv   0.73 0.15  0.223071   
  PYRG CL  0.1 78 MLv   0.32 -0.25  0.0505769   
  AGRP CL  0.1 275 MLv   0.42 -0.15  0.0981531   
  ANX  HP  0.2 10 MLv   0.24 -0.34  0.0355993